Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 51 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3• A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.
Σελίδα 62 - Multiplying or dividing both terms of a fraction by the same number does not change the value of the fraction.
Σελίδα 220 - Thirty days hath September, April, June, and November; All the rest have thirty-one, Except February alone, Which hath but twenty-eight in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 220 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year...
Σελίδα 63 - We have seen in the preceding exercise that we may divide both the numerator and the denominator of a fraction by the same number without changing the value of the fraction.
Σελίδα 150 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 20 - Exercise 7 by 4; by 5; by 6; by 7; by 8; by 9; by 10.
Σελίδα 115 - In multiplication of decimals, we know that the number of decimal places in the product is equal to the sum of those in both the factors.
Σελίδα 241 - ... height Think of this formula as the average of the bases (the two parallel sides) times the height (the length of the perpendicular altitude). In the trapezoid ABCD above, you can use side AB for the height. The average of the bases is 2 + 14 = 8 , so the area is 8 X 5, or 40.
Σελίδα 143 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας