Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

HISTORY

O F

ENGLAND.

VOL. III.

[ocr errors]

HISTORY

THE

O F

A. Canoll.
ENGLAND,

By Dr.

The EARLIEST TIMES to the DEATH

of GEORGE

II.

الا

FROM

GOLDSMITH..

IN FOUR VOLUME S..

VOL. III,

LONDON,

Printed for T. DAVIES, in Ruffel-ftreet; BECKET and
DE HONDT; and T. CADELL, in the Strand,

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »