Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

FOI

EUCLID

FOR THE USE OF SCHOOLS AND COLLEGES.

[subsumed][merged small][graphic]

EUCLID

6647

FOR THE USE OF SCHOOLS AND COLLEGES;

COMPRISING THE FIRST SIX BOOKS AND PORTIONS OF THE ELEVENTH
AND TWELFTH BOOKS;

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »