Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

QUI

QUI

Qui facit per alium, facit per se. Qui mandat ipse fecissi videtur. He

He who acts through another, acts who orders is deemed to have through or by himself. See 82 Va. acted himself. 33, 3 Am. St. Rep. 77. See, also, Qui melius probat, melius habet. 20 Wis. 408, 91 Am. Dec. 425.

He who proves more has more in Qui habet jurisdictionem absolvendi, consequence.

habet jurisdictionem ligandi. He Qui molitur insidias in patriam id who has jurisdiction to free, has facit quod insanus nauta perforans jurisdiction to bind.

navem in qua vehitur. He who Qui haeret in litera, haeret in cor

lays snares against his country tice. He who clings to the letter

acts as did the insane sailor who clings to the rind. See 115 N. Y.

bored holes in the ship in which 506, 12 Am. St. Rep. 819, 5 L. R.

he sailed. A. 340, 22 N. E. 188.

Qui nascitur sine legitimo matriQui ignorat quantum solvere debeat,

monio, matrem sequitur. He who non potest improbus videre. He

is born out of lawful wedlock who does not know how much he

falls to the share of the mother. ought to pay cannot appear dis

Qui non cadunt in constantem virum, honest (if he refuses).

vani timores sunt aestimandi. Qui in jus dominiumve alterius suc

Fears are considered groundless cedit jure ejus uti debet. He who

which do not affect a firm man. succeeds to the right or ownership

Qui non habet, ille non dat. He of another ought to enjoy the

who has not, gives not. See 189 rights of the other.

N. Y. 267, 12 L. R. A. (N. S.) Qui in utero est, pro jam acto nato

1083, 82 N. E. 127. habetur quoties de ejus commodo

Qui non habet in aere luat in corquaeritur. One who is in the pore, ne quis peccetur impune. He womb is regarded as actually born who has no money must pay the whenever his advantage is sought.

penalty with his body, lest someSee 1 Bl. Comm. 130.

one may offend without punish

ment. Qui jure suo utitur neminem laedit.

One who enjoys his own right in- ' Qui non habet in crumena luat in jures no one. See 120 Fed. 766, corpore. He who has nothing in

57 C. C. A. 70, 66 L. R. A. 444. his purse must pay the penalty Qui jure suo utitur nullum damnum

with his body. facit. He who enjoys his own

Qui non habet potestatem alienandi right works harm to no one. See habet necessitatem retinendi. 55 Fed. 895, 14 U. S. App. 336, 20

One who has not the power of L. R. A. 733.

alienating is under the necessity Qui jussu judicis aliquod fecerit non

of retaining. videtur dolo malo fecisse, quia Qui non improbat, approbat. He

Qui non improbat, a parere necesse est. He who does who does not disapprove, approves. anything by order of a judge is Qui non libere veritatem pronunnot deemed to have acted deceit ciat proditor est veritatis. He fully, because it is necessary to who does not speak the truth obey.

freely is a traitor of truth. Qui male agit, odit lucem. He who Qui non negat, fatetur. He who does wrong hates the light.

does not deny, admits.

QUI

QUI

Qui non obstat quod obstare potest Qui prior in tempore, potior in jure.

facere videtur. He who does not He who is prior in time is stronger prevent what he can prevent is in right. deemed to do the act.

Qui pro me aliquid facit, mihi fecisse Qui non prohibet quod prohibere videtur. He who does anything

potest, assentire videtur. He who in my behalf is deemed to have does not forbid what he can for rendered it to me. bid, is deemed to assent.

Qui providet sibi, providet haerediQui non propulsat injuriam quando bus. He who provides for him

potest, infert. He who does not self, provides for his heirs. repel an injury when he can, Qui rationem in omnibus quaerunt, causes it.

rationem subvertunt. He who Qui obstruit aditum, destruit commo

seeks a reason for all things subdum. One who obstructs an ap

verts reason. proach, destroys a convenience. Qui sciens solvit indebitum donandi

consilio id videtur fecisse. One Qui omne dicit, nihil excludit. He

who knowingly pays that which is who says all, excludes nothing.

not due is deemed to have done it Qui parcit nocentibus innocentes with the intention of donating.

punit. He who spares the guilty, See 17 Mass. 388. punishes the innocent.

Qui semel actionem renunciaverit, Qui peccat ebrius, luat sobrius. He

amplius repetere non potest. One who offends while drunk, pays the

who once renounces an action canpenalty while sober.

not assert it again.

Qui semel malus, semper praesumitur Qui per alium facit per seipsum

esse malus in eodem genere. One facere videtur. He who acts through another is deemed to do

who has once been bad is always

presumed to be bad in the same it himself.

way. Qui per fraudem agit, frustra agit.

Qui sentit commodum sentire debet He who acts fraudulently, acts

et onus. One who gains an advainly.

vantage ought to assume the burQui potest et debet vetare, tacens, den also. See 18 Wis. 155, 86 Am.

jubet. He who can and ought to Dec. 751. forbid, and is silent, orders. See Qui sentit onus, sentire debet et 1 Johns. Ch. (N. Y.) 244.

commodum. One who assumes the Qui primum peccat ille facit rixam. burden ought also to gain the ad

He who offends first makes the vantage. See 47 N. J. Eq. 569, quarrel.

24 Am. St. Rep. 419, 11 L. R. A. Qui prior est in tempore, potior est 589, 21 Atl. 297.

in jure. He who is prior in time Qui tacet consentire videtur. He is stronger in law. See 42 Miss. who is silent is deemed to consent. 18, 97 Am. Dec. 429.

Qui tacet consentire videtur ubi Qui prior est tempore potior est tractatur de ejus commodo. He

jure. He who is prior in time is who is silent is deemed to consent stronger in right. See 165 Ill. 592, when his advantage is drawn into 56 Am. St. Rep. 275, 36 L. R. A. question. See 38 Fla. 169, 20 610, 46 N. E. 631.

South. 938.

inly

QUI

QUICQUID

Qui tacet non utique fatetur, sed Quia quando aliquid prohibetur, pro

tamen verum est eum non negare. hibetur et id per quod pervenitur He who is silent certainly does ad illud. Because when anything not confess, but it is nevertheless is prohibited, that by which it is true that he does not deny.

reached is also prohibited. See 5

Har. & J. (Md.) 317, 9 Am. Dec. Qui tam action. A statutory action

534. brought by an informer to recover a penalty for infraction of the Quia timet. See Bill quia timet. law. See 73 N. Y. 473.

Quick with child. The state of a Qui tardius solvit, minus solvit. He pregnant woman when the embryo who pays too tardily, pays less gives the first physical proof of (than he owes).

life. See 52 N. J. L. 52, 51 Am. Qui timent cavent et vitant. They

Dec. 248. who fear take care and avoid. Quicquid acquiritur servo, acquiritur Qui totum dicit nihil excipit. Who

domino. Whatever is acquired by tells all excepts nothing.

the servant is acquired by the Qui vult decipi, decipiatur. Let him

master. be deceived who wishes to be Quicquid demonstratae rei additur deceived. See 43 Cal. 110.

satis demonstratae frustra est. Quia. Because.

Whatever is added to the descripQuia datum est nobis intelligi. Be

tion of a thing which is suffi

ciently described is without effect. cause it is given to us to understand.

Quicquid est contra normam recti est Quia dominus remisit curiam. Be

injuria. Whatever is contrary to cause the lord has remitted his

the rule of right is wrong. court, used of a writ of right sued

Quicquid in excessu actum est, lege out in the king's court instead of

prohibetur. Whatever is done in that of the manor. See 3 Bl. excess is forbidden by law. Comm. 195.

Quicquid judicis auctoritati subjiciQuia dominus rerum non apparet tur, novitati non subjicitur. What

ideo cujus sunt incertum est. ever is subject to judicial authorWhere it is not apparent who is ity is not subject to novelty. the owner of goods, on that ac Quicquid plantatur solo, solo cedit. count it is not certain they are Whatever is planted in the soil his.

belongs to the soil. See 74 N. J. Quia emptores. The statute 18 Ed

L. 810, 12 Ann. Cas. 1086, 14 L. R. ward I, c. 1, abrogating subin A. (N. S.) 439, 68 Atl. 162.

feudation. See 2 Bl. Comm. 91. Quicquid recipitur, recipitur secunQuia erronice emanavit. Because it dum modum recipientis. Whatever issued erroneously.

is received is applied according Quia eventus est qui ex causa

to the wish of the recipient. sequitur, et dicuntur eventus quia

Quicquid solvitur solvitur secundum ex causis eveniunt. For the event

modum solventis. Whatever is is that which follows from the paid is applied according to the cause and they are called events wish of the payer. because they come out of the Quicquid solvitur, solvitur secundum causes.

modum solventis; quicquid recipi

QUICUNQUE

QUISQUIS

tur, recipitur secundum modum re- Quitare. To acquit; to exonerate. cipientis. Whatever is paid is ap

Quiete clamare. Same as Quietum plied according to the wish of the

clamare. payer; whatever is received is applied according to the wish of Quieti reditus. Quitrents, which see. the recipient.

Quietum clamare. To quitclaim. See Quicunque habet jurisdictionem or Quitclaim. dinariam est illius loci ordinarius.

Quietus. A process for the discharge Whoever has ordinary jurisdiction

of an administrator by the prois the ordinary of that place.

bate court. See 140 Mass. 351, 54 Quicunque jussu judicis aliquid Am. St. Rep. 473, 4 N. E. 606. fecerit non videtur dolo malo

Quietus redditus. Singular of Quieti fecisse, quia parere necesse est.

· redditus. Whoever does anything by order of a judge is not deemed to have

Quilibet ignem suum salve. Let acted with evil design, because it

each one guard his own fire. See is necessary to obey.

139 Fed. (U. S.) 528, 1 L. R. A.

(N. S.) 533. Quid. What.

Quilibet potest renunciare juri pro Quid juris clamat. A writ to compel

se introducto. Anyone. can .rethe holder of the particular estate

nounce a right introduced in his to attorn to the grantee of the

behalf. See 213 Pa. 456, 110 Am. reversion or remainder.

St. Rep. 554, 5 Ann. Cas. 476, 3 Quid pro quo. What for what, a L. R. A. (N. S.) 1079, 63 Atl. 186. fair return or 'consideration.

Quinque portus. Cinque ports, which Quid sit jus, et in quo consistit in

see. juria, legis est definire. What is

Quinquepartite. Five-sided; having a right and in what an injury con

five parts or parties. sists it is for the law to define.

Quinterones. The issue of a white Quid turpi ex causa promissum est

person and a quarterone. See 19 non valet. A promise based upon

Ark. 121. See, also, Quarterone. an immoral consideration is not valid.

Quinto exactus. In outlawry pro

cess, the sheriff's return after the Quidquid enim sive dolo et culpa

fifth proclamation or summons. venditoris accidit in eo venditor

See 3 Bl. Comm. 283. securus est. For as to anything which happens without the deceit

Quisquis est qui velit jurisconsultus or fault of the vendor, as to that

haberi, continuet studium, velit a the vendor is secure. See 4 Pick.

quocunqe doceri. Anyone who (Mass.) 198. .

wishes to be regarded as learned

in the law should continue his Quiet enjoyment. See Covenant

study and should wish to be for.

taught by whomsoever. Quieta clamantia. Quitclaim, which

Quisquis praesumitur bonus; et semsee.

per in dubiis pro reo respondenQuieta non movere. Not to disturb

dum. Everyone is presumed to be that which is quiescent. See 28

honest; and in doubtful cases it Barb. (N. Y.) 9.

should be resolved in favor of the Quietantia. An acquittance.

defendant.

QUIT

QUOD

Quit. Exonerated. See, also, Notice wishes, in whatever way he can. to quit. See, also, Go quit.

See 14 Johns. (N. Y.) 484. Quitclaim. A conveyance of only Quod a quoque poenae nomine ex

the grantor's right, title and in actum est id eidem restituere nemo terest in property, as distin cogitur. No one is compelled to guished from the property itself. restore that which has been exSee 74 Tex. 453, 15 Am. St. Rep. acted as a penalty. 850, 12 S. W. 67.

Quod ab initio non valet, in tractu Quitclaim deed. Same as Quitclaim. temporis non convalescet. What Quitrents. Same as Chief rents.

is not valid in the beginning is

not cured by lapse of time. See Quittance. Discharge; release.

5 Pick. (Mass.) 27. Quivis praesumitur bonus donec pro

Quod ad jus naturale attinet, omnes betur contrarium. Anyone is pre

homines aequales sunt. It holds sumed honest until the contrary is

good according to natural right proved.

that all men are equal. Quo animo. With what intent.

Quod aedificatur in area legata cedit Quo jure. By what right.

legato. That which is erected Quo ligatur, eo dissolvitur. By that upon a devised lot goes with the

by which it is bound it is released. devise. Quo minus. By which not. A tech- Quod alias bonum et justum est, si

nical term representing inability per vim vel fraudem petatur, to pay one's debt to the king, by malum et injustum efficitur. That which fiction the plaintiff secured which is otherwise good and just, jurisdiction in the exchequer, becomes wicked and unjust if See 3 Bl. Comm. 46.

sought by fraud or force. Quo modo quid constituitur, dissol- Quod alias non fuit licitum necessi

vitur. In that manner in which it tas licitum facit. Necessity

is created, it may be destroyed. makes lawful that which would Quo modo quid constituitur eodem

not otherwise be lawful. modo dissolvitur. By the means Quod approbo non reprobo. What I by which it is constituted, it is by ratify I cannot repudiate. the same means dissolved.

Quod attinet ad jus civile, servi pro Quo warranto. A writ issuable by nullis habetur, non tamen et jure

the state at will and of right, and naturali, quod ad jus naturale atis a demand made by it upon an tinet, omnes homines aequali sunt. individual, to show by what right As it pertains to the civil law, he exercises a franchise which slaves are regarded as nobodies, cannot lawfully be exercised, ex not so, however, by natural law, cept by virtue of some grant or for as it pertains to natural law, authority emanating from it. See all men are equal.

3 Ark. 570, 36 Am. Dec. 460. Quod billa cassetur. That the bill Quoad hoc. As to this matter.

be quashed. Quocumque modo velit, quocumque Quod breve cassetur. That the bill modo possit. In whatever way he be quashed.

wishes, in whatever way he can. Quod cepit et asportavit. Because Quocunque modo velit, quocunque he took and carried away. See 6 modo possit. In whatever way he Hill (N. Y.), 144.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »