Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Richard Fydell, Esq;
Mr. William Fenton.

Forster, Esq;

G

Right Rev. Bishop of Gloucester.
Right Hon. the Lady Gray.
Thomas Gore, Esq;
Daniel Gwilt, Esq;
Mr. Good.
Mrs. Green.
Mr. Giles Grindy.
Mrs. Grubb.
Mrs. Gelly.
Rev. Mr. Garnet.
Rev. Mr. Gibbon.
William George, D.D. (Royal Paper.
Rev. Dr. Grey, D.D.
Rev. Mr. William Goldwin.
Rev. Mr. Gough.
Rev. Mr. Gwyn.
James Gibbon, Esa;
Mr. Peter Godfrey.

Mr.

Mr. Edmund Godfrey.
Mr. Gopp.
Mr. Glyn, King's College.
Mrs. Garrard.
Mr. Glynn.

H

Right. Hon. the Lord Harcourt.
Right Hon. the Lady Dowager Harcourt.
Right Hon. the Lady Harcourt.
Right Hon. the Lady Hereford,
Hon. Mrs. Elizabeth Harcourt.
Lady Harpur. (Two Sets.)
Miss Elizabeth Harcourt.
Miss Martha Harcourt.
Hon. James Hamilton.
James Hallet, Esq;
Nicholas Harding, Esq; (Royal Paper.)
Richard Hoare, Esq;
Thomas Orby Hunter, E/9;
Henry Hawley, Esq;
Henry Hoare, Esq;
Benjamin Hoare, Ela;

William

[ocr errors][ocr errors]

William Handock, Esq;
Rev. Mr. William Hatfield, A. M.
Rev. Mr. Mark Hildesley, A. M.
Mrs. Hadley.
Mr. Mark Hawkins.
Mrs. Harrison.
Rev. Mr. Jenner.
Mr. John Haughton.
Mrs. Hartwell.
Mrs. Martha Hartford.
Mrs. Hill.
Mrs. Hope.
Mr. Thomas Hobson.
Mr. John Holland.
Mrs. Hunter.
Mr. Hunt.
Mrs. Hunt.
Mrs Hudson.
Mrs. Hubert.
Mr. Huet.
Rev. Mr. Halford.
Rev. Dr. George Harris.
Rev. Mr. Harris.
Rev. Mr. George Hawkins,
Rev. Mr. Haynes.

Rev.

[ocr errors]

Rev. Mr. Heton.
Rev. Mr. Hetherington.
Rev. Mr. Horsemanden.
Dr. Hubbard.
Rev. Mr. Henry Hubbard.
Mr. Thomas Hayward, of Merton College,

(Three Sets.)
Mr. Harvest.
Mrs. Hargrave. (Two Sets.)
Mrs. Margaret Harvey. (Royal Paper.)
Mr. Hall.
Mr. John Hooke.
Mr. Harry Holdip.
Mr. Richard Du Horty.
Mr. Joseph Hoskins.
Mr. Middleton Howard.
The Rev. Dr. Holmes.

1

Miss Hill.

J.

[merged small][ocr errors]

Right Hon. Sir Joseph Jekyll.
Right Hon. Lady Jekyll.

John

1

[ocr errors]

John Idle, Ela;
Rev. Mr. Jenner.
Rev. Mr. William Jenkens,
Rev. Mr. Jones.
Mr. Samuel Jackson.
Mr. Joseph Jackson.
Mr. Jackson.
Mrs. Mary Jefferies.
Mrs. Ann Isted.
Mr. Jones. (Two Sets.)
Rev. Mr. John James.
Rev. Mr. Juson.
William Jones, M. D.
Mrs. Jennyns, in Bedford-Row.
Mrs. Mary Jones.
Miss Ivat.
Mr. Giles James.
Mr. John Innocent.
Mr. Johnson. (Six Sets.
Mrs. Jennings.

Mrs. Jelly

Right

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »