Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

a2xy2-3axy-a2y2+x2y+3ay2+a3y3 — 3a2y2+axy3

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

(9.) (a+b)1. Ans. a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b1.

[blocks in formation]

(14.) (x1+x3y+x2y2+xy3+y1) (x−y).

Ans. 25-5.

(15.) (a-b) (a+b) (a−b) (a+b).

Ans. a4-2ab+b2.

(16.) (a2+b2) (a−b). Ans. a-a2b+ab2—b3.

(17.) (a2-2ab+b2) (a−b).

Ans. as-3a2b+3ab2-b3.

(18.) (a+2b-3c) (a-2b+3c).

Ans. a-4b2+12bc-9c2.

(19.) (x5+x1+x3+x2+x+1) (x−1).

(20.) (1+x-3x2+2x) (2+2x+x3).

Aus. 26-1.

Ans. 2+44+6x-2x2+x5-5x+x7.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

7.

2a2+3b) 6a3+8a2+9ab+12b (3ɑ+4

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

xy+2y2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »