Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

“ Magistratibus igitur opus est ; sine quorum prudentia ac diligentia esse civitas non potest ;
quorumque descriptione omnis Reipublicæ moderatio continetur.”

CICERO DE LEG. lib. 3. cap. 2.
“Government is a contrivance of human wisdom to provide for human wants.”

BURKE.

VOLUME III.

BOSTON:

HILLIARD, GRAY, AND COMPANY.

CAMBRIDGE:

BROWN, SHATTUCK, AND CO.

1833.

[ocr errors][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »