Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

mencing at forio 67,) extant; one that can be read with ease, and that is tolerably cor. rect; which cannot be said of any other edition now offered to the publick.

In addition to the satisfaction to be enjoyed by possessing a well printed and correct copy of Adam's Latin Grammar, there is another advantage to be gained by the purchase of this edition, and that is on the score of economy. The numerous extracts from the Latin Classics will supersede the necessity of purchasing several books to be used for exercises, which will effect a very considerable saving of expense in the purchase of books.

Should the “ Latin Grammar Simplified" prove successful in aiding and assisting the teacher in imparting, and the pupil in obtaining, a knowledge of the important science of which it treats, my satisfaction will not arise solely from the prospect of receiving a pecuniary compensation for my labour and expense, but it will be a source of gratification to reflect on my being, in any way, instrumental in accomplishing so desirable an object as that contemplated in the publication of this work; but, should my hopes and expectations prove abortive, by its failure of success, I shall console myself under the disappointment, and endeavour to bear my loss with a degree of cheerfulness, from the reflection, that its failure cannot be attributed to the want of exertion, on my part, to render it deserving of publick patronage, and that the discerning will know how to appreciate the well-meant services of a member of this enlightened republic, althoug the contemplated object should not be attained.

That this work should meet with the unqualified approbation of the whole community, especially as it is of American origin, is not at all to be expected ; nor can it be supposed that open enemies will not be found. Fulton, and his apparatus for steamiboat navigation, have their enemies; and the same may be said of all the plans which have ever been divulged for the moral, intellectual, or political improvement of mankind, in all ages, particularly when such improvements are calculated to interfere with the interest of the individual whose prosperity depends on the destruction of such improvements.

Encouraged by the approbation with which the first edition of this work has been received, and the rapid sale it has met, the second is confidently submitted to an enlightened publick, for patronage and support, by

THE PUBLISHERS.

New-York, 1st January, 1824.

PART. I.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

16

.

[ocr errors]

17

.

28

.

Inflections of the Parts of Speech.

Page.

Page

Declension of Substantives

10 Second Conjugation, Active Voice 18

and Comparison of Adjectives 11

Passive Voice 19

of Pronouns

12 Third Conjugation, Active Voice 20

Conjugation of the Verb Sum

13

Passive Voice 21

of Regular Verbs 16–23 Fourth Conjugation, Active Voice 22

First Conjugation, Active Voice

Passive Voice 23

Passive Voice

Rules and Excercises.

Rule 1, and Exercises

10, 11 | Rules 31 to 54 inclusive, and Ex-
Rules, from 2 to 6 inclusive, and Ex-

ercises

24, 25
ercises

12, 13 55 to 69 inclusive, and Ex-
7 to 30 inclusive, and Ex-

ercises

26, 27

ercises 14, 15 Condensed Views of all the Rules 28—44

Exercises adapted to the Conjugation

of Regular Verbs

16-23

Excerpta Latinè.

De. Viris Illustribus Urbis Romæ 28-44 De Viris Julius Cæsar

36

Regulus

Cato Uticensis

26

Fabius Maximus

28

Cicero

38

Scipio Africanus

30

Cæsar Augustus

38-44

Scipio Nasica

32 Sallustii Catilina

44

Paulus Æmilius

32 | E. Ciceronis Orationibus

45-50

Tiberius Gracchus and Caius Ex Ovidii Operibus

51, 52

Gracchus

32 Virgilii Operibus

53-59

Lucius Lucullus

34 Horatii Operibus

59-65

Pompeius Magnus

PART II.

1. ORTHOGRAPHY.

Of Letters

67 Of Diphthongs

67

Vowels

67 Syllables

68

Consonants

67 Words

68

2. ETYMOLOGY.

of the Parts of Speech

68 Of Pronouns

95

Of Nouns or Substantives

69 Of Simple Pronouns

95

Declension of Nouns

69 Compound Pronouns

Gender of Nouns

70 Of Verbs

First Declension

72 Conjugation of Verbs

98

Second Declension

73 Formation of Verbs

100

Third Declension

74 Signification of the different Tenses 100

Fourth Declension

84 First Conjugation

102

Fifth Declension

85 Second Conjugation

103

Irregular Nouns

85 Third Conjugation

105

Variable Nouns

85 Fourth Conjugation

111

Defective Nouns

85 Deponent and Common Verbs 111

Redundant Nouns

88

Irregular Verb

114

Division of Nouns according to

Defective Verbs

117

their signification and derivation 89 Impersonal Verbs

117

Of Adjectives

Redundant Verbs

118

Declension of Adjectives

90 Obsolete Conjugation

119

Numeral Adjectives

92 Derivation and Composition of

Comparison of Adjectives

94

120

Verbs

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

Page.

Page.

Of Participles

120

position of ditto

123

Gerunds and Supines

121 Of Prepositions.

124

Of Adverbs

121 Of Interjections

125

Derivation, Comparison and Com-

,

Of Conjunctions

125

3. SYNTAX.

Of Sentences, simple and compound 126 of the construction of Conjunctions 140

Of Concord or Agreement

127 Of two or more nouns singular con-

Agreement of an Adjective with a

nected by a Conjunction

140

Substantive

127 Of Conjunctions governing the sub-

of a Verb with a Nominative 127 junctive mood

141

of a Relative with the Ante Of Verbs governing one case

142

cedent

128

the Accusative 142

Construction of Relatives

128

the Genitive 142

same case after a Verb as before it 129

the Dative

143

Agreement of one Substantive

the Ablative 144

with another

130

the Accusative or

Of Government

130

Genitive 144

Government of Substantives 130 Of a Verb compounded with a Pre-
one Substantive governing another 130 position

145
latter of two Substantives 131 Of the construction of the Infinitive

145

Adjectives taken as Substantives 131 Accusative before the Infinitive 145

Opus and Usus signifying need 131 Of the construction of Participles 146

Of the Government of Adjectives 132

of Gerunds 146

Adjectives governing the Genitive 132

of Supines

147

the Dative 133

of Circumstances 148

the Ablative 134 Of Verbs governing two cases 149

the Genitive

the Accusative and Geni.

or Ablative 134

tive

149

Of the Government of Verbs

134

the Accusative and Dative 150

Government of the Verb, Sum 134

two Accusatives

150

Sum, signifying possession, pro-

the Accusative and Abla-

134

tive

151

taken for Habeo

135 Of the construction of Passive Verbs 151

taken for Offero

135

of Impersonal Verbs 152

Compounds of Sum

135

of the Names of Places 153

Of the construction of Comparatives, Of the Ablative Case Absolute

154

when quam is omitted 135

Construction of Adverbs 136

APPENDIX TO SYNTAX.

Government of Adverbs 137

Of the Construction of Prepositions 137 Various Signification and Construction

Prepositions governing the Accu-

of Verbs

156

sative

137 Figures of Syntax

166

governing the Ablative

138 Analysis and Translation

governing the Accusative or Different kinds of Style

169

Ablative

139 Figures of Rhetoric

170

of the Construction of Interjections 140

4. PROSODY.

of the Quantity of Syllables

175 | Of the Different kinds of Verse 183

of first and middle Syl-

Figures in Scanning

185

lables

176

Different kinds of Poems 186

of Final Syllables 179 Combination of Verses in Poems187

of Derivatives and Of the different kinds of Verse in

Compounds 181 Horace and Buchanan

187

Of Accent

182

Of Verse

APPENDIX.

182
measuring Verses by Scanning 183 | Punctuation, Capitals, &c.

189

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

perty, &c.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

168

[ocr errors]
[ocr errors]

.

TO INSTRUCTERS.

The principal design of prefixing these introductory exercises to the Grammar is to relieve the student from the irksome and unprofitable task of committing to memory. what he does not understand; to impress the inflections of the parts of speech and the rules of syntax clearly and forcibly on his memory, by exhibiting them in condensed views; and, by furnishing easy exercises adapted to those inflections and rules in detail, to facilitate the labour of translating and parsing.

The following plan of instruction is in conformity with this design.

Commence at page 10th, and read over the declensions of substantives and adjectives, explaining to the pupil the distinctive marks of the different declensions, and the manner in which an adjective agrees with a substantive. Then practise him a short time in translating and parsing a few of the examples under “ Exercises," on page 10th, declining the adjective and substantive, first separately, and then conjointly. This will prepare him to understand, and consequently to commit to memory with facility and pleasure, the general rules relating to the declensions of substantives and adjectives, as contained in the grammar, commencing at page 69. By proceeding in this manner, illustrating each part of speech, and practising the student in parsing it, before he is called upon to commit to memory its Etymology and Syntax, his progress through the grammar will be rendered both pleasing and profitable. His task will be much lighter, and the impression on his memory more permanent, than if he had proceeded in the inverted order, committing what he could not understand, and deferring the exercise of parsing till he had gone through the grammar.

Felix D. Puěro,

RULE.

FIRST DECLENSION
1.

Mūsă, a song, feminine-gender.
The adjective agrees
Singular.

Plural. with its substantive, in Nominative, Musă, a song, Nominative, Mūsæ.

songs, number, case, and Genitive, Músæ,

Mūsárům,

Genitive,
gen-
of a song,

of songs,
Mūsæ, to,or for a song,
Dative,

Dative, der.

Músis, to, or for songs, Accusative, Mūsăm, a song, Accusative, Mūsās,

songs, EXERCISES. Vocative, Musă, O song Vocative, Mūsæ,

O songs, Bona Musa. Bonus pu

Ablative, Mūsâ; wilh,&c. a song; Ablative, Músis; with, &c. songs. er. Bonum donum. Unus

SECOND DECLENSION.
liber. Felix dominus. Le-
Pŭěr, a boy, masc.

Līběr, a book, masc.
pis sermo,
Lenior puer.
Singular. Plural.

Singular. Plural. Tenerum caput. Pulch

N. Půěr,
N. Puěri,

N. Liběr,

N. Lībrī,
er currus.
Pulchra res.
G. Puěri, G. Puěrorům,

G. Libri,

G. Librorům, Pulchrum cornu.

D. Puěris, D. Libro,

D. Libris, facies. Felix iter. Tene. A. Puěrům, A. Puěros,

A. Librům, A. Libros,
V. Puěr, V. Puěrī,

V. Liběr, V. Libri, rum cornu. Tenera res.

A. Puěro;
A. Puěris.

A. Libro;

4. Libris.
Bonus sermo. Bona res.
Dominŭs, a master, masc.

Dónům, a gift, neut.
Bonum sedile.' Lenis do-
N. Dóminŭs, N. Dómini,

N. Dònăm, N. Dönă,
minus. Lene iter. Pul.
G. Domini, G. Dominorum, G. Doni,

G. Dönõrům, cher liber. Pulchra facies. D. Domino, D. Dominis, D. Dono,

D. Donis,

A. Dominos, A. Donům,
Pulchrum caput. Lenior A. Dominům,

A. Dönă,
V. Domini,

V. Donům,

V. Dönă, dominus. Lenior res. Le. V. Dómìně, A. Domino ; A. Dominis. A. Dono;

A. Dönis. nius iter. Unus puer. Una · rupes. Unum donum. Duo

THIRD DECLENSION. libri. Duæ Musæ. Duo Sěrmo, a speech, masc.

Căpăt, the head, neut. cornua. Tres libri. Tres N. Sěrmo, N. Sěrmonés,

JY. Cặput,

N. Căpită, sermones. Tria capita. G. Sermonis, G. Sermonům,

G. Capitis, G. Capítăm,

D. Sermonibús, D. Capiti, Tres rupes. Unus lapis, D. Sermoni,

D. Capitibus,
A. Sermõněm, A. Sermõnēs, A. Caput,
Tres lapides, Duo currus.

A. Capítă,
V. Sermo, V. Sermõnēs,

V'. Capūt,

V. Capită, Duæ facies. Duo sedilia.

A. Sermõně; A. Sermonibůs. A. Capitě; A. Capítībús. Altus currus. Durus laRūpēs, a rock, fem.

Sědile, a seat, neut. pis. Durior rupes. Altior

N. Rūpēs,
N. Rūpes,

N. Sědilē, N, Sědiljă, currus. Altius cornu. Du

G. Rupis,
G. Rupiům,

G. Sedilis, G. Sedilióm, rius caput. Felicior puer. D. Rupi, D. Rupibús, D. Sedili, D. Sedilibús,

A. Rupes,

A. Sedilě, A. Sediljă,
Felicius iter. Pulchriorla. A. Rupěm,

V. Rupēs,
V. Rupės,

V. Sedilė,

V. Sediliă. pis. Pulchrius caput. TeA. Rupě; A. Rupibús.

A. Sedili ;

A. Sedilibús nerior Musa. Tenerius Lăpis, a stone, masc.

Itěr, a journey, neut. cornu, Facilior res. Fa

N. Lăpis,
N. Lăpidēs,

N. Itěr,

N. Itỉněră, cilius iter. Melior pu- G. Lapidis,

G. Lapidům, G. Itìněris, G. Itiněrům, er. Melius donum. Pejor D. Lapidi, D. Lapidībūs, D. Itìněri, D. Itinérībūs,

A. Lapidēs,

A. Itěr, dominus. Pejus donum. A. Lapiděm,

A. Itiněră,
V. Lapis, V. Lapidēs,

V. Itěr,

V. Itinéră, Major liber. Majas sedile.

A. Lapidě; A. Lapidibús. A. Itìněrě; A. Itinerībús Minor rupes. Minus cornu. Altissima rupes. Du

FOURTH DECLENSION. rissimus lapis. Felicissi. Currús, a chariot, masc.

Cornū, a horn, neut. mus puer. Optimus domi- N. Currůs, N. Currůs,

N. Cornū,

N. Cornŭă, nus. Optima Musa. Opti- G. Currûs, G. Currůům,

G. Cornu,

G. Cornúům, D. Currībūs,

D. Cornu, D. Cornibus, mum donum. Parvus puer. D. Currůí,

A. Currům,
A. Currūs,

A. Cornu, A. Cornúă, Malus liber. Magnus cur

V. Currůs,

V. Currūs, V. Cornu, V. Cornúă, rus. Magoa rupes. Mag. Ä. Currü; A. Curribūs. A. Cornu; A. Cornțbūs. num caput. Parvum sedi. le. Minus sedile. Minimum

FIFTH DECLENSION. sedile. Facilis Musa. FaciRés, a thing, fem.

Făciēs, a face, fem. lior Musa. Facillima Mu- N. Rės, N. Rés,

N. Făciés,

N. Făciés, sa. Tener dominus. Te-· G. Réī,

G. Rērům, G. Facier, G. Faciērum,
D. Rēbūs,

D. Facīëi,

D. Faciebus, nerior dominus

A. Rem,
A. Res,

A. Faciem, A. Facies, rimus dominus. Leniora V. Rés, V. Rés,

V. Facies, V. Facies, itinera.

A. Rē;
A. Rēbós

A. Facie ; A. Faciébuş.

Tener. D. Rei,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »