Αναζήτηση στο βιβλίο

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 43 - Friends, Romans, countrymen, lend me your ears; •> I come to bury Caesar, not to praise him. The evil, that men do, lives after them; The good is oft interred with their bones; \ So let it be with Caesar.
Σελίδα 6 - Hovered thy spirit o'er thy sorrowing son, Wretch even then, life's journey just begun? Perhaps thou gav'st me, though unfelt, a kiss; Perhaps a tear, if souls can weep in bliss — Ah, that maternal smile! it answers — Yes.
Σελίδα 62 - To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole, and one of the parts, may be equal to the square of the other part.
Σελίδα 35 - If a side of any triangle be produced, the exterior angle is equal to the, two interior and opposite angles ; and the three interior angles of every triangle are equal to two right angles.
Σελίδα 10 - To take the oversight of children before they are ready for school life ; to exert an influence over their whole being in correspondence with its nature ; to strengthen their bodily powers ; to exercise their senses ; to employ the awakening mind ; to make them thoughtfully acquainted with the world of nature and of man ; to guide their heart and soul in a right direction, and lead them to the Origin of all life and to union with Him.
Σελίδα 62 - The angles at the base of an isosceles triangle are equal to each other ; and if the equal sides be produced, the angles on the other sife of the base sJu1ll be equal.
Σελίδα 62 - If one side of a triangle be produced, the exterior angle is greater than either of the interior, and opposite angles.
Σελίδα 36 - Tis education forms the common mind ; Just as the twig is bent the tree's inclined.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας