Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

3.

2.

1.

7

4

[ocr errors]

5

Ivo LA O cover

6

Find the sums of:

I vv coco

7

9

6

1

A

co

[ocr errors]

7

[ocr errors]

9

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

In coooooo er coa

ar os

I co woo woo oo ooo

i oo co in

| 10 o A or ho voso HA

IHNO O IA O NO coor

I coor O HA co voor

Ex. 14.

| Loov Co A voor

LOO HA er ovo o co

los A co volo o co o

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

7. 40

21 90 50 83 70 62

8. 80

70 31 42

11. 42

40 50 80 70 34 90

12. 60

40 32 54 90 82 91

60

51

90

13. 51

46 30 25 32 47

14. 56

63 72 81 17 26

17. 25

52 49 38 41 57

18. 17

82 25 13 80 45

[ocr errors]

20. 57

31 28

24. 91

42 36

19. 18

24 91 33 64 75 37

63

23. 19

27 48 39 7 9 87

90

54 65

[ocr errors]
[blocks in formation]

9. 52

60 70 30 81 42 50

10. 30

23
52
91
70
33
80

16. 36

42 50

15. 48

31 45 82 19 21

14 35

21. 15

8 23 70 61 55 83

22. 44

21 36

8 14 27 59

9 81

26. 52

27.

25. 48

9
17
29
83
75
21

26
28
83
94
77

8
43
52
67

9 17 84

28. 16

48 85

7 26 35 54

38 41

9 94

8 19 92 57 83 7 85 64 39

[blocks in formation]

32. 68

5 43

78

9 23 25 68 79 7

34. 13

99

35. 48

6 51

9 23 88

36. 35

42 57 64 49 87

67

9 4 18

25 14

2. 516

341

Add: 1. 123

205 310

79 118

4. 225

716 348 519 96

5. 871

215

110 196

9.

6. 123

516 321 225 871

7. 205

341

79 110 769 519 371

11. 213

327

98 716 825

16. 213

421

Ex. 16.

3. 321

75 184 769 815

64 371 296

75 716 215

8. 310

236 184 348 64

10. 118

196 815

96 296

13.

12. 421

87 116 615 399

85 222 376 584 972

14. 231

624
785
923
84

15. 526

448 379

87 999

18.

85 231 526

17. 327

87 222 624 448

98 116 376 785 379

19. 716

615 584 923 87

20. 825

379 972

84 999 8. 9210

[blocks in formation]

5. 5207

3584 2671

6. 3426

783 5279 1085 9270 876

7. 2358

7291 5946 7368 5492 876

987

Ex. 18.

3.

2. 23456

72564

3785 23584 987 96

5 23 936 6543 92840 72104

6.

358 9246 14376 845 29 7

1029

291 3587 2785 8899

3512 6705

Add: 1. 12345

3275
4721

371 51028 61234

4. 92583

4620 973 25

9 17

5. 23504

4368
25

9
36
378

7. 56789

3587
296
89

7
12345

8. 123456

258071 589347 258923 720145 396012

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »