Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

SECOND EDITION.

Sityrannos insector, quid hoc ad reges? quos ego à tyrannis
longissimè sejungo. Defen. secund.-

Nunc sub foederibus coeant felicibus una
Libertas, et jus sacri inviolabile sceptri:
Rege sub Augusto fas sit laudare Caton EM.

- DR. George.

LO N DO N :

PRINTED BY T. BENSLEY, BOLT COURT, FLEET STREET,

*98 Nichols AND son; F. AND c. Riv1NGTon; oth IDGE AND
Son; T. PAY Ne; J. cut Hell; vernor, HooD, AND sharpe;
*... lea; J. walker; clakke AND sons; LAckINGTON,
*LLEN, AND co.; J. NuNN; Long MAN, HURST, Rees, AND
9RMe; cadell AND DAvies; J. HARDING; R. H. Evans;
* MAwman; J. Hatch ARD; MATThews AND LEIGH; AND
J. Johnson AND co.

To the Memory of

my most dear and accomplished Son,

CHARLES SYMMONS,

by the suggestions of whose fine mind and perfect taste I have been largely benefitted as a writer, and to the contemplation of whose piety and virtues, the sources of much of my past happiness, I am indebted for all my present consolation,

I inscribe
THIS LIFE OF MILTON ;

which, having grown under his eye and been cherished with his regard, is dear to me for merit,

not intrinsically its own.

On the 23d of May, 1805, before he had completed his twenty-second year, he was torn from my affection and my hopes, experiencing from his God, the recompense of a pure life,

in the blessing of an early death.

CHARLES SYMMONS.

PREFACE.

Though a part of my former preface has now lost its reference, I am induced to retain the entire composition, as it was written under the impression of principles, not liable to decay, and of wounded affections which can cease to pain, alas! only in the grave. What I have now to say will relate altogether to the present edition of my work—to those inaccuracies in it which I have corrected, those deficiencies which I have supplied, or those opinions which have been pronounced On it since its property was transferred from me to the public. In quoting by memory from Dr. JohnSon, I had been guilty of a verbal error; and the slip was not suffered to be made with impunity. On the passage in question, which referred to that writer's censure of the “Damon," one of the public critics remarked,

“Here, however, we must impeach the bio

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »