Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

lines of the play, viz. from v. 176 to 266, are given as corrected by Porson. Mr. Monk properly remarks, • Neque id leve, aut parvi momenti habendum ; siquidem dicere solebat Porsonus se nihil dubitare, quin hanc scenam celeberrimam, qualis esset ab ipsius Euripidis manu profecta, ipse demum emaculatam præstitisset.'

A few remarks of his friend Mr. Blomfield are inserted in the notes, of which perhaps the Professor speaks rather more highly than either their number or their importance deserves. We now proceed to consider the manner in which he has fulfilled the duties of an editor

V. 3. “Όσοι τε πόντου τερμόνων τ' 'Ατλαντικών Ναίουσιν είσω. Mr. Monk corrects the error of Musgrave, who understood górtou of the Euxine.

19. Meizu Bpotrias TPOSTIOW Opiniar. This correction of Porson's, for opinias, Mr. Monk introduces into the text, and confirms from a frag, ment of the Æolus.

23. Tláras #poxófao'. Having formerly made great progress. Mr. Monk says, that this usage of #pozórlev is taken,' ab iis, qui ligna et alia impedimenta in itinere concidunt.'. To his instances may be added, v. 946, of the Hecuba, Alcæus in Athen. X. p. 430, B.

31. ναόν Κυπρίδος εγκαθίσατό. Dawes εγκαθείσατο. Μusgr. καθείσατο which Mr. Monk adopts. We think with him, that the confusion arose from some copyist who prefixed the augment.

32. "Ερωσέρωτ' έκδημον. Ιππολύτω δ' έπι Το λοιπόν ώνόμαζαν ιδρύσθαι θεάν. This word wrómago, has sadly perplexed the critics. It appears to us, that some of the difficulty would be removed, by taking it with tò 20stòr, as ini psxpòr, éni ToobūTov, and the like. But we do not scruple to avow our belief, that the two lines are insititious. In the first place, we do not like the repetition of ixdimuos within five lines; and secondly, unless we take these words parenthetically, which will make the sentence very aukward, we destroy the antapodosis, which begins at v. 34. and which no one of the commentators has perceived. It is evident that the di after ‘IA TOÚTW has nothing to do with the pir in v. 29. Now see how much the whole passage is improved by the omission of these lines :

και πρίν ΜΕΝ έλθείν τήνδε γην Τροιζηνίαν,
πέτραν πάρ' αυτήν Παλλάδος, κατόψιν
γης τήσδι, ναον Κύπριδος καθείσατο
έπει ΔΕ Θησεύς Κεκροπίαν λείπει χθόνα ...

ένταύθα δη στένουσα κ. τ. λ. The passages adduced by Valckenaer and Mr. Monk relative to the history of this temple, are rather to be referred to the Phædra of Suphocles. We are certain that this is the case with the fragment of Asclepiades, which is taken from his Tparadoúpiva, although the Scholiast on Homer does not mention the title of the work.

38. xáxtenanypévn Kévrpoos épwtos. We agree with Valckenaer in preferring και πεπληγμένη; for though a person may be said έρωτα εκπλαγήναι, or, simply, ixtiaravan, yet not, we think, xártpois ixrhayöval. We would refer Mr. Monk to his own note on v. 1298.

63.

63. Χαίρε, χαϊρέ μοι, ο κόρα Λατούς και Διός, "Αρτεμι. We are inclined to Suspect, ώ κόρα Λατούς, παί Διός, "Αρτεμι. As 11 ν. 10. ο γάρ με Θησέως παίς, 'Αμάζονος τόκος. where Mr. Monk quotes several instances of this pleonasm. We are aware, however, of Λατούς και Διός υιός.

67. καίεις ευπατέρειαν αυλάν Ζανός. Mr. Monk admits into the text a very happy conjecture of Mr. Gaisford's, ευπατέρειαν’ αυλάν.

75. αλλ' ακήρατον Μέλισσα λειμών' καιρινών διέρχεται.

We are surprised that Valckenaer has not compared a verse of ChæriIas quoted by M. A. Muret, V.L. xii. 14. ότ' ακήρατος ήν έτι λειμών. for s0 it should be read, and not úrcúpatos. We think that Jortin's correction, sporòs, is true. To the instances collected by Valckenaer, may be added Oppian Halicut. ΠΙ. 244. εαρινή ζεφύρου πρωτάγγελος όρνις. In the next verse Mr. Monk judiciously retains aidas, which is undoubtedly the true reading.

78. "Όσοις διδακτον μηδέν ---- Τούτοις δρέπεσθαι - θέμις. Mr. Monk prints octis didaxtòr, from the correction of Porson, who cites several examples of this construction. Nearly the same enallage occurs in the Agamemnon of ΑΕschylus, 673. Και νύν εκείνων είτις έστιν έμπνέων, Λέγουσιν ημάς ως όλωλότας. Sophocl. Αntig. 163. τάς γαρ ηδονάς “Όταν προδωσιν άνδρες, ου τίθημ' εγώ Ζήν τούτον. Ηippocrat. Aphorism. ii. 5. Νότοι βαρυήκοοι, αχλιώδεις - όταν ούτος δυναστεύη. Εsch. Εumen. 338. Tοϊσδ' ομαρτεί, όφρ' άν Γάν υπέλθη.

81. χρυσέας κόμης Ανάδημα δεξαι. We read 'Ανδήμα, and in tlie Electra 887, cited in the note, Δέξαι κόμης σης βοστρύχων ανδήματα.

92. Photius, from whom Suidas took the words cited in the note,

has σεμνήν.

98. ΘΕ. πώς oύν σε σεμνήν δαίμον' ού προσενέπεις; ΙΠ. τίν' και ευλαβού δε, μη τι σαν σφαλή στόμα. The professor is unquestionably right in adopting Musgrave's interpretation. The attendant by the words ourno daliuose means Venus: Hippolytus, who was thinking only of the σεμναι θεαι, stops him short, lest he should inadvertently pronounce their names.

114. We are inclined to adopt tlie reading of φρονούντας which Mr. Monk rejects. As it stands, the passage is scarcely intelligible.

117. σπλάγχνον εύτονον φέρων. We prefer έντονον, the lection of Aldus and Lascaris. Sophocl. ap. Plutarch. p. 145, οι μαργώντες έντονώτατοι. Plato Theaetet. 23. p. 150. ed. Fischer. οι έντονος και δριμείς. έντονος is riolent ; sűToros is robust, healthy, in which sense it is used by Hippocrates. See Foesii (Econonn. V, εύτονος.

150. ή πόσιν Πημαίνει τις εν οίκοις. Schol. βουκολεϊ. whence Canter concluded the Scholiast to have read ποιμαίνει, which Musgrave, Valckenaer and Brunck receive, and, we think, rightly, although Mr. Vonk is of a contrary opinion. Sophocl. Ainc. 300. έν ποίμναις πιτνών. Schol. Barocc. εύρον έν τινι παλαιοτάτω των αντιγράφων - - εν ΠΗΜΝΑΙΣ πιτνών. In a fragment of the Nauplius of Sophocles, Brunck. V. tiie old editions of Achilles Tatius have πημαντηρσιν for: ποιμαντήρσιν. . We forbear to accumulate instances of the permutation of os & n.

193. Mr. Monk aptly compares a fragment of Euripides in Stobæus, and the well known lines of Shakespeare, · But that the dread of some

pou.

thing after death,' &c. We are not aware that any commentator on Shakespeare has quoted the following lines of Petrarca, Sonetto 29.

S'io credessi per morte esser scarco
Del pensier amoroso che m'atterra;
Con le mie man avrei gia posto in terra
Queste membre nojose, e quello incarco.
Ma perch'io temo che sarebbe un varco
Di pianto in pianto, e d'ana in altra guerra,
Di quà dal passo, ancor che mi si serra,

Mezzo rimango lasso, e mezzo il varco. 232. Τί τόδ' αυ πάραθρον έρριψας έπος. . Porson corrects παράφρων, , which Mr. Monk adopts.

268. δρωμεν τάσδε δυστήνους τύχας, "Ασημα δ' ημίν, ήτις εστίν η νόσος. Mr. Monk prints õpū play, which we approve.

270. Σου δ' άν πυθέσθαι και κλύειν βουλoίμεθ' άν. We would read Σου δ' ixaudéclar. Æsch. Prom. 616. não yüp av rúdové Turnebus exhibits παν γαρ εκπύθοιό μου. .

289. xai ou o'r Swy yevoû. Read zaí ou n' ndiwe. In v. 647. 'Se xai có gi' huis. V. 721 vai cú y ell us vouletéī. V. 1044. Και σου γε κάρτα ταύτα θαυμάζω, πάτερ.

297. Elcro ti cijas. Mr. Monk judiciously rejects ta, the reading of Brunck; and says.

• Huic respondet apud vernaculam linguam interjectio Well! Vide Hec. 317. Med. 387. See also Orest. 764. Phæniss. 1631. Alc. 299. Iph. A. 1185. Iph. T. 467. Troad. 945—998. Hel. 707. Ion 275. 756. H. Fur. 1214. El. 596.618.907.939. Sophocl. (Ed. Col. 1308. Electr. 513. Theognis 327. Heniochus in Stobæus, xliii. p. 168. Timæi Lex. p. 94.

364. μέλια θρεομένας. Read θρoυμένας. The antistrophic verse is έχομεν ή λόγον. .

384. Tæūr' ixorte ypáupata. These words contain an allusion to the letters given to the dozuotai at Athens, which the commentators have not perceived. See the Scholiast on Aristophanes Plut. 277.

408. We do not agree with the Professor, that the passage, which he quotes from Heliodorus, is more to the purpose than those given by Valckenaer, which last refer to juíompuse, whereas his illustrates the phrase yoon ουσ' εγίγνωσκον. .

409. ws Rosto Tayuárws. Mr. Monk quotes Iliad £. 107. 's égos ir TE Bewo ix r' &vOpúrt wo drómosto. Perhaps this usage of ws should rather have been illustrated from an Attic writer. Soph. Electr. 126. wg ò ráde πορων όλοιτ'.

431. Ilpoobes xéton Tpor, note paplówo vex. We hesitate between this, and apofsis

, which Mr. Monk rejects. He says, “ vulgo núcleves réce'. which'expression is scarcely accurate, since Musgrave and Brunck have παρθένω νέα.

434. Και δόξαν εσθλήν εν βροτοίς κομίζεται. We dissent from Musgrave, Brunck, and the Professor, who adopt napilete from four MSS. The tragedians never use reprisopar in this sense, but xaproũp.co ; which afførds one reason amongst others against the genuineness of that verse in

Æschylus,

Eschylus, "Aτης αρουρα θάνατος εκκαρπίζεται, which is immediately followed by Κάκιον ουδέν, καρπός του ΚΟΜΙΣΤΕΟΣ.

440. The professor adopts Valckenaer's opinion, that smoothTTEN, ενσκήπτειν, κατασκήπτειν, εγκατασκήπτειν are used de malis divinitus irruentibus. But we doubt whether he is correct in supposing that imicrhaleur is always used by the tragedians in the sense of commanding. We are aware that in the Persæ of Æschylus 739, Valckenaer reads Zeus amiσκηψεν τελευτην θεσφάτων, for επέσκηψεν; but we are also aware that he is wrong.

Pers. 106. μοϊόεπίσκηψε δε Πέρσαις πολέμους πυργοδαίκτους. Eumein. 481. Επει δε πράγμα δεύρ' επέσκηψεν τόδε.

443. oj álpa húss. i. e. oŰ Toi apa, as Mr. Monk rightly explains it. But read ου τάρα.

401. We recommend this note to the attentive perusal of the metrical student. The Professor states, what seems to be the true rule with regard to the lengthening power of the inceptive P: 'Si finalis syllaba natura brevis secunda pedis pars est, ut in eam ictus metricus cadat, tum ob consonantem ģ in initio vocis sequentis producitur. Hæc autem vis extatixò non obstat, quominus syllaba in priore pedis parte brevis maneat, ut in Prem. 738. Xpustovoa paylalom ixwspón dósa. The credit of discovering this distinction is, we perceive, claimed by an able and candid scholar, Mr. 'Tate.

520. Aidoox', nws mob res nav gavns oopń. MS. Flor. Qarn, which Mr. Monk properly adopts, restoring the ancient orthography Qarsi.

550. oöxwe Setçao & Tespeciar dpoucada. Mt. Monk bad conjectured är' Eúpuriwr. But he thinks a more probable conjecture is that of Mr. Blomtield, år' eigecią. i. e. arrosettava sipsoią. Hercules having carried Iole to Trachin on shipboard, according to Sophocles, Trach. 657. This correction has at least one merit, that of not being a violent alteration.

567. Επίσχετ', αυδην των έσωθεν εκμάθω. We prefer ως μάθω the reading of one MS. The construction in v. 868. referred to by the professor, Dép idw, is not exactly similar. We read also this iowbevo

622. daßov dwuctwv ixtirouey. Mr. Monk ingeniously restores from the Scholiast éxbúoper, which word is used in the Orestes, 188. Cyclops 371, quoted in the note. For ourselves, however, we have little doubt but that Euripides wrote éxtéívome, for Hippolytus goes on to say ΤΟΥΤΩΙ δε δήλον, ως γυνή κακόν μέγα. Προσθείς ΓΑΡ ο σπείρας τε κάκθρέψας πατήρ Φερνάς, απώκισ', ώς απαλλαχθή κακού. The whole passage will be this. "As things now are, being about to bring a great evil into our house, we extend the wealth of our family. And by this very circumstance, (i. e. increasing our wealth,) it is manifest ihat 'a wife is a great evil: for her father gives a dowry with her, in order to get rid of a plague. In Soph. Antig. 856. for sxtíveis one MS. has exteiveis.

624. ο σπείρας τε και θρέψας πατήρ. MSS. B. D. κακθρέψας. which Mr. Monk judiciously admits into the text, referring to v. 1346. of the Medea, and a fragment of the Edipus. We add Soph. Elect. 13. "Hvegna, xatiowoa, xaži Opeldunr. where the Venetian Scholiast on liad I. 481. has raí o ipapanu. Aristoph. Pac. 628. my eyw 'PÚTeuva xabaleψάμην. Ρlato Crito και 13. ημείς γάρ σε γεννήσαντες, εκθρέψαντες, παιδεύσαντες.

658. Πώς νιν προσόψει και συ, και δίσποινα ση. We would read χή δίσgolva on with Markland.

667. το γαρ παρ' ημίν πάθος Παρόν δυσεκπέρατον έρχεται βίου. We believe the professor to be right in supposing that the genitive Biou depends upon the verbal adjective: dubextigator Biov is, which brings an unfortunate exit from life.

696. εύρον ούχ α βουλόμην. It should rather be written άβουλόμην. There is no synalæphe, bụta crasis. In v. 709, read a'rbed' sionxoúcari.

697. Eid EU ry Teata, ragt av in poporon n. The professor detends the common reading, and illustrates this usage of the first indefinite, if I had succeeded.

712. εν δε προτρέπουσέγω Εύρημα δή τι τήσδε συμφοράς έχω. Βrunck gives προστρέπουσ. Mr. Monk conjectures προσκοπούσ'.

745. Κρήναι τ' αμβρόσιαι χίονται Ζανός μελάθρων παρά κοίταις. None of the commentators on Milton have pointed out his allusion to this passage in the Lycidas, v. 15. Begin then, Sisters of the sucred well, That from beneath the scat of Jore doth spring. Milton, with whom Euripides was a favourite poet, seems to have read, with Lascaris, xuótas, which we conceive to be the true reading,

790. 1. We entirely concur with Mr. Monk, in thinking that these verses should be transposed. In the following verse, gép to pews Dewgór ážsoñ donos, the particle ti is by no means redundant, or superfluous, as Valckenaer and the professor suppose. Oni is, not in any respect. To the instances adduced by Valckenaer may be added Åsch. Prometh. 275. Theb. 38. 201. Sophocl. Philoct. 1331. Eurip. Phæniss. 110. Alcest. 419. Suppl. 544.

803. ή 'πο συμφοράς τινός ; We should prefer ή από with a crasis. 818. Tís öga och tánasv, javęor Swáv. Mr. Monk has restored Jóar. We would read, τίς άρα σαν, ταλαινα, μαυροί ζόαν ; Μαυρόω occurs Esch. Agam. 297. Eumen. 358.

823. Κατακουα μεν ούν αβίωτος βίος. The Scholiast explains this strange word κατακονα by μαραίνει. The conjecture mentioned in the note, καταμονα μεν ούν αβίωτος βίου, is the more probable, because μακιστ' and ráriot' are confounded just above. V. 811, to 888, are judiciously arranged by Mr. Monk.

870. εμοί μεν ούν 'Αβίωτος βίου Τύχα προς το κρανθεν είη τυχεϊν. Mr. Monk explains it thus ; contingat igitur mihi propter id quod factum est conditio ritæ non tirendæ, id est, ne diutius rivam. We cannot bring ourselves to believe, that a Biwros Biou rúru could ever be intended to express Odratos. We imagine that for cür should be read ây. As for me, considering what has happened, a life scarcely tolerable will probably be my lot.

907. Mértot męãoyu', io TINI OTéves. Valckenaer thinks it possible, but not likely, that Euripides wrote ip ra vūv otíveis, since Aldus and the author of the Christus Patiens' insert vũy after thy. We are inclined to believe that the true reading is, to wye vữv otÉVES. Orest. 81. 'Exérn, τί σοι λέγουμ' άν άγε παρουσ' ορας. 428. Ούγ ου μετην μοι. 526. άγ εισoραν πάρα. Electr. 770. δις σου ταύθ', άγ ούν βούλει, λίγω. 910. Θρύλλουσ', αν riwti Brno. Sophocl. Electr. 923. Nãs doúr öyw xatood', ay sidor ip

φανως ;

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »