Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

EXERCISES.

THIRD CONJUGATION, ACTIVE VOICE.
Io.

PRINCIPAL PARTS.
Facio, to do, to make.
Jacio, to throw.

Pres. Indic. Perf. Indic. Supine. Pres. Infin.
Allicio, to allure.

Lěgo,

Légi, Lectům, Lěgěre, to read Elicio, to draw out. Fodio, lo dig.

INDICATIVE MOOD.
Fugio, to fly.

Present Tense, read, or am reading.
Capio, to take.
Singular.

Plural.
Rapio, to snatch.
1. Lego, I read,

Legimus, we read, Cupio, to desire. 2. Legis, thou readest,

Legitis, ye read,
Pario, to bring forth.
3. Legit, he reads;

Legunt, they read.
Quatio, to shake.
Uo.

Imperfect, read, or did read.
Arguo, to argue.

1. Legebam, I read, or did read, Legebamus, we did read, Batuo, to beat.

2. Legebas, thou didst read, Legebatis, ye did read, Induo, to put on clothes. 3. Legebat, he read, or did read;

Legebant, they did read. Exuo, to put off clothes.

Perfect, have read. Minuo, to lessen. 1. Lēgi, I have read,

Legimus, we have read,
Spuo, to spit.
2. Legisti, thou hast read,

Legistis, ye have read,
Statuo, to ordain.
Sternuo, to sneese.
3. Legit, he has read;

Legērunt, v. ēre, they have read Suo, to stich.

Pluperfect, had read. Tribuo, to give, to divide. 1. Legěram, I had read,

Legeramus, we had read,
Fluo, to flow.

2. Legeras, thou hadst read, Legeratis, ye had read,
Bo.
3. Legerat, he had read ;

Legerant, they had read.
Bibo, to drink.

Future, shall, or will read. Scribo, to write. 1. Lěgam, I shall read,

Legēmus, we shall read, Nubo, to be married 2. Leges, thou shalt read,

Legetis, ye shall read,
Accumbo,to recline attable. 3. Leget, he shall read ;

Legent, they shall read.
Co.
Dico, to say.

SUBJUNCTIVE MOOD.
Duco, to lead.
Vinco, to conquer.

Present Tense, may, or can read.
Parco, to spare.
1. Legam, I may read,

Legamus, we may read,
Ico, to strike.
2. Legas, thou mayst read,

Legatis, ye may read,
Sco.
3. Legat, he may read ;

Legant, they may read
Nosco, to know.

Imperfect, might, &c. read.
Dignosco, to distinguish.
Ignosco, to pardon.
1. Lěgěrem, I might read,

Legěrēmus, we might read,
Cresco, to grow.

2. Legeres, thou mightest read, Legeretis, ye might read,

3. Legeret, he might read; Quiesco, to rest.

Legerent, they might read. Scisco, to ordain.

Perfect, may have read. Suesco, to be accustomed. 1. Légerịm, I may have read, Legerimus, we may have reach Agnosco, to own.

2. Legeris, thou mayst have read, Legeritis, ye may have read, Cognosco, to know. 3. Legerit, he may have read; Legerint, they may have read, Recognosco, to review.

Pluperfect, might, &c. have read. Pasco, to feed.

1. Légissem, I might have read, Disco, to learn.

Legissemus, we might have read, 2. Legisses, thou mightest have read, Legissetis, ye might have read, Do. Scando, to climb.

3. Legisset, he might have read ; Legissent, they might have read. Edo, to eat.

Future, shall have read. Ascendo, to mount. 1. Légero, I shall have read, Legerimus, we shall have read Accendo, to kindle. 2. Legeris, thou shalt have read. Legeritis, ye shall have read, Descendo, to go down. 3. Legerit, he shall have read ; Legerint, they shall have read. Defendo, to defend. Offendo, to strike against.

IMPERATIVE MOOD. Mando, to chew.

2. Lege, v. legito, read thou, Legite v. legitote, read ye,
Divido, to divide.
3. Legito, let him read ;

Legunto, let them read.
Rado, to shave.
Claudo, to close.

INFINITIVE MOOD.
[joy.
Plaudo, to clap hands for Pres. Legere, to read. Perf. Legisse, to have read.
Ludo, to play

Esse lecturus, to be about to read. Fuisse lecturus, to have been Trudo, to thrust.

about to read.
Lædo, to hurt.
Rodo, to gnaw.

PARTICIPLES.
Pres. Legens, reading. Fut. Lecturus, about to read,
Rego, to rule, to govern.
Porrigo, to stretch out.

GERUNDS.
Cingo, to bind.

Legendum-di-do-dum-do, reading, of reading, &c. Fligo, to dash upon.

SUPINES. thir, -. to goin

Former. Lectum, to read. Latter. Lectu, to read, or to be read.

Fut.

Go,

[blocks in formation]

Present Tense, am read.
Singular.

Plural. 1. Legor, I am read,

Legimur, 2. Legeris, v. legere, thou art read, Legimini, 3. Legitur, he is read ;

Leguntur.

Imperfect, was read. 1. Legebar,

Legebamur, 2. Legebaris, v. legebare,

Legebamini, 3. Legebatur;

Legebantur.

Perfect, have been read. 1. Lectus sum, v. fui,

Lecti sumus, v. fuimus, 2 Lectus es, v. fuisti,

Lecti estis, v. fuistis, 3. Lectus est, v. fuit;

Lecti sunt, v. fuerunt, v. fuere.

Pluperfect, had been read. 1. Lectus eram, v. fueram,

Lecti eramus, v. fueramus, 2. Lectus eras, v. fueras,

Lecti eratis, v. fueratis, 3. Lectus erat v fuerat,

Lecti erant, v. fuerant.

Future, shall be read. 1 Legar,

Legemur, 2 Legeris, v. legere,

Legemini, 3. Legetur ;

Legentur.

SUBJUNCTIVE MOOD.

Present Tense, may, or can be read. 1. Legar,

Legamur, 2. Legaris, v. legare,

Legamini, 3. Legatur ;

Legantur.

Imperfect, night, &c. be read. 1. Legerer,

Legeremur, 2. Legereris, v. lege rere,

Legeremini, 3. Legeretur,

Legerentur.

Perfect, may have been read. 1. Lectus sim, v. fuerim,

Lecti simus, v. fuerimus, 2. Lectus sis, v. fueris,

Lecti sitis, v. fueritis, 3. Lectus sit, v. fuerit ;

Lecti sint, v. fuerint. Pluperfect, might, &c. have been read. 1. Lectus essem, v. fuissem, Lecti essemus, v. fuissemus, 2 Lectus esses, v. fuisses,

Lecti essetis, v. fuissetis, 3. Lectus esset, v. fuisset;

Lecti essent, o. fuissent.

Future, shall have been read. 1. Lectus fuero,

Lecti fuerimus, 2. Lectus fueris,

Lecti fueritis, 3. Lectus fuerit;

Lecti fuerint.

EXERCISES. Mungo, to wipe the nose Tego, to cover. Ungo, to anoint. Surgo, to rise. Pergo, to go forward. Fingo, to feign. Pingo, to paint Stringo, to bind. Frango, to break. Ago, to do. Diligo, to love. Tango, to touch. Pungo, to prick, or sting. Pango, to fix, to compose. Spargo, to spread. Mergo, to dip, or plunge.

Ho. Traho, to draw. Veho, to carry

Lo.
Colo, to adorn, to inhabit.
Alo, to nourish.
Molo, to grind.
Pello, to thrust.
Fallo, to deceive.
Tollo, to take away.

Mo.
Gemo, to groan.
Fremo, to rage, or roar.
Vomo, to vomit.
Demo, to take away.
Promo, to bring out.
Sumo, to take.
Con to deck, to dress.
Emo, to buy.

No.
Pono, to put, to place.
Gigno, to beget.
Cano, to sing
Sperno, to disdain,or slight
Sino, to permit.
Sterno, to lay flat

Po.
Carpo, to pluck.
Clepo, to steal.
Repo, to creep.
Rumpo, to break.

Ro.
Quæro, to seek.
Tero, to wear, to bruise.
Verro, to sweep.
Uro, to burn.
Gero, to carry.
Curro, to run.
Sero, to sow.

So.
Arcesso, to call, or send for
Capesso, to take.
Facesso, to do, to go away
Lacesso, to provoke.

To.
Flecto, to bow.
Plecto, to plait,
Necto, to knit.
Meto, to reap, or mow.
Peto, to seek, pursue.
Mitto, to send.

Vo.
Vivo, to live.
Solvo, to loose.
Volvo, to roll.

[blocks in formation]

EXERCISES.

FOURTH CONJUGATION, ACTIVE VOICE. Balbutio, to stammer.

PRINCIPAL PARTS. Custodio, to keep.

Pres. Indic. Dormio, to sleep.

Perf. Indic.

Supine. Pres. Infin.
Audio,

Audivi,
Erudio, to instriert.

Auditum, Audire, to hear.
Grunnio, to grint.
Hinnjo, to neigt.

INDICATIVE MOOD
Impedio, to hinder.

Present Tense, hear, or am hearing.
Lippio, to be dim sighted.
Mugio, lo bellow.
Singular.

Plural.
Munio, to fortify.
1. Audio, I hear,

Audimus we hear, Nutrio, to nourish. 2. Audis, thou hearest,

Auditis, ye hear, Obedio, to obey. 3. Audit, he hears ;

Audiunt, they hear, Punio, to punish.

Imperfect, heard, or was hearing. Rugio, to roar like a lion 1 Audiebam, I heard,

Audiebamus, we heard, Sævio, to rage.

2. Audiebas, thou didst hear, Audiebatis, ye heard, Nescio, not to know. 3. Audiebat, he heard ;

Audiebant, they heard,
Servio, to serve.

Perfect, have heard.
Tussio, to cough.
Vestio, to clothe.
1. Audivi, I have heard,

Audivimus, we have heard,
2. Audivisti, thou hast heard, Audivistis, ye have heard,
EXCEPTIONS.
Singultio, to sob.
3. Audiyit, he has heard ;

Audivérunt,v.ivére, they have heard. Sepelio, to bury.

Pluperfect, had heard. Venio, to come.

1. Audivěram, I had heard, Audiveramus, we had heard, Veneo, to be sold.

2. Audiveras, thou hadst heard, Audiveratis, ye had heard, Salio, to leap.

3. Audiverat, he had heard ; Audiverant, they had hcard,

Future, shall, or will hear.
Amicio, to cover.
Vincio, to tie.
1. Audiam, I shall hear,

Audiemus, we shall hear,
Sancio, to ratify.
2. Audies, thou shalt hear,

Audietis, ye shall hear, 3. Audiet, he shall hear ;

Audient, they shall hcar,
Cambio, to change money.

SUBJUNCTIVE MOOD.
Sepio, to hedge.
Haurio, to draw out.

Present Tense, may, or can hear.
Sentio, to perceive. 1. Audiam, I may hear,

Audiamus, we may hear, Raucio, to be hoarse,

2. Audias, thou mayest hear, Audiatis, ye may hear,
Sarcio, to mend.
3. Audiat, he may hear;

Audiant, they may hear.
Farcio, to cram.
Fulcio, to prop.

Imperfect, might, &c. hear.
1. Audirem, I might hear,

Audirēmus, we might hear, Cæcutio, to be dim sighted. 2. Audires, thou mightest hear, Audiretis, ye might hear, Gestio, to leap for joy.

3. Audiret, he might hear; Audirent, they might hear. Glocio, to cluck as a hen.

Perfect, may, or can have heard. Dementio, to be mad.

1. Audiverim, I may have heard, Audiverimus, we may have heard, Ineptio, to play the fool. 2. Audiveris, thou mayest have heard, Audiveritis, ye may have heard, Prosilio, to leap forlh. 3. Audiverit, he may have heard ; Audiverint, they may have heard. Ferocio, to be fierce.

Pluperfect, might, &c. have heard. DEPONENTS, of the 4th. Conjugation.

1. Audivissem, I might have heard, Audivissemus, we might have heard, Blandior, to flatter.

2. Audivisses, thou mightest have heard; Audivissetis, ye might have heard, Largior, to give liberally.

3. Audivisset, he might have heard ; Audivissent, they might have heard. Mentior, to lie.

Future, shall have heard. Molior, to altempt some 1. Audivero, I shall have heard, Audiverimus, we shall have heard,

thing difficult. 2. Audiveris, thou shalt have heard, Audiveritis, ye shall have heard, Partior, to divide. Potior, to enjoy.

3. Audiverit

, he shall have heard ; Audiverint, they shall have heard Sortior, to cast lots.

IMPERATIVE MOOD.
Metior, to measure. 2. Audi, v. audito, hear thou, Audite, v. auditote, hear ye,
Ordior, to begin.
3. Audito, let him hear;

Audiunto, let them hear.
Experior, to try.

INFINITIVE MOOD.
Opperior, to wait for one.
DEPONENTS,

Pres. Audire, to hear. Perf. Audivisse, to have heard. of the 3d. Conjugation.. Fut. Esse auditurus, to be about to hear. Fuisse auditurus, to have Vescor, to feed.

been about to hear. Medeor, to heal. Reminiscor, to remember.

PARTICIPLES. Irascor, to be angry.

Pres. Audiens, hearing. Eut. Auditurus, about to hear.
Ringor, to grin.

GERUNDS.
Divertor, to turn aside.
Prævertor, to get before.

Audiendum-di-do-dum-do, hearing, of hearing, &c.
Diffiteor, to deny.

SUPINES. Defetiscor, to be weary. Former. Auditum to hear, Latter. Auditu, to hear, or to be heard

[blocks in formation]

Present Tense, am heard. Singular.

Plural. 1. Audior,

Audimur, 2. Audicis, v. audire,

Audimini, 3. Auditur;

Audiuntur.

Imperfect, was heard. 1. Audiébar,

Audiebamur, 2. Audiebaris, v. audiebare,

Audiebamini, 3. Audiebatur ;

Audiebantur.

Perfect, have been heard. 1. Auditus sum, v. fui,

Auditi sumus, v. fuimus, 2. Auditus ēs, v. fuisti,

Auditi estis, v. fuistis, 3. Auditus est, v. fuit;

Auditi sunt, v. fuerunt, v. fuēre.

Pluperfect, had been heard. 1. Auditus eram, v. fueram, Auditi eramus, v. fueramus, 2. Auditus eras, v. fueras,

Auditi eratis, v. fueratis, 3. Auditus erat, v. fuerat;

Auditi erant, v. fuerant.

Future, shall be heard. 1. Audiar,

Audiēmur, 2. Audieris, v. audiere,

Audiemini, 3 Audietur;

Audientur.

EXERCISES.
Amplector, to embrace.
Fungor, to discharge an
Revertor, to return. [office.
Labor, to slide.
Ulciscor, to revenge.
Utor, to use.
Loquor, to speak.
Sequor, to follow.
Queror, to complain.
Nitor, to endeavour.
Paciscor, to bargain.
Gradior, to go.
Proficiscor, to go a journey.
Nanciscor, to get.
Patior, to suffer.
Apiscor, to get.
Comminiscor, to devise.
Fruor, to enjoy
Obliviscor, to forget.
Expergiscor, to awake.
Morior, to die.
Nascor, lo be born.
Orior, to rise.

SUBJUNCTIVE MOOD.
Present Tense, may, or ca

be heard. 1. Audiar,

Audiamur, 2. Audiāris, v. audiáre,

Audiamini, 3. Audiatur;

Audiantur,

Imperfect, might, &c. be heard. 1. Audirer,

Audirēmur, 2. Audireris, v. audirere,

Audiremini, 3. Audiretur ;

Audirentur.

Perfect, may have been heard. 1. Auditus sim, v. fuerim,

Auditi simus, v, fuerimus, 2. Auditus sis, v. fueris,

Auditi sitis, v. fueritis, 3. Auditus sit, v. fuerit;

Auditi sint, v. fuerint. Pluperfect, might, &c. have been heard. 1. Auditus essem, v. fuissem, Auditi essemus. v. fuissemus, 2. Auditus esses, v. fuisses,

Auditi essetis, v. fuissetis, 3. Auditus esset, v. fuisset;

Auditi essent, v. fuissent.

Future, shall have been heard. 1. Auditus fuero,

Auditi fuerimus, 2. Auditus fueris,

Auditi fueritis, 3. Auditus fuerit;

Auditi fuerint.

sem,

Ego lego, legebam, legi, legam, legeram. Nos legimus, legebamus, legimus, legeramus, legemus. Ego legam, legerem, legerim, legeres, legissem, legero. Nos legamus, legeremus, legerimus, legissemus, legissetis. Ego audio, audiebam, audivi, audiveram, audiam. Nos audimus, audiebamus, audivimus, audiveramus, audiemus. Ego audiam, audirem, audiverim, audivis

audivero. Nos audiamus, audiremus, audive. rimus, audivissemus, audiverimus, audi, audite, audiens, audito, audiunto, auditum. Lege, legite, lecturus. Legito, legunto, lectu. Legens, legendum, lectum. Ego legor, legebar, lectus

sum,

lectus eram, legar. Nos legimur, legebamur, lecti sumus, lecti

eramus, legemur. Ego legar, legerer, lectus sim, lectus essem, lectus fuero. Nos legamur, legeremur, lecti simus, lecti essemus, lecti fuerimus. Legere tu. Legimini vos. Legitor. Legúntor. Ego audior, audiebar, auditus sum, auditus eram, audiar

IMPERATIVE MOOD 2 Audire, v. auditor, be thou hcard, Audimini, be ye heard, 3. Auditor, let him be heard ; Audiụntor, let them be heard.

INFINITIVE MOOD.
Pres. · Audiri, to be heard.
Perf. Esse, v. fuisse auditus-a-um, to have been heard.
Fut. Auditum iri, to be about to be herad.

PARTICIPLES
Perf. Auditus-a-um, heard.
Fut. Audiendus-a-um, to be heard

RULES.

Ama Deum. Amo te. Amas me. Bonus amat omnes. Re

verere parentes. Amor tegit crimina. Superbia comitatur ho31. Verbs, signity. nores. Pastor, Corydon, ardebat Alexin, delicias. Mars posuit ing actively, govern the

illum custodem ostii. Vivunt vitam. Rufilius olet pastillos. accusative.

32. Misercor, mise. Xerxes maria ambulavisset, terramque navigâsset. Quicquid resco, and siago, go- delirant reges, plectuntur Achivi. Mens lætatur turbidum. Ebvern the genitive. rius fere rubet faciem. Vulneratur caput. Recordor lectionem.

33. Any verb may Obliviscor injuriæ. Cujus supra memini. De quo supra megovern the dative in minimus. Hæc olim meminisse juvabit. Crassus abundabat Latin, which has to, or for, after it in English.

divitiis. Natura tantum eget paucis. Insanus eget custodis. 34. Verbs com- Alter indiget alterius. Implentur veteris Bacchi. Caret omni pounded with satis, culpa. Non tam artis indigent, quàm laboris. Utitur fraude. bene, and male, govern Quousque tandem abutere, Catilina, patientiâ nostrâ? Debethe dative.

mus uti diligentiâ Non debemus abuti tempore, nam fruimur 35. Many verbs compounded with these

brevi tempore. Ego fungar vice cotis. Nec me tali dignor hoten prepositions, præ,

nore. Paternum servum sui participat consilii. Potior rerum. ad, con, sub, ante, post, Depascitur artus. Miserere civium tuorum. Satagit rerum suaob, in, inter, super, go- rum. Desine querelarum. Regnavit populorum. Finis venit vern the dative.

imperio. Animus redit hostibus. Tibi seris, tibi metis. Seges 36. Veros, signify

crescit hominibus. Laus debetur virtuti. Liberi laborant sibi. ing to profit, hurt, favour, assist, command, Præcepta dantur tibi. Non nobis solùm nati sumus. Multa obey, serve, resist, malè eveniunt bonis. Sol lucet etiam sceleratis. Hæret lateri trust, threaten, and be lethalis arundo. Nec vox hominem sonat, O Dea! certè. Pul. angry with, govern the chrum est benefacere reipublicæ. Præfer virtutem divitiis. dative. 37. Recordor, me

Fortuna favet bonis. Adeamus scholam. Exeamus scholâ.

Pecunia nescit mutare naturam. mini, reminiscor, and

llle est cupidus scire obliviscor, govern the causam. Vidi hostem tentantem fugere. Nunc tempus est accusative or genitive. abire. Tempus est equum fumantia solvere colla. Omnes in

38. Verbs of abound- videre mihi. Mene incepto desistere victam ? Horatius est diging and wanting, go- nus legi. Homines venerunt pascere oves. Gaudeo te valere. vern the ablative, and sometimes the genitive.

Audio præsidem venire. Credo bonos remuneratum iri. Dicit 39. Utor, abutor, me scribere. Dixit me scribere. Multitudo stat. Pars erant fungor, fruor, potior, cæsi. Magna pars raptæ. Tu vocaris Johannes. Illa incedit vescor,and some others, regina. Scio illum haberi sapientem. Scio vos esse discipulos. govern the ablative.

Dos est decem talenta. Omnia pontus erant. Amantium iræ, 40. A verb com- amoris integratio est. Oppidum est appellatum Possidonia. pounded with a preposition, often governs

Non omnis error stultitia est dicenda. Solius meum peccatum the case of that prepo- corrigi non potest. Id maxime quemque decet, quod est cusition.

jusque suum maxime. Cato interfecit se. Miles defendit suam 41. The infinitive vitam. Deum agnoscimus ex operibus ejus. Mirâ sum alacrimood

governed by a verb, partici

tate ad litigandum. Multum auri æstimatur. Quid rei tractaple, adjective, or noun.

tur ? Aliud mercedis dabitur. Non multi cibi hospitem acci42. When quod, pies, sed multi joci. Quis vestrum ignorat? Quis nostrum ignoquin, ut, or ne, is omit- rat. Dices nummos mihi opus esse. Hector ivit obvius hosti. ted in Latin, the word, Difficultates superandæ sunt studio et labore. Est hominis erwhich would otherwise be in the nominative,

rare. Est stulti dicere, non putaveram. Est præceptorum cuis put in the accusative,

rare. Militum est suo duci parere. Arrogantis est negligere and the verb in the in- quid de se quisque sentiat. Pauperis est numerare pecus. Et finitive mood. facere et pati fortia Romanum est.

may be

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »