Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE APOSTLES' CREED

T BELIEVE in God the Father Almighty. Maker

[ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »