Εικόνες σελίδας
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ANDREAS DALZEL, A.M. S.R.S. Edin.

IT IN ACADEMIA JACOBI VI, SCOTORUM REGIS LITT. GR. PROF. EIDEMQUE

A SECRETIS ET BIBLIOTHECARIUS.

ACCEDUNT

PARVUM LEXICON ET INDEX RERUM.

EDITIO TERTIA AMERICANA,

PRIORI EMENDATIOR.

CANTABRIGIÆ, NOV-ANG.

E typis Universitatis,
SUMPTIBUS J. A. CUMMINGS ET W. HILLIARD,

Hilliard et Metcalf Typographis,

MDCOOXIII.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

165703
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

1900.

DISTRICT CLERKS OFFICE. District of Massachusetts, to wit : Be IT REMEMBERED, that on the eleventh day of January, A. D. 1813, and in the thirty seventh year of the independence of the United States of America, WILLIAM HILLIARD of the said district has deposited in this office the title of a book, the right whereof he claims as proprietor, in the words following, to wit :

“ ANAAEKTA 'EAAHNIKA 'HEZONASive Collectanea Græca Minora ; ad Tironum accommodata ; cum notis philologicis, quas partim collegit, partim scripsit ANDREAS Dalzel, A.M. S.R.S. Edin. et in academia Jacobi VI, Scotorum regis Litt. Gr. Prof. eidemque a secretis et bibliothecarius. Accedunt parvum lexicon et index rerum. Editio secunda Americana, ex quarta Edinensi priori emendatior, et Cebes Tabulæ accessione aucta."

In conformity to the act of the congress of the United States, entitled, " An act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts, and books, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned ;” and also to an act, entitled, “ An act supplementary to an act, entitled, an act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts, and books, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned ; and extending the bene. fits thereof to the arts of designing, engraving, and etching historical and other prints."

W. S. SHAW, Clerk of the district

of Massachusetts.

PR Æ FA TIO

SECUNDÆ EDITIONIS.

QUUM Collectanea Greca Majara, quorum tomus prior nuper prodiit iterùm, ad usum Juventutis Academicæ superioris ordinis adornata essent, nec nisi ab iis, qui mediocrem saltem progressum in hujus linguæ nobilissimæ stuclio jam fecerunt, commodè perlegi possint ; alter libellus, ejusdem ferè generis, minoris tamen molis, atque ad usum juniorum Discipulorum accommodatior, adhuc desiderari videbatur.

In hoc igitur concinnando, id imprimis curæ fuit, ut, ex innumeris, quibus Græcarum Literarum abundant monumenta, ex seligerentur Fabellæ atque Poëmatia quæ, inter laborem quem in discendo minutissimas linguæ tam copiosæ partes impendere necesse est, discipulorum animos jucunditate suâ ac varietate allicerent et delectarent. Quanquam autem auctores, è quibus decerpta sunt hæc atOCTWO atid, non omnes optimis Græciæ seculis floruerint, eorum tamen stylus plerumque satis est elegans, nec est cur quis metuat ne discentium judicium de puro sermone Græco, nimiâ cum illis familiaritate corrumpatur.

INTERPRETATIONES perpetuæ, quæ Græcos libros comitari solent, hinc, quemadmodum ex Analectis Majoribus supra memoratis, omninò exulant; quia Tironum progressus non solum non promovere, sed multùm impedire inveniuntur. Ope autem Annotationum, parvique Lexici adjecti, quivis discipulus, dummodo diligentiam adhibeat, pulchreque calleat, uti debet, nominum flexiones verborumque conjugationės, nec sit ingenio planè crassissimo, quæ à perito præceptore prælecta fuerint penitùs perdiscere poterit. Nec dubitandum quin una prælectio, ita elaborata, ad

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »