Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ANALOGY

RELIGION,
NATURAL and REVEALED, .

TO. THE .
Constitution and Course of NATURE.

To which are added
Two brief DISSERTATIONS:

I. Of PeRSON AL IDENTITY.
II. Of the NATURE of VIRTUE.:

BY
JOSEPH BUTLER, LL. D. now Lord

Bishop of .BRISTOL. .

Ejus (Analogiæ) hæc vis eft, ut id quod dubium eft, ad aliquid
fimile de quo non quæritur, referat; ut incerta certis probet.

Quint, Inft. Orar. L. 1. c. vi,

The THIRD EDITION,

L O N D ON:
Printed for JOHN and PAUL KNAPTON, at the

Crown in Ludgate Street, MDCCXL.

gzi e. 25.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »