Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 336 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk...
Σελίδα 202 - That there shall be levied, assessed, collected and paid annually upon the entire net income arising or accruing from all sources in the preceding calendar year to every citizen of the United States, whether residing at home or abroad...
Σελίδα 335 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 335 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal.) 31| gallons = 1 barrel (bbl.) 2...
Σελίδα 335 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30¿ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 86 - The area of a trapezoid is equal to half the product of the sum of its bases by its altitude. A b B Given the trapezoid ABCD, with bases b and &
Σελίδα 321 - TABLE OF SQUARE MEASURE 16 square rods (sq. rd.) = 1 square chain (sq. ch.). 10 square chains = 1 acre (A.). 640 acres = 1 square mile (sq. mi.). 36 square miles = 1 township (tp.).
Σελίδα 266 - In a right triangle, the side opposite the right angle is called the hypotenuse and is the longest side.
Σελίδα 86 - The area of a rectangle is equal to the product of the length by the breadth.
Σελίδα 266 - The square on the hypotenuse equals the sum of the squares on the other two sides.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας