Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

53

The science and art of arithmetic, by
A. Sonnenschein and H.A. Nesbitt.d

59

60 6060

[ocr errors]
[graphic]

ANSWERS TO THE EXERCISES,

In a separate pamphlet, in stiff covers, price 4d., to be had on application.

[merged small][graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »