Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

sufficiently small diameter, these surfaces are hemispherical. and if left to itself, it will be attracted in the direction of the Between two parallel plates they are semicylindric. Since the arrow heads. liquid columns in tubes rise in proportion to the smallness of their diameter, it follows that the meniscus which appears at

Attractions and Repulsions of Capillary Action.--The attracthe surface is proportionally increased in curvature, which fur- tions and repulsions which we observe among bodies floating nishes us by its direction and force, or rather by the shortness at the surface of liquids, and which arise from capillary action, of its radius, an expression for the force which acts at the are regulated by the following laws: 1st, When two floating extremity of the column; the concave meniscus indicating a in water, a powerful attraction takes place as soon as they are

bodies are wetted by a liquid, as, for example, two balls of cork force which acts from the interior to the exterior or a traction; and the convex meniscus, a force which acts from the exterior put so near each other that a plane surface of water no longer to the interior, or a compression. This view is verified

by the wetted by a liquid, as, for example, two balls of wax in water,

exists between them. 2nd, When two floating bodies are not following experiments. Take an inverted siphon, having two unequal branches both in length and in diameter, as shown in a strong attraction takes place as soon as they are put in the the following figures 1o, 2o, 3o, and such that the capillary bodies are such that one is wetted by the liquid and the other

same circumstances as the former. 3rd, When two floating action is very marked in the narrow branch, and almost nothing in the other branch, on account of its great diameter. not, as a ball of cork and a ball of wax in water, repulsion is Pour water into it at three different times, so as to make it observed to take place as soon as they are so near each other, assume the levels indicated by these figures.'

that the two contrary curvatures of the liquid are found

in contact. The phenomena just described, depending on Fig. 10.

the concave or convex curvature assumed by the surface of Fig. 20 Fig. 3o.

the liquid in which the bodies are placed, we shall inquire into
the cause which determines the form of this curvature in our

next lesson.
A
A
A.

LESSONS IN GERMAN.-No. LXXVIII.
B
B

$91. COMPOUND PREFIXES SEPARABLE.

[ocr errors]

B

Dazu

Anheim (antheim, to-home); Anheimftellen, to put home to,

i.e. to refer to.
Dabei (ta+bei, there-by); Dabeistehen, to stand close by.
Daher (tather, there-hither); Daher cleichen, to sneak along.
Dabin (bathin, there-thither); Dahincilen, to hasten away.
Dagegen (bá+gegen, there-against); Dagegensein, to be against.
Danieder (ba+nieder, there-below); Danieders(lagen, to beat down.
Daran
(bar tan, there-to); Daranseßen, to put or lay

thereto, i.e. to risk, to

stake.

Darauf (dar+auf, there-on); Daraufgeben, to give there-on, In fig. 1°, the level being very low in the branch A, it is

i.e. to give an earnest. elevated in the branch B to a height corresponding to the Darein (dartein, there-in) ;

Dareinreten. to talk there-in, capillary action at that point, and the meniseus is concave

i.e, to interrupt. at B. In fig. 2o, on pouring an additional quantity of water

Davon (ba+von, there-from); Davonlaufen, to run off, or into the branch a, up to the exact level of the extremity B,

away. the two surfaces are then of the same height, and both

Davor (batvor, there-before) ; Davorliegen, to lie before. become plane ; in fig. 3°, on pouring an additional quantity of Dawiter (na+witer, there-against); Dawiderhaben, to have (objecwater still into the branch A, up to the level which measures

tions) against. the capillary action in the branch B at that point, the water rises in the form of a convex meniscus, and exerts a

(batzu, there-to); Dazuthun, to do in addition) force of compression sufficient to prevent any flow; but if the

thereto; to add. level at a be increased in height above this point, the water

Dazwischen(ba+zwischen, there-be- Dazwischenreden, to speak there will then begin to issue by the narrow branch B.

tween); , in the midst.

Einher (ein+her, into-hither); Einherziehen, to draw along. Again, if in a conical tube, of which the following figures Entgegen (ent+gegen, apart-to- Entgegengehen, to go towards marked 'w and m, are sections through their axes, we introduce

wards) ; to go to meet

Entzwei (ent+zwei, apart-two); Gntzweibrechen, to break or Fig. W.

burst asunder. Herab (her tab, hither-down); Herabseßen, to put down; to

lower. Heran (her+an, hither-to); Heranführen, to bring on or

along. Herauf (her+auf, hither-on); Herauffahren, to drive or urge

on.
Water

Heraus (her taus, hither-out); Herausfahren, to drive out.
Herbei (her+-bei, hither-along); Herbeirufen, to call by or to-

wards.
Fig. M.

Herein (her+ein, hither-into); Hereinfahren, to drive in or into.
Hernieder (her+nieder, hither-down); Herniederbliden, to look under.
Herüber her tüber, hither-over); Berüberfominen, to come over.
Herum (herfum, hither-around); Herumgeben, to give or hand

around.
Herunter (her+unter, hither-under); Herunterfahren, to drive down.

Hervor (her+vor, hither-for- Bervortreten, to step forward. Mercury.

ward);

Herzu (her+zu, hither-to); Herzutreten, to step towards. a drop of liquid, it will take the former or the latter form, Hinab (hintab, thither-down); Hinabtreten, to step down. according as it wets or does not wet the sides of the tubes : 1 Hinan (hintan, thither-to); Hinuntreten, to step up to.

[ocr errors]

er);

Hinauf (hin-tauf, hither-on or Hinaufziehen, to pull up.

Umhin

(um+şin, around thith- Umhintönnen, to be able there up);

about; to forbear. Hinaus (hintaus, thither-out); Hinauswerfen, to throw out. Voran (vor fan, before-to); Voranstellen, to place before. Hinein (hin-t-ein, thither-into); Hineingießen, to pour into. Vorauf (vor-trauf, before.on or Vorauffteigen, to mount on be. Hintan (hint(en) +-an, behind-to); Hintanseßen, to put behind;

up);

fore; to ascend. to undervalue.

Voraus (vort-aus, before-out); Voraussehen, to see or spy out Hinterher (einterther, after-hither); Hinterhersehen, to see after

beforehand; to anticipate. wards.

Vorbei

(vor +-bei, before-by); Vorbeireiten, to ride along beHinüber (hintüber, thither-over), Hinübertragen, to carry over.

fore; to ride past. Binum (hintum, thither-around); Hinumflattern, to flutter there Vorher (vortver, before-hither); Vorhersehen, to foresee.

about.

Vorüber (vorüber, before-over); Vorüberfahren, to drive along Hinunter (Hintunter, thither-un- Hinunterspringen, to leap down

past in a coach. there.

Vorwveg (vor+weg, before-away); Vorwegnehmen, to take away Sinweg (hintweg, thither-away); Hinwegnehmen, to take away.

before; to anticipate. Hingu (bin-tzu, thither-towards); Hinzueilen, to hasten away. Zuvor (zut-ver, before-to); Buvorthun, to do before; to Ueberein (über frein, over-into); Uebereinkommen, to come over

excel. into, i.e. to agree.

Zürüd (3u+rüc, back-to); Zurüdfchren, to return. Ilmher (um+her, around-hither); Umherschauen; to gaze around. Zusammen (zusammen, to-gether); Zusammenseßen, to put to

gether.

[ocr errors]

der);

[blocks in formation]

I may

he may

PLUR. SING.

begin

Present Tense. Present Tense. Present. 2. Fange (du) an, anfangen, 'or anfangend,

begin thou, anzufangen, to beginning. 3. Fange (er) an, begin. 1.fangen(wir) an 2.fanget (ihr) an, 3.fangen (sie) an.

PLUR SING

begin.

ilich habe

I may have

PLUR. SING.

angefangen

Perfect Tense. Perfect.

angefangen har angefangen, ben, to have

began. begun.

begun

angefangen,

Present Tense.

Present Tense. ich fange an, I begin. io fange an, 2 du fängst an, thou beginnest. tu fängst an, thou mayst 3 er fängt an, he begins. er fångt an, 1 wir fangen an, we begin. wir sangen an, we may 2 ihr fanget an, you begin. ihr fanget an, you may 3fte fangen an, they begin. fie fangen an they may Imperfect Tense.

Imperfect Tense. 1 ich fing an, I began. ich finge an, I might 2 du fingst an, thou didst begin. tu fingest an, thou mightst 3 er fing an, he began.

er finge an, he might wir fingen an, we began. wir fingen an, we might ihr finget an, you began. ihr finget an, you might fie fingen an, they began. sie fingen an, they might Perfect Tense.

Perfect Tense.
I have

ich habe tu hast thou hast tu batest

begun, &c. er hat 'he has

er habe wir haben

we have wir haben ihr habet you have

ihr habet 3 fie haben they have

fie haben Pluperfect Tense.

Pluperfect Tense. lich hatte I had

ich hätte I might have 2 tu hattest thou hadst bu Hittest

begun, &c. er hatte he had

er hätte wir hatten we had

wir hätten ihr hattet

ihr hättet 3 fie hatten they had

fie hätten First Future Tense.

First Future Tense. First Future. 1 ich werte I shall

ich werbe

(if) I shall be ich würde 201. wirst thou wilt

gin, &c.

du würdest 3 er wird he will er werde

cr tvůrde 1 wir werben we shall wir werden

wir würden 2 ihr werdet

you will
ihr wertet

ihr würdet 3 sie werden

they will
fie werden

sie würden
Second Future Tense. Second Future Tense. Second Future
i ich werte I shall have ich werde (if) I shall ich würde
2 tu wirst

begun, &c. du werdest have begun, du würdest 3 er wird

er werde

&c.

er würde wir werden wir werden

wir würden 2) ihr wertet ihr werdet

ihr würtet 3 file werden sie werden

fic würden

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

UNIVERSITY OF LONDON.-No. IV.

La Chenille.
At the request of numerous students of the POPULAR EDU. Un jour, causant entre eux, différents animaux
CATOR, we insert the following papers; they will give valuable Louaient beaucoup le ver à soie :'
information, not only to those who aspire to the honour of

“Quel talent,” disaient-ils, “cet insecte déploie becoming members of the University, but they will form a En composant ses fils si doux, si fins, si beaux, body of useful exercises also to those who have been our Stu

Qui de l'homme font la richesse !" DENTS since the commencement of our Lessons in the various

Tous vantaient son travail, exaltaient son adresse. ' branches of learning in this work.

Une chenille seule y trouvait des défauts,

Aux animaux surpris en faisait la critique,
MATRICULATION EXAMINATION.-1853.

Disait des mais, et puis des si.

Un renard s'écria : “Messieurs, cela s'explique, (N.B.-Candidates are prohibited, under pain of instant

C'est que madame file aussi.” -FLORIAN. dismissal, from introducing any book or manuscript into the Examination-Room, and from communicating with each other during the Examination. Candidates are required to attend

Tuesday, July 5.-Morning, 10 to 1. in person on one of the last three days of the week immediately preceding the Examination, to pay their Fees and write their ARITHMETIC AND ALGEBRA.-(Examiner, Rev. Prof. names in the Register. If the Candidate fail to pass, the Fee

HEAVISIDE.) will not be returned to him, but he will be admissible to any future Matriculation Examination without the payment of any quotient determine ? Divide 243584 by 346, and explain the

1. In dividing one whole number by another, what does the additional Fee.]

steps of the operation. PASS EXAMINATION.

2. Show that any number will be divisible by 12, if its two July. 4. Monday. Afternoon, 2 to 4, French ; 4 to 6, German. last digits be divisible by 4, and the sum of its digits be divisible 5. TUESDAY. Morning, 10 to 1. Mathematics. Afternoon, 3 to 54180 into its prime factors.

by 3 also. What are the prime factors of a number : resolve 6, English History. 6, WEDNESDAY. Morning, 10 to 1, Greek Classic and History.

3. Find the simple interest on £4572 15s. for 9 years at 45 Afternoon, 3 to 6, Chemistry.

per cent. 7. THURSDAY. Morning, 10 to 1, Mathematics. Afternoon, quarter per cent. stock be at 101, which stock is it most advan

If the three per cent. stock be at. 98, and the three and a 3 to 6, Natural Philosophy.

tageous to buy? What income will £5000 invested in the 8. FRIDAY. Morning, 10 to 1, Roman Classic and History. three per cent. stock produce ? Afternoon, 2 to 5, The English Language.

4. Explain the principle on which vulgar fractions are added together,

13 17 19 23 29 Monday, July 4. Afternoon, 2 to 4.

Add together

16' 20' 21' 25' 30 FRENCH.-(Examiner, M. DELILLE.)

What fraction of a guinea added to 4e. 6d. is equal to 15 Translate into English :

shillings? Is a proper fraction increased or diminished by L'homme appelé à commander aux autres sur les champs de adding the same number to its numerator and denominator ? bataille a d'abord, comme dans toutes les professions libérales,

7 13 5. Express as decimal fractions_

What is the une instruction scientifique à acquérir. Il faut qu'il possède

10' 1000000 les sciences exactes, les arts graphiques, la théorie des fortifi- distinction between decimals and whole numbers as respects cations. Ingénieur, artilleur, bon officier de troupes, il faut the prefixing and affixing ciphers to the right and left of the qu'il devienne en outre géographe, et non géographe vulgaire, significant digits? qui sait sous quel rocher

naissent le Rhin ou le Danube et dans quel bassin ils tombent, mais géographe profond, qui est plein

Divide •365 by 20. de la carte, de son dessin, de ses lignes, de leur rapport, de If in obtaining the quotient you cut off the cipher from the leur valeur. Il faut qu'il ait ensuite des connaissances exactes divisor and actually divide by 2, what corresponding change sur la force, les intérêts et le caractère des peuples; qu'il sache should be made in the dividend ? leur histoire politique, et particulièrement leur histoire mili

6. Perform the operations indicated below :taire : il faut surtout qu'il connaisse les hommes, car les hommes a la guerre ne sont pas des machines ; au contraire, ils y

(1.) 36.01–2.487564. deviennent plus sensibles, plus irritables qu'ailleurs, et l'art

(2.) 2.745 X 45.674, de les manier d'une main délicate et ferme fut toujours une

(3.) 233.8268-3:46. partie importante de l'art des grands capitaines. A toutes ces

6:25.000123. connaissances supérieures, il faut enfin que l'homme de guerre ajoute les connaissances plus vulgaires, mais non moins néces

(5.) V2119.6816. saires de l'administrateur. Il lui faut l'esprit d'ordre et de

Verify the result of (4.) by vulgar fractions. détail d'un commis ; car ce n'est pas tout que de faire battre les hommes, il faut les nourrir, les vêtir, les armer, les guérir. 7. Why must the decimal eqvivalent to recur? finá that Tout ce savoir si vaste, il faut le déployer à la fois et au milieu

7 des circonstances les plus extraordinaires. A chaque mouve decimal. Find the vulgar fractions equivalent to the recurring ment il faut songer à la veille, au lendemain, à ses flancs, à ses

decimals. derrières ; mouvoir tout avec soi, munitions, vivres, hôpitaux;

(1.) 71717171. calculer à la fois sur l'atmosphère et sur le moral des hommes ; et tous ces éléments si divers, si mobiles, qui changent, se compli

(2.) •80654654. quent sans cesse, les combiner au milieu du froid, du chaud, de la Find the value of •33333 of 2} guineas. faim et des boulets. Tandis que vous pensez à tant de choses, 8. State the rule of signs when one algebraical term is mul. le canon gronde, votre tête est menacée ; mais ce qui est.pire, tiplied by another, ** des milliers d'hommes vous regardent, cherchent dans vos

Add together 73_4y, 3x+5y, 90-y. traits l'espérance de leur salut; plus loin, derrière eux, est la

From (2a+38)2 take (a−26). patrie avec des lauriers ou des cyprès ; et toutes ces images, il faut les chasser, il faut penser, penser vite; car une minute de

Multiply al-2a36+2a2b2-3ab3 +264 by ge-2ab tol, plus, et la combinaison la plus belle a perdu son à-propos, et

Divide (3x2-1-10) by (32-+5). au lieu de la gloire, c'est la honte qui vous attend.-THIERS.

Find (+-2a)

[ocr errors]

9. Solve the equations :

reichlich und pflegete der Kranken. Und die crquistten Armen regneten ihr, (1.) 9. -4=8x+12

und nannten ihn einen Engel Gottes.

Hermas aber lächelte und sprach: So wende du immer dein danfbares (2.)

+ +7 2 3 4

Antlig erst gen Gimmel und dann zur Erde. (3.) 2x+3y=32 )

KRUMMACHER's Parabeln, 11y-9r= 33:

Der englische Gesandte zu Hannover, Lord Clarendon, ein Verwandter der (4.) += 9

Stuarts, hatte sich so eben aus einer Abendgesellschaft des Kurfürften nach α+z=10

Hause begeben, als ein Vote tes Geheimen-Raths von England ihm den y+11,

Befehl überbrachte, den Kurfürsten von dem Tode Anna's zu benadrichtigen 10. When are magnitudes in arithmetical progression, and und ihn als König anzuerfenuen. Alsbald eilte Lort Clarendon nach Her. when in geometrical ?

renhausen zurück, begab sich, ohne auf der Diener Einwendungen zu achten, Sum the series 4+11+18+ .... to 9 terms.

daß der Herr sich bereits zur Ruhe gelegt habe, in das Schlafgemach des Sum the series 3+6+12+.... to 6 terms.

Kurfürsten, knieete vor dessen Bette nieder und leistete ihm auf üblice What is the arithmetic mean between 2a-3d and 2a +5d?

Weise die Hultigung. Noch in der nämlichen Nacht berief der Kurfürst If α:ο::ο: 6, prove (1) on=ας, (2) α: ε:: α? : 62

seinen Staatsrath und rüstete sich zur Abreise. Der Adel strömte nach Herrenhausen, um den Landesherrn noch ein Mal zu begrüßen. Am. 11.

September verließ dieser mit dem Kurprinzen das Smloß und fuhr nicht ohne Tuesday, July 5.- Afternoon, 3 to 6.

Rührung durch das Getränge seiner Unterthanen, die sich um ihn versam. ENGLISH HISTORY.-(Etaminer, DR. WILLIAM SMITH.)

melt hatten. Mit möglichster Schnelligkeit legte er die Reise nach dem Haag

zurüd, woselbst er den ihn begrüßenden Generalstaaten die Versicherung 1. Give a brief account, with dates, of the Roman conquests ertheilte

, das alte Vündniß Englands mit der Republik nach besten Kräften in Britain. Name the Roman emperors who died in Britain.

zu erhalten. Eine Blotte von 22 Kriegsschiffen unter Admiral Beedley geo 2. In what part of England did the Danes chiefly settle ? Putwig ren Fuß auf den englichen Boten sekte, wurde er von dem Primas

leitete ihn nach England ; bei Greenwich ersolgte die Landung. Als Geory Give a list of the Danish kings of England. 3. Give a brief account of the Norman Conquest of England.

ter Kirche, dem Erzbischofe von Canterbury bewillkommnet. State the leading characteristics of the Normans and Saxons

Am 1. October hielt Georg I. seinen feierlichen Einzug in London, und at the time of the Conquest.

empfing darauf in Westminster-Abtei die Krone. Als nach dieser Feierlich. 4. What is the date of the signing the Magna Charta : feit, wie bie Sitte es erbeischt, ein geharnischter Ritter auftrat und jeden What are its chief provisions ?

zum Kampfe aufforderte welcher den fo eben gekrönten König nicht für den 5. "During the hundred and sixty years which preceded den hingeworfenen Handschuh auszunehmen und zu ertlären, daß Jacob III.

rechtmäßigen Gebieter von Großbritannien ansehe, wagte nur eine Dame the union of the Roses, nine kings reigned in England. Six of these nine kings were deposed. Five lost their lives as well

des Landes rechtmäßiger Herr sei. as their crowns." (Macaulay.) Give a list of these nine kings,

HAVEMANN's Geschichte der Lande Braunschweig and mention briefly the circumstances which led to the deposi

und Lüneburg. tion of the six. 6. In whose reign did Geoffrey Chaucer and John Wycliffe

Wednesday, July 6.-Morning, 10 to 1. live? What services did they render to English literature ? 7. Give a list of the monarchs of the Tudor family. Des

HOMER, ODYSSEY, Book X1.-(E.caminer, Mr. BURCHAM.) cribe briefly the character of each.

Translate into English : 8. How did James VI. of Scotland succeed to the English (Α.)-Η δ' ες πείραθ' έκανε βαθυρρόου Ωκεανοϊο. throne? Give a brief account of his character. 9. What is the date of the Petition of Right? Name its

ένθα δε Κιμμερίων ανδρών δημός τε πόλις τε, chief provisions.

ήέρι και νεφέλη κεκαλυμμένοι ουδέ ποτ' αυτούς

'Hέλιος φαέθων καταδέρκεται ακτίνεσσιν, 10. Who were the parties to the Triple Alliance in the ούθ' οπότ' αν στείχησι προς ουρανόν άστερόεντα, reign of Charles II. ! What was the object of the alliance.

ούθ' ότ' αν αψ επί γαίαν απ' ουρανόθεν προτράπηται· 11. State the provisions of the Treaty of Dover in the reign αλλ' επί νυξ όλοη τέταται δειλοίσι βροτοίσιν. of Charles II.

να μεν, ένθ' ελθόντες, εκέλσαμεν εκ δε τα μήλα 12. When was the Test Act passed ? What was its object ? ειλόμεθ': αυτοί δ' αύτε παρά ρόον Ωκεανοϊο 13. When was the Royal Society founded ? Name some of

ήoμεν, όφρ' ες χώρος αφικόμεθ', δν φράσε Κίρκη. the most eminent men who belonged to it down to the reign

"Ενθ' ιερήία μέν Περιμήδης Ευρύλοχός τε of Anne.

έσχον εγώ δ' άορ οξύ ερυσσάμενος παρά μηρού,

'
βόθρον όρυξ', όσσον τε πυγούσιον ένθα και ένθα:

αμφ' αυτό δε χοήν χεόμην πάσιν νεκύεσσιν,
Monday, July 4.-Afternoon, 4 to 6.

πρώτα μελικρήτη, μετέπειτα δε ηδέϊ οίνω, GERMAN.–(Examiner, Rev. A. WALBAUM.)

το τρίτον αύθ' ύδατι επί δ' άλφιτα λευκά πάλυνον.

πολλά δε γουνούμην νεκύων άμενηνά κάρηνα, Translate into English:

ελθών εις Ιθάκην, στείραν βούν, ήτις αρίστη, Ein reider Jüngling zu Rom hattte frank gelegen an einem schweren ρέξειν εν μεγάροισι, πυρήν τ' εμπλησέμεν εσθλών: Uebel ; endlich gen 23 er und ward gesund. Da ging er zum erstenmale

Τειρεσίν δ' απάνευθεν όϊν ιερευσέμεν οίς hinaus in den Garten, und war wie neugeboren und voll Freude und lobete

παμμέλαν', ός μήλοισι μεταπρέπει ημετέροισιν. Gott init lauter Stimme. Und er wandte sein Antliß gen Himmel und

τους επει ευχωλήσι λιτήσί τε, έθνεα νεκρών, pracy : D du Allgenugsaner, fönnte ein Mensch dir etwas vergelten, wie

ελλισάμην, τα δε μήλα λαβών απεδειροτόμησα gern wollte ich alle meine Habe geben!

ές βόθρον, ρέε δ' αίμα κελαινεφές: αι δ' αγέροντο

ψυχαί υπεξ Ερέβευς νεκύων κατατεθνηώτων. Solches hörte Hermas, genannt der Hirte, und sprach zu dem reichen Singling : 23υη eben femmt bie gute Mabe; babin permagit bu πιφte su | (Β.)- "Ως εφάμην· ο δε μ' αυτίκ' αμειβόμενος προσέειπεν senden. Komm, folge mir !

Διογενές Λαερτιάδη, πολυμήχαν' 'Οδυσσεύ,

ούτε με γ' εν νήεσσι Ποσειδάων εδάμασσεν, Der Jüngling folgte dem frommen Oreise und sie famen in eine dunkle Hütte, daselbst war eitel Jammer und Glend. Denn der Vater lag frant

όρσας αργαλέων ανέμων αμέγαρτον αύτμής,

ούτα μ' ανάρσιοι άνδρες έδηλώσαντ' επί χέρσου und die Mutter weinete; die Kinder aber waren nadend und schricen nach

αλλά μοι Αίγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε, Brob.

έκτα συν ουλομένη αλόχω, οίκόνδε καλέσσας, Da crschras der Jüngling. Hermas aber sprach : Siehe hier einen Altar

δειπνίσσας, ώς τίς τε κατέκτανε βούν επί φάτνη. ir dein Opfer: Siehe hier des Herrn Brüder und Stellvertreter.

ώς θάνoν οικτίστω θανάτω περί δ' άλλοι εταίροι Ta that ter seiche Züngling seine Hand über sie auf, und gab ihnen γνωλεμίως κτείνοντο, σύες ώς άργιόδοντες,

[ocr errors]

οι ρά τ' εν άφνειου ανδρός μέγα δυναμένοιο

Plural.
η γάμω ή εράνω ή είλαπίνη τεθαλμία.
ήδη μεν πολέων φόνων ανδρών αντεβόλησας,

Ν. ημεις, we

υμεις, you σφεις, 2. σφεα,they μουνάξ κτεινομένων, και ενί κρατερή υσμίνη

G. ήμων, of us υμων, of you

σφων, of them αλλά κε κείνα μάλιστα ιδών όλοφύραο θυμώ,

D. ήμιν, to us υμιν, to you

σφισι, to them. ως αμφί κρητηρα, τραπέζας τε πληθούσας,

selves

Α. κείμεθ' ενί μεγάρω, δάπεδον δ' άπαν αίματι θύεν.

ήμας, us

υμας, you σφας, η. σφεα, οίκτροτάτην δ' ήκουσα όπα Πριάμοιο θυγατρός,

themselves. . Κασσάνδρης, την κτείνε Κλυταιμνήστρη δολόμητος Avtos, n, o, is sometimes given as the third person, yet it αμφ' εμοί αυτάρ εγώ ποτί γαίη χείρας αείρων

has the force of the English he, she, it only in the oblique cases ; βάλλον αποθνήσκων περί φασγάνω: η δε κυνώπις in the nominative it signifies not simply he, but he himself. νοσφίσατ', ουδέ μοι έτλη, ιόντι περ εις Αΐδαο,

In truth, the Greeks had no pronoun which exactly cor-
χερσί κατ' οφθαλμούς ελέειν, σύν τε στόμο ερείσαι. responds with our personal pronoun of the third person,
ώς ουκ αινότερον και κύντερον άλλο γυναικός,
ήτις δη τοιαύτα μετά φρεσίν έργα βάληται:

VOCABULARY.
οίον δή και κείνη έμήσατο έργον αεικές,
κουριδίω τεύξασα πόσει φόνον ήτοι έφην γε

Γραμμα, άτος, τo, a letter, pl. 1 Διαφθειρω, I corrupt, destroy,
ασπάσιος παίδεσσιν ιδε δμώεσσιν εμοίσιν

letters, that is, learning. Συγχαιρω, (d.) I rejoice with οίκαδ' ελεύσεσθαι ή δ' έξοχα λύγρ' ειδυλα

Διαφερω, (g.) Ιdifer from.

(some one). οι τε κατ' αίσχος έχευε και εσσομένησιν οπίσσω θηλυτέρυσι γυναιξί, και ή κ' ευεργός έησιν.

EXERCISES.-GREEK-ENGLISH. *1. Give the first futures, perfects, and second aorists

Εγω μεν γραφω, συ δε παιζεις. Σεβομαι σε, ω μεγα Ζευ. active and middle of the following verbs :-τρέφω, θάπτω, Ω παι, ακουε μου. Ο πατηρ μοι φιλτατος εστι, ο θεος αει σε φράζω, βάλλω, λείπω, θνήσκω, φεύγω, πήγνυμι, ίστημι. Give | βλεπει. Ει με βλαπτεις, ουκ εχθρων διαφερεις. Εγω σου the full and the contracted forms of the present and imperfect έρρωμενεστερος ειμι. . Ηδεως πειθομαι σοι, ω πατερ. Ημεις of φοιτάω.

υμιν συγχαιρομεν.
“Η λυρα υμας ευφραινει.

“Ο θεος ημιν *2. Decline the following substantives :-ανήρ, όρνις, δάμαρ, πολλα αγαθα παρεχει. “Ο πατηρ υμας στεργει. Ανδρειως θυγάτηρ, τριήρης, ηχώ, τείχος, and the adjectives τάλας, βαρύς, μαχεσθε, ω στρατιωταιυμων γαρ εστι την πολιν φυλαττειν. τέρην, εκών, πας.

ει γαρ υμεις φευγετε, πασα η πολις διαφθειρεται. Ημων 3. What sea is designated by 'Ωκεανός in Extract (Α.):

εστιν, ω παιδες, τα γραμματα σπουδαιως μανθάνειν. Η μητηρ Explain the construction in ανδρών δημός τε πόλις τε-ήέρι και νεφέλη κεκαλυμμένοι. Quote from Virgil and Ovid descrip

νω στεργει. Νων ην κακη νοσος. Σφω εχετε φιλον πιστοτατον. tions similar to those in the first extract.

Σφων και πατηρ χαριζεται σφω γαρ σπουδαιως τα γραμματα 4. Give the names of the extant Greek plays, and of | μανθανετε. Ω δεσποτα, ακουε μου. their respective authors, relating to the subject mentioned The personal pronouns in the nominative are employed in Extract B. What is the meaning of iony in the same only, then, when a certain emphasis falls on them, especially extract:

in contrasts. In order to show in what instances they should 6. Describe the geographical position of the peninsula be used in the following Exercises, the words where they are known in ancient times by the name of the Thracian Cherso= required are printed in italics. nese, and mention the names of the principal towns therein.

EXERCISES.- ENGLISH-GREEK. 6. By whom was the Chalcidic peninsula colonized ? Men.

We write, but you play, We two write, but you two play. tion the names of its chief towns, and the important events in I honour you, o ye gods! O boy, hear us! God always Grecian History with which they are associated.

sees you. If thou injurest us, thou differest not from enemies. You rejoice with us. I willingly hear you, O parents. Father

loves thee and me. Mother loves you both. It is my duty LESSONS IN GREEK.-No. XVII. (it is of me) to watch the house, for I am the guardian of the

house. It is thy duty, O boy, to learn earnestly. The lyre By JOHN R. BEARD, D.D.

affords pleasure to thee and me. You two have (εστι, with

dat.) a very faithful friend. THE PRONOUNS.

of Pronouns express the relation of an object to the speaker, 6. The reflective pronouns, exavrov; of myself; ceavtov,. inasmuch as they present either the speaker himself as the

thyself; εαυτου, of himself object (the first person), the person addressed (the second person),

Singular.
or the person spoken of the third person); as I (first person),
the teacher, give you (second person) the book (third person).

G. εμαυτου, ης σεαυτου (σαυτου), ης εαυτου (αύτου), ης
D.

εμαυτώ, η σεαυτω (σαυτφ), η εαυτω (αύτω), Pronouns may be divided into five classes, namely, the

Α.

εμαυτόν, ην σεαυτον (σαυτον), ην εαυτον (αυτον), ην, ο personal, the demonstrative, the relative, the indefinite, and the interrogative.

Plural. 1. PERSONAL PRONOUNS.

G. ημων αυτων υμων αυτων

πνων και, αι των, ΟΙ A. The Substantive Personal Pronouns.

D. ήμιν αυτοις,
υμιν αυτοις, αις

λουτως, αις, or αυ-
αις

της, εις. Οι σφισιν a. The simple, namely eyw (Lat. ego), 1; ou (Lat. tu), thou ;

1.Τις, αις
, of himself.
Α. ήμας αυτους, υμας αυτους, ας

θαυτοις, ας, α,
Singular.

αύτα, ας, α, ΟΣ

σας αυτόυς, ας, Ν. εγώ,

1 G. μου (εμου), of me ου, of him

σφεα αυτα. D. μοι (εμοι), to me

oi, to himself

0. The Reciprocal Pronouns. Α. με (εμε), me

έ, himself

While the reflective pronouns throw the act back on the
Dual.

subject, the reciproca's denote the interchange of the act, or
.Ν.Α. νω, we two
σφω, you two

the influence between two persons or two sets of persons ; G. D. νων, οf (to) us two σφρων, ο (to) σφωιν, of(tothem thus αλληλων means of one another ; αλληλοις, το one another;

you two

| and αλληλους, one another.

1

Or

ας

συ, thou
σου, of thee
σοι, to thee
σε, thee

two

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »