Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

APPENDIX

TABLE I. THE METRIC SYSTEM

=

“ centi

1. Length. The unit of length is the meter (39.37 in.).

10 millimeters (mm.)=1 centimeter (cm.).
10 centimeters =1 decimeter (dm.).

10 decimeters =1 meter (m.).
1,000 meters

= 1 kilometer (km.). Note that the prefix “milli- ” means 0.001, as mill=0.001 dollar;

means 0.01, as cent=0.01 dollar; “ deci-" means 0.1 as dime=0.1 dollar. “ Kilo-" means 1,000. 2. Square Measure, or Area. 100 square

millimeters (sq. mm.)=1 sq. centimeter (sq. cm.) 100 square centimeters

=1 sq. decimeter (sq. dm.). 100 square decimeters

=1 sq. meter (sq. m.). 3. Cubic Measure, or Volume. The unit of volume is the liter, which

is 1 cu. dm., or 1,000 c.c.
1,000 cubic millimeters (cu. mm.)=1 cubic centimeter (c.c).
1,000 cubic centimeters

=1 cubic decimeter (cu. dm.). 1 cubic decimeter

=1 liter (1.) 10 liters

=1 dekaliter (dl.). 10 dekaliters

1 hectoliter (hl.). 10 hectoliters

=1 kiloliter (kl.). 4. Weight The gram is the weight of 1 c.c. water at 4° C.; 1 liter of

water at 4° C. weighs 1 kilogram.
10 milligrams (mg.) =1 centigram (cg.).
10 centigrams =1 decigram (dg.).

10 decigrams 1 gram (g.).
1,000 grams

= 1 kilogram (kg.). 1,000 kilograms =1 metric ton.

=

TABLE II. EQUIVALENTS 1. Length.

1 centimeter=0.3937 in.
1 meter =39.37 in. =3.28 ft.
1 kilometer = 1,000 m.=0.6214 mile.
1 inch

=2.54 cm.
1 foot =0.3048 m.
1 mile =1.6094 km.

2. Area.

1 sq. cm. =0.155 sq. in.
1 sq. m. = 10.764 sq. ft. = 1.196 sq. yd.
100 m. square=10,000 sq. m. = 1 hectare
1 sq. km.

=0.385 sq. mile.

2.47 acres.

3. Volume.

1 cu. cm.=0.061 cu. in.
1 cu. m. = 35.315 cu. ft.
1 liter = 1,000 cu. cm. = 1.0567 qt. (U. S.).

[ocr errors]

4. Weight.
1 gram

= 15.4324 grains.
1 kilogram

=1,000 grams=2.2046 lb.
1 metric ton

= 1,000 kg.=2 204.6 lb.
1 short, or net ton =2,000 lb.
1 long, or gross ton =2,240 lb.
1 grain

=0.0648 gram.
1 ounce (avoirdupois) = 28.35 grams.
1 ounce (troy)

=31.1 grams.

TABLE III. DENSITIES OF SOME SUBSTANCES

.

[ocr errors]

*

.

.

.

Acetic acid *
Alcohol (ethyl) *
Aluminum.
Brass
Carbolic acid .
Carbon (charcoal)
Carbon (gas).
Carbon disulphide
Chloroform *
Clay :
Coal (anthracite)
Coal (soft).
Copper
Cork .
Diamond
Ether *
Gasoline
Glass
Glycerine
Gold .
Hydrochloric acid

1.75 2.7 13.596 8.57 1.42 0.926 0.942 0.918 0.873 1.83 21.5 0.865 1.4 10.57 0.97 2.03 1.854 7.29 0.999 1.000 0.958 1.026 1.00 0.64 0.86

.

1.053 Magnesium
0.794 Marble
2.67 Mercury (at 0° C.)
8.3 Nickel
0.95 Nitric acid (conc.) *
1.6 Oil (cottonseed)
1.8 Oil (linseed)
1.27 Oil (olive)
1.5 Oil (turpentine)

1.9 Phosphorus (yellow) 1.26 to 1.8 Platinum 1.2 to 1.5 Potassium

8.9 Sand (dry).
0.24 Silver
3.53 Sodium
0.72 Sulphur .

(conc.) * Ice Iodine Iron Kerosene Lead . Limestone

0.67 Sulphuric acid (conc.) 2.6 to 3.6 Tin

1.27 Water at 0° C.
19.3 Water at 4° C.

Water at 100° C.
1.22 Water (sea)
0.918 Wood (hickory, dry)
4.95 Wood (maple, dry)
7.8 Wood (white oak, dry)
0.79 Wood (white pine,
11.35 dry)
3.2 Zinc

0.42 6.9 to 7.2

* At 15°C.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Apples
Beans (dry)
Beef (round)
Beef (sirloin)
Bread
Butter
Candy
Cheese
Chicken
Cornmeal
Eggs
Fish (salmon)
Milk
Mutton (leg).
Oatmeal
Oysters.
Peanuts
Pork (fresh)
Potatoes (white)
Potatoes (sweet)
Rice
Strawberries
Sugar
Tomatoes
Walnuts (English)
Wheat .

83.2
12.6
68.2
60.0
35.3
10.5

3.0
30.2
72.2
15.0
73.8
63.6
87.0
61.8

4.7

28.3
24.4

9.2
14.9
21.6

3.6 18.3 15.1

0.3 3.1 1.2 1.0 1.1 3.0 0.5 4.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.7 0.9 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.8 1.0 0.6

35.5
2.0
3.8
10.5
13.4

4.0
19.0
7.1

315 1,615

805 1,200 1,215 3,410 1,785 2,070

540 1,645

721 965

325 1,140 1,850

7.6 87.1

9.2 52.0 78.3 69.0 12.0 90.4

6.0 25.8 16.9 2.2 1.3 8.0 1.0

1.2 38.6 30.1 0.1 0.6 2.0 0.6

230 2,560 1,600 385

480 1,700

180 1,850

80 3,305 1,750

68.2

3.7 24.4

18.4 28.3 77.0

7.4 100.0

3.2 14.8 73.7

95.3

2.8 10.6

0.8 16.7 12.2

0.4
64.4
1.7

0.3
1.3
1.8

GLOSSARY

bisulphite bituminous bronchi bronchial buoyant

(bī-săl'fit) (bi-tūm'i-nủs) (bron'ki) (bron'ki-al) (boi'ănt)

.

(ăb-do'měn) (å-sēt'ic) (å-sět'i-lēn) (åd'ē-noid) (ā'ěr-o-naut) (ā'ěr-7-plān) (al-bū'min) Căl'gå) (al-lū'vi-al) (ăl-ūm'i-năm) (å-mē'bă) (ånd'ī'ěrn) (a-nē'mi-:) (ăn'llin) (ằn'tï-tox'in) (ā-ôr'tă) (åk'wē-důkt) (āk'wē-ús) (är'mä-tiūr) (är'sěn-āt) (är'těr-1) (ăs-běs'tos) (ås-im'i-lā'shữn) (örlì-kl) (ăv'ér-dŭ-poiz') (ăx'il)

cactus

(kăk'tės) caisson (kā'son) calcium (kwl'si-ăm) calorie

(kăl'o-ri) calorimeter (kål'ő-rim'e-těr) calyx

(kā'lix) canine

· (kā'nin) cañon

abdomen acetic acetylene adenoids aëronaut aëroplane albumin alga alluvial aluminum ameba andiron anemia aniline antitoxin aorta aqueduct aqueous armature arsenate artery asbestos assimilation auricle avoirdupois axil

(kån'yon) capillary (kåp'Il-a'ri) carat

(kărăt) carbohydrate (kär'bo-hğ'drāt) carburetor (kär' bū-rět'ěr) carnivorous (kär-niv'ő-růs) cartilage (kär'ti-laj) casein

(kā sē-in) Cassiopeia (kəs'1-7-pe'yä) cellulose (sěl'ū-los) Celsius (sěl/si-ės) centigrade (sen'ti-grad) centimeter (sěn'ti-mē'tēr) centrifugal (sěn-trif'ū-gal) cerebellum (sēr'e-běl'ăm) cerebrum (sérle-brům) chandelier (shăn-de-lēr') chloride (klõ'rïd)

chlorine (klö'rin)

bacilli bacteria barometer biceps bicuspid

(bå-sili) (băk-tē'rï-å) (bå-rom'z-tēr) (bi'sěps) (bi-kūs pid)

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »