Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 25 - If a straight line be divided into two equal parts, and also into two unequal parts, the rectangle contained by the unequal parts, together with the square on the line between the points of section, is equal to the square on half the line.
Σελίδα 13 - To draw a straight line through a given point parallel to a given straight line. Let A be the given point, and BC the given straight line ; it is required to draw a straight line E iR.
Σελίδα 4 - To draw a straight line at right angles to a given straight line, from a given point in the same.
Σελίδα 29 - In obtuse-angled triangles, if a perpendicular be drawn from either of the acute angles to the opposite side produced, the square on the side subtending the obtuse angle is greater than the squares on the sides containing the obtuse angle, by twice the rectangle contained by the side...
Σελίδα 90 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees ; and each degree into 60 equal parts, called minutes ; and each minute into 60 equal parts, called seconds ; and these into thirds, &c.
Σελίδα 87 - ... magnitudes there be taken more than its half, and from the remainder more than its half, and so on, there shall at length remain a magnitude less than the least of the proposed magnitudes.
Σελίδα 1 - If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the...
Σελίδα 13 - If a side of any triangle be produced, the exterior angle is equal to the two interior and opposite angles; and the three interior angles of every triangle are together equal to two right angles.
Σελίδα 64 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Σελίδα 19 - If a straight line meet two straight lines, so as to make the two interior angles on the same side of it taken together less than two right angles...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας