Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

ಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು. ದೆವೆ ಹೊಂದುಭಿಗೆ ಳ ಮೊಳಗಿದವು. ಪರಿಮಳ ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಂದ ಮರತ ವು ಬಿಸಿತ.

ಇಜಿಪ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಖಾಶ್ಚ ಭರಿತನಾಗಿ, ನೆಳನು ದಮಯಂ ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ಕೋಟಕನನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು, ಹುದ್ದ ಹೆಂಡ, ಖಾಕ್ಷಣವೇ ಕೆನ್ನೆಮೊದಲಿನ ಚೆಲುವಾದ ಮೈಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೆಂಡ ಹಳೆಯ ದೈನ, ಅದನ್ನು ದಮಯ೦ತಿಯನೊಡಿ, ತನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ತೆಬ್ಬಿ ಕೆಂಡ ಬಿಮ್ಮನೆ ಕೂಗಿ ಅಳ ಲು ; ಯಾಕೆ ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳನ್ನು ಕೆಚ್ಛಿ ಕೆಂಡ ಅಜಿತ್ತಾಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಾಲಿಸಲು ; ಧೂಳಿ ಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೈಯುಳ್ಳ ದಮಯಂತಿಯ ನೆಳನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಮಗ ವನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಕಣಿ ಕುಗಳನ್ನು ತೆ೦ಬ ಹೆಂಡ ಇದ್ದಳ. ಇದಷ್ಟನ್ನು ದ ಮೊಯೆಂಕಿಯ ತಾಯಿ ಕೆಂಡ, ಭಿಃ ಮ ಭೂಪಾಲಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಖಾತೆನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನ ಹರಿವೆ. ಖಾಗ ೦ಡೆ ಕಂಡೆ೦ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾ ಡಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸು ಖಾಮಲೆನಾನು ಬಂದು ನೊಷವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಳನ ಮಯ ೦ಕಿಯೂ ತಾವುತಾವು ಬೆಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಹೆಕೃತ್ತಾ ಚಂದನಿಂದ ಮೆರೆಯುವ ರಾಕಿಯಂತೆ ಯ ಕಮಲಿನಿಯಿಂದ ಕಳೆಗೆ ಸುವೆ ಎಳೆದ೦ತೆಯೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದು2. (a). Relate briefly the story from which the above extract is

taken. (b). State where it is recorded, and mention any incident in

the story which is opposed to modern Hindu ideas. 3.

How many kinds of Java or so are there ? Name them, and give examples.

a

4. Taking the root oroa, write out the Joy atás, the ನಿಷೇಧರೂಪ, the ಭಾವರೂಪ, the " ನೆಪ; and from the same root make ೩ ನಾಮಪದೆ ,

ಕಿಯಾನಾಮ, and a

శ్రియావిశేషణ. 5. What is the force of the affixes ಹಳಿ, ಇಗೆ, ತೆನೆ, ಗಾರೆ, ವಿಕೆ, ವೆಂತೆ, ಇ೬, in composition ?

6. ಯಾರಾಯೆನ ಪಾಂಡೆ ನೆರೆ # ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿ - ಎಲೆ ಮಕ್ಕಳಿ ರಾ, ಈಗ ನೀವು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿಯೊ ಅಸ್ತೆವಿದ್ಯಾವೆ ವೀಣರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರಾಹಕ ರಾಗಿಯೊ ಇದ್ದೀರಿ.

ಈ ವಾತೆ ಣಾವತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವೊವೆ ಅತಿ ಸಭ ಮಡಿದ ನ ಡೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಪುರಜನ ಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಪಡಿಸಿ, ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸೆಗೆ 8 ಇರಬಹುದೆ.

In the above passage,

(a). Classify the words according to their derivation.
(b). Analyze the compound words.
(c). Rewrite the whole in the third person, avoiding as much

as possible the use of Sanscrit words. 7. Exemplify the following rules of Grammar :

(@) ಇಡ, ಬಿಡು, ಹಾಹ, ಯೆಂಬ ಧಾತಗಳು ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಗೆಳ ನ್ಯೂನ ಹಪದ ಅರ್ಥವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತೆಂಬರ್ಥಕೊಡವರು.

(6) ಬಕು, ಮೂಗು, ಯೆಂಬ ಧಾತಗಳ ಬೇರೆ ಧಾತೆಗೆಳನ್ಯೂನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಶೇರಿ ಬಂದಾಗನ ಆಯಥ೯ವು ಬಹುಕಾಲ ದಿ೦ದ ನಡಿಯತ್ತ ದೆ೦ಬಥ೯ವೆನ್ನೋ ಅಥವ ಬಹುಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡಿಯುವೆ ದೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡವ ವ.

8. Translate into Canarese :

After much delay we moved to a place near the centre of the town, when the camel drivers made a dead halt, and refused to proceed. Upon inquiry, the leaders, with much abuse, let me know that they had received no money, and would not move without their hire. The truth then came out. The Darogha had made the requisition for beasts of burden a pretext for levying a contribution on the inhabit. ants of the town, and we were told he had already collected more than a hundred rupees for excusing such as had animals, but who did not wish to have them thus employed. Of all this not one farthing had reached the men. So I was forced to pay the money out of my own pocket, and then we moved on without further delay. I mention this occurrence, because it illustrates the true character of Persian generosity.

WEDNESDAY, 18TH D Ec., 10 A.M. TO 1 P. M.

MALAYALAM POETRY.
V, ACHUTHA PANIKKAR.

I. Paraphrase. (i). യാഗങ്ങൾചെയ്യുചിലർ സ്വഗത്തപ്രാപിക്കുന്നു

യോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുചിലർ Bാവിനെഗമിക്കുന്നു ദാനങ്ങൾകൊണ്ടു ചിലർ സപ്ലോകംഗമിക്കുന്നു മൌനങ്ങൾകൊണ്ടുചിലർ മോക്ഷത്തപ്രാപിക്കുന്നു. ഭൂരികമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു ദിവരാകുന്നു ചിലർ (4)

രിനിഗ്രഹംകൊണ്ടു ഭഘരാകുന്നുചിലർ. (b) യാതൊരുദിക്കിൽയുദ്ധം ചെയ്യില്ലെന്നാലുംമത ചെയ്തുവെന്നാകിൽപിന്നെ സംശയമെന്നേയുള ഉ അദ്ദിക്കിൽവരുന്നേരം സംഗരായോഗമെന്നു വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നുതദ്ദിക്കുന്നുമമ. തന്നെത്താനറികയെന്നുളളതുവൈഷമായി വന്നുപോമതുമൂലമാപത്തുഭവിച്ചീടും. തന്നുളളിൽവിചാരമുണ്ടെന്നാകീലനത്ഥങ്ങൾ വന്നുപോകയുമില്ല വൈവശ മെങ്ങുമില്ല.

(i). Explain fally the expressions യാഗം, യോഗം, മോക്ഷം'

ദിലർ and ഭഘർ. Who attains both the objects refer

red to in the lines (u) and (b). II. (a). Quote half a dozen similes like the following-എത്രയും മഹാവനെ ചെന്നുരോദിക്കുംപോലെ.

(B). What moral definitions are given of ബസു, കാമം, നാരി, വിദ്വാൻ, and സുഖീ.

(c). What ought, vol to prevent that it may be rightly so called ?

III. (i). A nalyze ശീലത്തബോധിക്കാതെ കൊണ്ട്. ന്നു പാപ്പക്കയിക്കാലത്തു ചിതംവരാ ; and parse the whole sentence except the 1st and 3rd words. (ii). What rule of Grammar is illustrated in the use of the

last word ? (ii). Give synonyms for cole1600), ബോധിക്കാ തെ, കയത്തു, ചിതം, and താന്തോന്നിത്വം.

IV. Answer the following questions with reasons for your

answer's :-

ദലമുണ്ടാകുന്നേരം ഗച്ചിക്കാതാരാൻഉണ്ടോ ? ഭ്യനെന്നാലും കാമിക്കാപ കൂടാതുണ്ടോ ? തമ്പംഗിമാ വശമല്ലാതെപുമാനുണ്ടോ ?

സന്തതമിരപ്പാളിക്കുൽക്കഷമെങ്ങാനുണ്ടോ ? v. What is meant by ധൂമകേതു

What disasters does its ap. pearance forebode? With what is it compared in the Panchatan

tram ?

VI. (a.) Distinguish between Guz, 2003 and Gove

In what different meanings is the word oom06) (in any case) used and understood ? Give examples; and quote some lines in which it occurs in the text book,

(b.) Point out the തദ്ധിതനാമങ്ങൾ, if any, occurring in the above extracts.

VII. State briefly your opinion regarding the style in which the whole book is written, supporting your views by quotations from it.

VIII. Translate into English, ഭിന്നിക്കും ജനങ്ങളെക്കുന്ന പുരുഷനും

സന്നിക്കു ചികിത്സിച്ചുശമിപ്പിപ്പവൻതാനും തന്നുടെസാമത്ഥത്തെകാട്ടേണമെങ്കിൽതമ്മിൽ

ഭിന്നരും സന്നിക്കാരുമുണ്ടന്നേഫലംവരൂ. മററുളള സ്ഥാനങ്ങളിലാവിധം വിദ്വാന്മാരും

മററുളളമൂഢന്മാരുമേതുമെഭേദംനാസ്തി. പോയ്യിരപ്പാളിയായാൽമഹാകഷ്ടം

അയ്യോ, മരിച്ചെങ്കിലാപത്താഴിഞ്ഞിതു മുററുമൊരുത്തൻപ്രവൃത്തിച്ചതിനെതുമൂലമെന്നുളള വി

ചാരവുംകൂടാതെ മററവൻകൂടെപ്രവൃത്തിക്കിലിങ്ങിനെകുററംഭവിക്കു

മെന്നോർത്തുകൊണ്ടീടുവിൻ, ശാ ത്തവിടാതെകണ്ടുളേളാരു സൌഹാർദ്ദവും

മൌഢ വേർവിടാതെകണ്ടുളെളാരുധമ്മങ്ങളും. ലോകരെലോഷിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കും ധനങ്ങളും

ലൌകീകംകൂടാതുളള സാധുസൽക്കാരങ്ങളും നിതാസുഖിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും

ചിത്തപാരുത്തോടെ കാമിനീസംസഗ്ഗവും

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »