Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Present Tense, am loved.
Singular.

Plural 1. Amor,

Amamur, 2. Amāris, v. Amāre,

Amamini, 3. Amatur;

Amantur.

Imperfect, was loved. 1. Amābar,

Amabamur, 2. Amabāris, v. Amābare,

Amabamini, 3. Amabatur;

Amabantur

Perfect, have been loved 1. Amatus sum, v. fui,

Amati sumus, v. fuimus, 2. Amatus es, v. fuisti,

Amati estis, v. fuistis, 3. Amatus est, v. fuit;

Amati sunt, v. fuerunt, o. fuere.

Pluperfect, had been loved. 1. Amatus eram, v. fueram, Amati eramus, v, fueramus, 2. Amatus eras, v. fueras,

Amati eratis, v. fueratis, 3. Amatus erat, v. fuerat;

Amati erant, v. fuerant.

Future, shall, or will be loved. 1. Amābor,

Amåbimur, 2. Amaberis, v. Amáběre,

Amabimini, 3. Amabitur;

Amabuntur.

SUBJUNCTIVE MOOD.

Present Tense, may, or can be loved. 1. Amer,

Amēmur, 2. Amēris, 0. Amére,

Amemini, 3. Ametur;

Amentur. Imperfect, might, could, would, or should be loved 1. Amārer,

Amårēmur, 2. Amarēris, v. Amarere,

Amaremini, 3. Amaretur;

Amarentur.

Perfect, may have been loved. 1. Amatus sim, v. fuerim,

Amati simus, v. fuerimus, 2. Amatus sis, v. fueris,

Amati sitis, v. fueritis, 3. Amatus sit, v. fuerit;

Amati sint, o. fuerint. Pluperfect, might, would, could, or should have been loved. 1. Amatus essem, v. fuissem, Amati essemus, v. fuissemus, 2. Amatus esses, v. fuisses,

Amati essetis, v. fuissetis, 3. Amatus esset, v. fuisset;

Amati essent, v. fuissent.

Future, shall have been loved. 1. Amatus fuero,

Amati fuěrimus, 2. Amatus fueris,

Amati fueritis, 3. Amatus fuerit;

Amati fuerint.

EXERCISES.
Orno, to deck.
Oro, to beg:
Paco, to subdue.
Paro, to prepare
Pecco, to sin.
Pio, to expiate
Placo, to appease
Porto, to carry
Privo, to deprive.
Probo, to approve.
Pugno, to fight.
Puto, to think.
Rogo, to ask.
Saluto, to salute.
Sano, to heal.
Sedo, to allay.
Sibilo, to hiss.
Simulo, to pretend.
Specto, to behold.
Spero, to hope.
Susurro, to whisper.
Tolero, to bear.
Turbo, to disturb.
Velo, to cover.
Vigilo, to watch.
Violo, to violate.
Voco, to call.
Vulgo, to spread abroad.
Vulnero, to wound.

EXCEPTIONS
Do, to give.
Sto, to stand.
Lavo, to wash.
Poto, to drink.
Juvo, to help.
Cubo, to lie.
Domo, to subdue.
Sono, to sound.
Tono, to thunder.
Veto, to forbid.
Crepo, to make a nouse.
Frico, to rub.
Seco, to cut.
Neco, to kill.
Mico, to glitter.

DEPONENT
AND COMMON VERBS
Abominor, to abhor.
Adulor, to flatter,
Arbitror, to think.
Bacchor, to revel.
Conor, to endeavour.
Criminor, to blame.
Cunctor, to delay.
Dominor, to rule.
Epulor, to feast.
Frustror, to disappoint.
Glorior, to boast.
Hortor, to encourage
Imitor, to imitate.
Luctor, to wrestle.
Machinor, to contrive.
Minor, to threaten.
Opinor, to think.
Osculor, to kiss.
Precor, to pray.
Recordor, to remember.
Suspicor, to suspect.
Testor, to witness.
Veneror, to worship
Venor, to hunt.

[blocks in formation]

EXERCISES.

SECOND CONJUGATION, ACTIVE VOICE
Censeo, to judge.

PRINCIPAL PARTS.
Misceo, to mix
Pres. Indic.

Supine.

Perf. Indic.
Sorbeo, lo sup:

Pres. Infin.
Doceo,

Docui, Doctům, Docere, to teach.
Teneo, to hold.
Torreo, to roast.
Ui and ITUM.

INDICATIVE MOOD.
Habeo, to have.

Present Tense, teach, or am teaching.
Adhibeo, to admit.
Cohibeo, to restrain.
Singular

Plural.
Exhibeo, to exhibit. 1. Doceo, I teach,

Docēmus, we teach, Perhibeo, to give out. 2. Doces, thou teachest,

Docētis, ye teach, Prohibeo, to hinder. 3. Docet, he teaches ;

Docent, they teach. Posthabeo, to value less.

Imperfect, taught. Redhibeo, to returnathing. 1. Docēbam, I taught,

Docēbámus, we taught, Debeo, lo owe. 2. Docebas, thou laughtest,

Docebatis, ye taught, Mereo, lo deserve. 3. Docebat, he taught ;

Docebant, they taught.
Moneo, to admonish.

Perfect, have taught.
Præbeo, to afford.
Caleo, to be warm.
1. Docui, I have taught,

Docuimus, we have taught,
Careo, to want.

2. Docuisti, thou hast taught, Docuistis, ye have taught, Jaceo, to lie. 3. Docuit, he has laught ;

Docuērunt, v. ēre, they have taught. Doleo, to be grieved.

Pluperfect, had taught.
Liceo, to be lawful. 1. Docuěram, I had taught, Docuerāmus, we had taught,
Noceo, to hurt.

2. Docueras, thou hadst taught, Docueratis, ye had taught, Pareo, to appear.

3. Docuerat, he had taught; Docuerant, they had taught. Placeo, to please.

Future, shall, or will teach.
Taceo, to be silent.
1. Docēbo, I shall teach,

Docebimus, we shall teach,
UI, sup. caret.
Albeo, to be white.

2. Docebis, thou shalt teach, Docebitis, ye shall teach,
Calleo, to be hard.
3. Docebit, he shall teach ;

Docebunt, they shall teach.
Caneo, to be hoary.
Egeo, to want.

SUBJUNCTIVE MOOD.
Emineo, to be eminent.

Present Tense, may, or can teach.
Floreo, to flourish.
Frendeo, to gnash the teeth. 2. Doceas, thou mayest teach,
1. Doceam, I may teach,

Doceamus, we may teach,
Frondeo, to bear leaves.

Doceatis, we may teach, Horreo, to be rough. 3. Doceat, he may teach ;

Doceant, they may teach. Humeo, to be wet.

Imperfect, might, could, would, or should teach. Immineo, to hang over. 1. Docērem, I might teach,

Docerēmus, we might teach, Langueo, to languish. 2. Doceres, thou mightest teach, Doceretis, ye might teach, Liqueo, to melt.

3. Doceret, he might teach ; Docerent, they might teach. Maceo, to be lean.

Perfect, may have taught.
Niteo, to shine.
Palleo, to be pale.

1. Docuěrim, I may have taught, Docuerimus, we may have taught, Pateo, to be open.

2. Docueris, thou mayest have taught, Docueritis, ye may have taught,

3. Docuerit, he may have taught; Putreo, to rot.

Docuerint, they may have taught. Rigéo, to be stiff.

Pluperfect, mighl, would, could, or should have taught. Rubeo, to be red.

1. Docuissem, I might have taught, Docuissēmus, we might have taught, Studeo, to favour. 2. Docuisses, thou mightest have taught, Docuissetis, ye might have taught, Stupeo, to be amazed. 3. Docuisset, he might have taught ; Docuissent, they might have taught. Splendeo, to shine.

Future, shall have taught. Tepeo, to be warm.

1. Docuěro, I shall have taught, Docuerimus, we shall have taught, Torpeo, to be benumbed.

2. Docueris, thou shalt have taught, Docueritis, ye shall have taught, Tumeo, to swell.

3. Docuerit, he shall have taught ; Arceo, to drive away.

Docuerint, they shall have taught. Sileo, to conceal.

IMPERATIVE MOOD.
Timeo, to fear.
Beo and CEO.

2. Doce, v. docēto, teach thou, Docēte, v. docetote, teach ye,
Jubeo, to order.
3. Doceto, let him teach ;

Docento, let them teach.
Mulceo, to soothe.

INFINITIVE MOOD.
Luceo, to shine.
Deo.

Pres. Docēre, to teach Perf. Docuisse, to have taught.
Prandeo, to dine.

Fut. Esse docturus, to be about to teach. Fuisse docturus, to have been Video, to see.

about to teach. Sedeo, to sit.

PARTICIPLES.
Strideo, to make a noise. Pres. Docens, teaching. Fut. Doctürus, about to teach.
Mordeo, to bite.
Pendeo, to hang.

GERUNDS.
Spondeo, to promise.

Docendum-di-do-dum-do, teaching, of teaching, &c. Tondeo, to clip.

SUPINES. Remordeo, to bite again. Former Doctum, to teach. Latter. Doctu, to teach, or to be taught.

[blocks in formation]

INDICATIVE MOOD.

Present Tense, am taught. Singular.

Plural. 1. Doceor,

Docemur, 2. Docēris, v. docēre,

Docemini, 3. Docetur ;

Docentur.

Imperfect, was taught. 1. Docēbar,

Docebamur, 2. Docēbāris, v. docebāre,

Docebamini, 3. Docebatur ;

Docebantur.

Perfect, have been taught. 1. Doctus sum, v. fui,

Docti sumus, o. fuimus, 2. Doctus es, v. fuisti,

Docti estis, v. fuistis, 3. Doctus est, v. fuit;

Docti sunt, v. fuērunt v. fuere.

Pluperfect, had been taught. 1. Doctus eram, v. fueram,

Docti eramus, v. fueramus, 2. Doctus eras, v. fueras,

Docti eratis, v. fueratis, 3. Doctus erat, v. fuerat;

Docti erant, v. fuerant.

Future, shall, or will be taught. 1. Docēbor,

Docebimur, 2. Doceberis, v. docebere,

Docebimini, 3. Docebitur ;

Docebuntur.

EXERCISES.

Geo.
Augeo, to increase.
Algeo, to be cold.
Fulgeo, to shine.
Frigeo, to be cold.
Indulgeo, to indulge.
Lugeo, to mourn.
Mulgeo, to milk.
Tergeo, to wipe.
Turgeo, to swell.
Urgeo, to press.

LEO.
Compleo, to fill.
Deleo, to blot out.
Fleo, to weep.
Adoleo, to grow up.
Aboleo, to abolish.
Absoleo, to grow out of use
Insoleo, to grow into use
Exoleo, to fade.

NEO QUEO REO:
Maneo, to stay.
Neo, to spin.
Hæreo, to stick.
Adhæreo, to adhere.
Detorqueo, to wrest.

VEO.
Foveo, to cherish.
Moveo, to move.
Voveo, to vow.
Devoveo, to devote.
Faveo, to favour.
Caveo, to beware of.
Ferveo, to be hot.
Conniveo, to wink.

DEPONENTS.
Mereor, to deserve.
Polliceor, to promise.
Tueor, to defend.
Reor, to think.
Misereor, to pity.
Fateor, to confess.
Profiteor, to profess.
Confiteor, to confess.

SUBJUNCTIVE MOOD.

Present Tense, may, or can be taught. 1. Docear,

Doceamur, 2. Doceāris, v. doceäre,

Doceamini, 3. Doceatur;

Doceantur.

Imperfect, might, &c. be laught. 1. Docerer,

Doceremur, 2. Docerēris, v. docerēre,

Doceremini, 3. Doceretur ;

Docerentur.

Perfect, may have been taught. 1. Doctus sim, v. fuerim,

Docti simus, v. fuerimus, 2. Doctus sis, o. fueris,

Docti sitis, v. fueritis, 3. Doctus sit, v. fuerit;

Docti sint, v. fuerint. Pluperfect, might, &c. have been taught. 1. Doctus essem, v. fuissem, Docti essemus, v. fuissemus, 2. Doctus esses, v. fuisses,

Docti essetis, v. fuissetis, 3. Doctus esset, v. fuisset ;

Docti essent, v. fuissent,

Future, shall have been taught. 1. Doctus fuero,

Docti fuerimus, 2. Doctus fueris,

Docti fueritis, 3. Doctus fuerit;

Docti fuerint.

IMPERATIVE MOOD. 2. Docere, v. Ētor, be thou taught, Docemini, be ye taught, 3. Docetor, let him be taught ; Docentor, let them be taught.

Ego doceo. Ego doceor. Docti sumus. Doceat ille. Doceremur. Tu doctus es. Illi docebantur. Nos docuimus. Docenda est. Pe. trus docebitur. Ille doctus fuerit. Doceamur nos. Ille docebat. Illa docebit. Doc. ti fuerint. Docetor. Docen. tor. Doctus. Docebaris Tu docebare. Doce. Ego docerer. Vos doceremini Docerere. Tu amas. Tu docendus es. Docebitis Amabitis. Nos amemur Vos docemini. Amator, Docemini. Illa est aman. da. Amer. Ego amabor Tu ameris. Illi amati sint. Docear. Amantor. Nos amabimur.

INFINITIVE MOOD.
Pres. Docēri, to be taught.
Perf. Esse, v. fuisse doctus-a-um, to have been taught.
Fut. Doctum iri, to be about to be taught.

PARTICIPLES.
Perf. Doctus-a-um, taught.
Fut. Docendus-a-um, to be taught.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »