Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Richard Fydell, Esq;
Mr. William Fenton.

Forfter, Esq;

Right Rev. Bishop of Gloucester.
Right Hon. the Lady Gray.
Thomas Gore, Ela;
Daniel Gwilt, Ela;
Mr. Good.
Mrs. Green.
Mr. Giles Grindy.
Mrs. Grubb.
Mrs. Gelly.
Rev. Mr. Garnet.
Rev. Mr. Gibbon.
William George, D.D. (Royal Paper.)
Rev. Dr. Grey, D.D.
Rev. Mr. William Goldwin.
Rev. Mr. Gough.
Rev. Mr. Gwyn.
James Gibbon, Esq;
Mr. Peter Godfrey.

Mr.

Mr. Edmund Godfrey.
Mr. Gopp.
Mr. Glyn, King's College.
Mrs. Garrard.
Mr. Glynn.

H

Right. Hon. the Lord Harcourt.
Right Hon. the Lady Dowager Harcourt.
Right Hon. the Lady Harcourt.
Right Hon. the Lady Hereford.
Hon. Mrs. Elizabeth Harcourt.
Lady Harpur. (Two Sets.)
Miss Elizabeth Harcourt.
Miss Martha Harcourt.
Hon. James Hamilton.
James Hallet, Elgi
Nicholas Harding, Esq; (Royal Papér.)
Richard Hoar
Thomas Orby Hunter, Esq;
Henry Hawley, E/;
Henry Hoare, Esq;
Benjamin Hoare, Esq;

William

William Handock, Esq;
Rev. Mr. William Hatfield, A. M.:
Rev. Mr. Mark Hildesley, A.M.
Mrs. Hadley.
Mr. Mark Hawkins.
Mrs. Harrison.
Rev. Mr. Jenner.
Mr. John Haughton.
Mrs. Hartwell.
Mrs. Martha Hartford.
Mrs. Hill.
Mrs. Hope.
Mr. Thomas Hobson.
Mr. John Holland.
Mrs. Hunter.
Mr. Hunt.
Mrs. Hunt.
Mrs Hudson.
Mrs. Hubert.
Mr. Huet.
Rev. Mr. Halford.
Rev. Dr. George Harris.
Rev. Mr. Harris.
Rev. Mr. George Hawkins,
Rev. Mr. Haynes.

Rev.

Rev. Mr. Heton,
Rev. Mr. Hetherington,
Rev. Mr. Horsemanden.
Dr. Hubbard.
Rev. Mr. Henry Hubbard.
Mr. Thomas Hayward, of Merton College

(Three Sets.)
Mr. Harvest.
Mrs. Hargrave. (Two Sets.)
Mrs. Margaret Harvey. (Royal Paper.)
Mr. Hall.
Mr. John Hooke.
Mr. Harry Holdip.
Mr. Richard Du Horty.
Mr. Joseph Hoskins.
Mr. Middleton Howard.
The Rev. Dr. Holmes.
Miss Hill.

IS.)

Right Hon. Sir Joseph Jekyll.
Right Hon. Lady Jekyll.

John

John Idle, Esq;
Rev. Mr. Jenner.
Rev. Mr. William Jenkens,
Rev. Mr. Jones.
Mr. Samuel Jackson.
Mr. Joseph Jackson.
Mr. Jackson.
Mrs. Mary Jefferies.
Mrs. Ann Ifted.
Mr. Jones. (Two Sets.}.
Rev. Mr. John James.
Rev. Mr. Juson.
William Jones, M. D.
Mrs. Jennyns, in Bedford-Row.
Mrs. Mary Jones
Miss Ivat.
Mr. Giles James.
Mr. John Innocent.
Mr. Johnson. (Six Sets.)
Mrs. Jennings.
Mrs. Jelly.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »