Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

!

|

[ocr errors]
[ocr errors]

ORTHODOX CHURCHMAN'S

MAGAZINE AND REVIEW;

OR,

A TREASURY

OF

DIVINE AND USEFUL

KNOWLEDGE.

nde et liber crevit, dum ornare patriam, et amplificare gaudeinus, pa-
riterque et detensioni ejus servimus et gloriæ.

Puini Epist.
Thus our work has encreased from the pleasure we have in honouring and

serving our country, labouring at the same time for her defence and her
glory.

BY A SOCIETY OF CHURCHMEN.

[ocr errors]

VOL. X.

let

FROM JANUARY TO JUNE, 1806.

LONDON:

Printed by J. G. Barnard, No. 57, Snow Hill,
FOR THE PROPRIETORS, AND SOLD BY F. C. AND J. RIVINGTON,

62, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »