Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

LONG DIVISION.

[ocr errors][merged small]

Ex.

Ans.

[ocr errors]

ART. 62. 1, 2. Given, 3. 128.* 4. 364. 5. 1825). 6. 533. 7. 732. 8. 931. 9-11. Given.

61. 1316800

Ans.
22. 16. shillings. 51. 89796.
23. 104 pounds. 52. 11847.
24. 1618 pounds. 53. 218-35
25. 17 trunks.

54. 21670274
26. 30 weeks.
27. 321! yards.

ART. 67.
28. 75 dresses. 55, 56. Given.
29. 81 sheep. 57. 46-48.
30. 7311 acres. 58. 50**
31. 61 shares.

59. 84466

1000 32. 31%years.

24.4 33. 48%} hhds. 34. 43 months. 62. 24400****** 35. 51%months. 63. 23464630 36. 50 dollars. 37. 101 months. ART. 68. 38. 90 pounds.

64, 65. Given.
39. 60, and 1 over. 66. 12136.
40. 106, and 22 67. 327200.

over.
41. 26, and 28 69. 511:34.
over.

70. 462808
42. 42, and 28 171. 43%46.

over. 43. 30%.

73. 28167o. 44. 34.

74. 271785. 45. 53. 75. 42714 46. 3531.

76. 357250 . 47. 2575

77. 29683746. 48. 2635

78. 1741488. 49. 6596

79. 30. 50. 8595. 80. 1483735. 85. 2662467. 89. 1947 86. 1847364.

90. 1393***15. 87. 16203717.

91. 1171593%* 88. ?366}

ART. 65. 1. 46%. 2. 48. 3. 807. 4. 40% 5. 583. 6. 48. 7. 211 8. 32 + 9. 4175. 10. 27. 11. 2371. 12. 2137. 13. 1934. 14. 20. 15. 213. 16, 3243. 17. 454. 18. 5734. 19. 24 caps. 20. 35 pair. 21. 28 barrels. 81.* 1370377. 82. 190010 1. 83. 840205. 84. 374

68. 540

72. 19-2200

26.48 4 2 316

1784
3178

[blocks in formation]

2. 8 p.

1. 8 a.

8. 9 bus. 15. 25104 a. 122. 2777 1.

9. 17+ yds. 16. 28-14 bar. 23. 16 bar. 3, 24 yds.

10. 30 lambs. 17. 48 yds. 24. 20 hrs. 4. 137 yds. 11. 16 rods. ¡18. 22 miles. 25. 10 bar. 5. 10 lbs. 12. 8 rods. 19. 2014 cts. 26. 24 colts. 6. 24 yds. 13. 17, yds. 20. 12 mo. 7. 49 mar.

14. 10 cows. 21. 24 cattle.

27. 32 wag.

ADDITION OF FEDERAL MONEY. ART. 117.

2. $1278.699.6.$1743.828. [10. $978.297. |14. $829.496 3. $11261.52. 7. $2478.735. 11. $2037.379. 15. $34.75. 4. $2622.337. 8. $10224.78. 12. $880.317. 16. $74.375. 5. $5599.332.9. $12858.266.13. $301.243. 17. $162.06.

SUBTRACTION OF FEDERAL MONEY.

ART. 118.

2. $468.851. 16. $877.155. 10. $81980.755. 14. $49.928. 3. $497.73. 17. $461.543. 11. $67671.133.15. $357.04. 4. $527.247. 8. $435.103. 12. $0.89. 16. $2.125. 5. $5916.707. 9. $1461.78.13. $2.317. 17. $1.945.

[blocks in formation]

1. Given. 7. $458122.602 13. $78.75. 19.$3346.50 2. $5070. 8. $773262.87. 14. $12.375. 20. $1495. 3. $7250.625. 9. $2182139.52 15. $39.45. 21. $4238.08 4.$21097.80.10.$1.36. 16. $9.375. 122. $7.50. 5. $335636.62 11. $10.44. 17. $23.75. 23. $73.50. 6. $255991.68 12. $31. 18. $1181.28 24. $279.50.

DIVISION OF FEDERAL MONEY. ART. 120.

1. Given. 7. $9933.57. 13. $8902.627.19. $26.82. 2. $142.712. 8. $11.322. 14. $972.38. 20. $8.35. 3. $1195.956.! 9. $110.57. 15. $40.69. 21. $2.767. 4. $806.012. 10. $68.47. 16. $6.12. 22. $1.738. 5. $32.16. 11. $92.09. 17. $7.31. 23. $6.807. 6. $96.70. 12. $49.32. 18. $20.16.

REDUCTION DESCENDING.

21. 56 qrs.

ART. 124. 111. 7348 gr. 20. 24640 r. 128. 180 pk. 1-4. Given. 13. 212 oz.

29. 52 pts. 5. 4320d. 14. 67 lbs.

22. 344 na. 30. 1680 qts. 6. 469s. 15. 1728 dr. 23. 286 na. 31. 2520 hrs. 7. 827 far. 16. 19696 oz. 24. 92 qts. 32. 36000 m. 8. Given. 17. 5120 r. 25. 976 g.

33. 954000 s. 9. 156 oz. 18. 5568 in. 26. 2016 g. 34. 524160 m. 10. 1020 pwt.19. 12614 ft. 27. 10332 q. 35. 5875200.s

REDUCTION ASCENDING.

20 grs.

ART. 127. 110. 1 oz. 2 pwts. 15. 2 tons. 1-4. Given.

16. 24 yds. 1 in. $. 27 shillings. 11. 39 lbs. 14 oz. 17. 60 r. 10 ft. 6. 20 shillings. (12. 29 qrs. 11 lbs. 18. 8 miles. 7. £1,6s. Od. 2 far. 13. 1 cwt. 4 lbs. 19. 1 m. 6 fur. 32 8. 22 lbs. 1 oz.

r. 5 yds. 9. 3 lbs. O OZ. 814. 3 lbs. 14 oz. 8 20. 2 lea. 1 m. 3 pwts. drs.

fur. 5 r.

11 oz.

[blocks in formation]

6 qts.

ART. 129. 31. 540 ounces. 62. 23 gals. 3 qts. 1. 316 cents. 32. 1704 scruples. 1 pt. 2. 812 mills. 33. 536640 grs

63. 3 hhds. 48 gls. 3. 2 dolls. 45 cts. 34. 13 lbs. 9 oz. 64. 28 gals. 4. 3 dimes 2 cts. 35. 10 lbs. O oz. 65. 2376 qts. 1 mill.

2 drs. 66. 884 pints. 5. 95000 cents. 36. 17 yds. 2 ft. 67. 4 hhds. 40 gls. 6. 16000 cents. 37. 46 rods 4 ft. 68. 1 bbl. 4 gals. 7. 3170 dimes. 38. 21120 feet.

69. 19952 pts. 8. 4 dolls. 56 cts. 39. 3588 inches. 70. 12 hhds. 1 mill. 40. 1 mile.

71. 39 bushels. 9. 8E.2dolls.50c. 41. 696960 in. 72. 7 bu. 1 pk. 10. 61123 mills.

42. 4 yds. 3 qrs. 11. 356 shillings. 43. 87 qrs.

73. 22 pks. 4 qts. 12. 938 farthings. 44. 568 nails. 74. 235 pecks. 13. £5.

45. 66 Fl. e. 2 qrs. 75. 762 quarts. 14. 75s. 6d. 2 far. 46. 40 E. e. 76. 11 bu. 2 pks, 15. 18240 far. 47. 33 F.

5 qts. 16. 60 shillings. 48. 592 sq. ft.

77. 6432 pints. 17. 5082 pence.

49. 1194 sq. yds. 78. 960 minutes. 18. £3, 17s.6d. 50. 1176120 sq.ft. 79. 86400 sec. 1 far.

51. 2 A. 25 sq.r. 80. 525600 min. 19. 84 ounces. 52. 15 sq. r. 7+81. 4 days. 20. 2200 pwts.

sq. yds. 82. 2 days 12 hrs 21. 13 lbs. 9 oz. 53. 6 sq. ft. 12

56 min. 22. 1 oz. 15 pwts.

83. 604800 sec, 23. 19735 grains. 54. 1296 cu. ft. 84. 8 yrs. 11 mo. 24. 1 lb. 2 oz. 555. 93312 cu. in. 85. 1410'.

pwts. 20 grs. 56. 3328 cu. ft. 86. 147600/1. 25. 12 lbs. 8 oz. 57. 2 cu. ft. 774 87. 14°. 26. 4176 ounces.

88. Os. 16° 4:. 27. 6200 lbs. 58. 25 cords, 64 89.216000''. 28. 2400 ounces.

90. 9120'. 29. 62 lbs. 8 oz. 59. 756 pts. 91, 0° 16'. 30. 2 tons, 2 cwt. 60. 2200 gills.

92. 1 sign2 qrs. 6 lbs.61. 2580 qts.

e. 2 qrs.

sq. in.

cu. in.

cu. ft.

[blocks in formation]

93. 45360 far. 104. 13 r. 13 f. 8 i. 116. 194 p. 1 h. 43
94. £63.
105. 69840 oz.

gals.
95. 248 G. 5s. 8d. 106. 205554 grs. 117. 473353920 s
96. 80 G. 107. 36 E. ells. 118. 13 wks. 1 d.
97. 268440 grs. 158. 56 yds. 1 qr.

22 brs. 20 min.
98. 143 l. 4 0. 1109. 72. Fl. ells. 119. 3581793 s. ft.

p. 6 g. 110. 40 F. ells. 120. 39. ft. 1208 i.
99. 357360 grs. 111. 839599 in. 121. 2222208 c.in.
100. 33109 lbs. 112. 5 l. 306 r. 7 f.122. 17003520 in.
101. 24 T. 9 cwt. 113. 8693 pts. 123. 13 A. 75 r.

10 lbs. 8 oz. 114. 165 qrs. 2 bu. 114 yds.
102. 3682 in.

2 pks. 5 qts. 124. 1018818 sec.
103. 58278 ft. (115. 97344 gills. [125. 41 S. 24°, 20'.

COMPOUND ADDITION.
5. £40, 14s. 2d. 2 f./9. 35 w. 4 h. 21 m./13. 6 pi. 18 gals.
6. 59 l. 2 p. 22 g. 10. 23 yds. 3 na. 3 qts. 2 gi.
7. 22 r. 1 yd. 5 in. 11. 13 T. 12 c. 1 qr. 14. 37 bu. 3 pks.
8. 26 cwt. 3

qrs.

5 10 1. 9 o. 13 d.
lbs. 5 oz.

12. 27 hhds. 38g. 115. 67 y. 3 q. 2 na.

COMPOUND SUBTRACTION.
2. £7, 1s. 9d. 2 far. 6. 7 yds. 3 qrs. 1 n./12. 4 A. 2 roods, 4
3. 3 lbs. 7 oz. 47. £9, 17s. 4d. rods.
pwts. 8 grs.

8. 44 gals. 1 pt. 13. 8 lea. 2 mi. 6
4. 4 T. 17 cwt. 1 9. 4 T. 16 c. 74 lb. fur. 4 r.

10. 2 y. 3 mo. 16 d. 14. 17 bu. 5 q. 2 p.
5. 5 m. 5 fur. 7 r. 11. 15 y. 10 mo. 3 15. 45 G. 185. 8ch
3 ft. 9 in.
d. 8 h. 4 m.

2 far.

3 qts.

qr. 24 lbs.

COMPOUND MULTIPLICATION.
1. Given.

15. 66 1. 285 r. 11 f.9. 625 y. 2 q. 2 n
2. £64, 13s. 5d. 1 3 i.

10. 2173 d. 13 h. 3
farthing 6. 199 T. 14 c. 14 m. 47 s.
3. 236 l. 5 o. 11 p. 1. 15 o. 1 d. 11. 2272 y. 30 w

17. 43 A. 16 r. 848 f. 3 d. 12 h.
4, 34 mi. 2 f. 20 r. 8. 10 corde, 61 c. f. 12. 4707 h. 18 g.

12 g.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »