Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

dietetics dioxide diphtheria dirigible dynamo

(dī-ě-tět'iks) (di-ox'id) (dif-theri-a) (dir'i-jib'l) (di'ná-mo)

eclipse effervesce electrolysis electron embryo emulsion enamel environment epidemic epidermis epiglottis esophagus Eustachian experiment

(ē-klips') (ěf-er-věs') (ē-lěk-trol'1-sýs) (6-lek'tròn) (ěm'brì-) (ē-mŭl'shữn) (Ø11-ăm'ễl) (ěn-vīr'ún-měnt) (ěp'i-děm'ik) (ěp'i-dér'mis) (ěp'i-glot'is) (ē-sofa-gús) (yūs-tāk'1-ån) (ěks-pěr'i-měnt)

Faraday (făr'ă-dā) fibrinogen (fi-brin'ō-jen) filings

(filliŋgs) formaldehyde (fôr-măl'de-hid) fossil

chlorophyll (klä'rõ-fil) choroid

(ko'roid) chrysalis (kris'ă-lis) chyle

(kil) chyme

(kim) cilia

(silli-ä) cinquefoil (siŋk foil) circuit (sûr'kit) cirrus

(sir'ús) citric

(sit'rik) coagulate (kõăg'ū-lāt) cochineal (kõch'i-nél) cochlea (kók'le-a) Cocoon

(kõ-koon') cohesion (ko-he'shun) composite (kõm-poz'it) conduit

(kon'dit) conifer (ko'ni-fér) constellation (kõn'stěl-ā'shữn) contagious (kon-tā' jūs) convection (kõn-věk'shữn) cornea

(kõr'nē-ă) corolla

(kő-rol'á) corpuscle (kôr'půs'l) cotyledon (kötoi-lẽ'lăn) creosote (krē'o-sot) crescent (krěs'ent) croquette (krõ-kět') crustacea (krūs-tālshe-á) crystalline (kris'tăl-in) cumulus (kü'mü-lús) cuticle

(kiūt'i-kl) cyclone (si'klon)

(fös'il) fungi

(fŭn'ji) fungus

(făŋ'gús)

deciduous
decimeter
dentine
diameter
diaphragm

(dē-sid'ū-ės)
(děs'i-mē'těr)
(dăn’tin)
(di-am'ë-tēr)
(di'á-frăm)

galaxy
galena
Galileo
Galvani
galvanize
gelatine
germicide
glacier
glycerine

(gălăks-i)
(gä-lēna)
(găl'i-lelo)
(gällvä'nē)
(gặlovăn-iz)
(jäl'X-tin)
(jērm'i-sīd)
(glā'shēr)
(glis'ēr-in)

llama
lunar
lymph

(läh'mä)
(lū'nár)
(limf)

hematite hemoglobin hemorrhage hepatica hibernate horizon hydrochloric hydrogen hydroxide hygiene

(hěm'a-tit)
(bē'mo-glo'bìn)
(hěm'ā-rāj)
(he-păt'i-ká)
(hi' bēr-nāt)
(hő-ri'zon)
(hi'dro-klor'ik)
(hi'dro-gěn)
(hī-drox'id)
(hi'ji-ēn)

[blocks in formation]

igloo immune incandescent incisor incubation inertia inoculation insecticide insulator intestine iris isinglass isobar isolation isotherm

(ig'loo)
(i-mūn')
(inoxăn-dès'ent)
(in-si'sēr)
(in'kū-bā'shữn)
(in-ěr'shi-á)
(in-ok'ū-lā'shủn)
(in-sekt'i-sid)
(in'sū-lā'tēr)
(in-těs'tin)
(i'ris)
(i'siq-glas)
(i'ső-bar)
(i'sā-lā'shŭn)
(i'ső-thếrm)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

octopus (ok'tó-půs)
olfactory (ol-fák'to-ri)
omnivorous (õm-niv'ő-rús)
opaque

(ō-pãk')
organism (or'găn-ism)
Orion

(ā-ri'on) oxide

(vx'id) oxidize

(vx'id-īz) oxyhemoglobin (vx'i-hē'mo-glob/in)

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

penumbra (pē-năm'brá)
per capita (pēr kāp'i-tá)
perennial (pěr-ěn'i-ăl)
periscope (pěr'i-skop)
permanganate (pēr-mă î'găn-at)
peroxide (per-ox'id)
petiole

(pět'i-ol) petrify

(pět'ri-fi) pharynx (făr-iŋks) phenomena (fe-nõm'e-ná) phosphate (fös'fāt) phosphorescence (fos'for-ěs'ěns) phosphorus (fos'for-ŭs) Pisa

(pē'zä) plasma

(plăz'mä) pleurisy (plū'ri-sì) pleurococcus (plū'ro-kók'ús) plumule (ploo'mūl) pneumatic (nū-măt'ik) Polaris

(po-lā'ris) polyp

sal ammoniac
salicylic
saliva
saprophyte
saturate
sautéing
sclerotic
sebaceous
secrete
sepal
silica
Sirius
slaked
sodium
solution
species
spectrum
spinach
spontaneous
stamen
stipule
stomata
stratified
stratus
sulphuric

(săl åm-on'1-åk) (sal'1-sillik) (sil-lovả) (sắp'rõ-fit) (săt'ū-rāt) (sõ-tā'ing) (skler-otlik) (sē-bā'shỏs) (sē-krēt') (sē'pål) (silli-kå) (si'ri-ús) (slākd) (sô'di-ăm) (sõ-lū'shŭn) (spē'shēz) (spok'trăm) (spin'ij) (spon-tā'nē-ės) (stā'měn) (stip'ül) (stö'mä-tä) (străt'i-fid) (strā'tės) (súl-für'ik)

(põllip) posterior (pos'tē'ri-ěr) potassium (po-tăs'i-ům) proboscis (pro-bos' is) proteid

(pro'tē-id) protoplasm (pro'to-plăzm) ptyalin

(ti'ä-lin) pulmonary (půl'mo-nā-ri) pylorus

(pi-lo'růs) pyrometer (pi-rom'e-tēr) python

(pi'thon)

quarantine

(kw_r'ăn-tên)

tangent
tantalum
tartaric
Taurus
temperature
thermometer
tornado
Torricelli
tourniquet
trachea

(tăn'jẽnt)
(tăn’ti-lăm)
(tär-tär/ik)
(täw'răs)
(těm'pēr-å-tûr)
(thằr-mồm'ẽ-tẼr)
(tór-nā'do)
(tor-ri-tchel'e)
(tăr'ni-kēt)
(trāklē-a)

radiation
refrigerator
reservoir
respiration
retina

(rā'di-ā'shŭn)
(rē-frij'ēr-ā-tēr.)
(rěs'ēr-vwôr)
(rés' pi-rä/shŭn)
(rět'i-nä)

(tråk'tor) (trans-lüs'ént) (tri-kīn'e) (tū'běr-kl) (tū-bûr'kū-los'is) (tăng'stn) (tặr/bin) (tûr' pěn-tin) (tim-păn'ik)

(våk'si-nā'shủn) (våk'ü-ům) (věn'tri-kl) (věr'tē-brå) (vil'i) (vīt'ă-mins) (vït'rē-os) (vit'ri-ol) (vôl'tä)

(yü'rā-nės) (yū-rēlä) (yür'ik)

tractor translucent trichinae tubercle tuberculosis tungsten turbine turpentine tympanic

vaccination vacuum ventricle vertebra villi vitamines vitreous vitriol Volta

Uranus

urea uric

zenith zodiac zoology

(zē'nith) (20'di-åk) (20-ol'ō-ji)

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »