Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][merged small][merged small]

347

THE

PRESBYTERIAN MAGAZINE.

EDITED BY

WILLIAM NEILL, D.D.

WITH THE ASSISTANCE OF A NUMBER OF LITERARY GENTLEMEN.

VOLUME II.

1822.

PUBLISHED BY

E. LITTELL,
No.88, Chestnut Street, Philadelphia, and in Trenton--and by

R. NORRIS HENRY,
No. 129, Broadway, New York.

Clark & Raser, Printers, Philadelphia.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »