Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Ligature, 184.
Ligneous, 319.
Lignite, 319.

Manumit, 198.
Manure, 25, 359.

Melody, 56, 196.
Membrane, 436.

Manuscript, 310.

Memento, 210.

Lignum vitæ, 319.
Lilac, 26.

Memnon, 261.

Memoir, 210.

Limit, 234.

Limner, 438.

Limpid, 278.

Lineage, 172.

Lineal, 172.

Lineament, 46.

Linen, 443.

Linger, 167.

Linguist, 63.

Liniment, 436.

Litany, 429.
Literal, 72.

Lithograph, 55.

Lithotomy, 55, 57.
Litigate, 46.
Local, 225.

Locomotive, 190.
Locum tenens, 436.
Logarithm, 429.
Logic, 81.
Logomachy, 429.
Longevity, 426.

Longitude, 245.

Loquacious, 153.

Lotion, 403.

Loyal, 265.

Lubricate, 46.
Lucid, 298.

Lucifer, 89, 196.

Lucrative, 46.
Lucubration, 46.
Ludicrous, 203.

Lugubrious, 443.
Lumbago, 453.

Lumber, 453.
Luminary, 298.

Lunar, 146.

Lunatic, 298.

Luscious, 278.

Lustration, 298.

Lustre, 298.
Lustrum, 298.

Luxury, 278.

Lyceum, 453.
Lyre, 433.

Macerate, 429.
Machination, 359.
Machine, 111.

Mackerel, 433.

Macrocosm, 55.

Macula, 46.

Madam, 359.

Madonna, 453,

Magazine, 453.

Magic, 436.

Magistrate, 225.
Magnanimity, 231.

Magnate, 117.

Magnet, 254.
Magnificent, 117.

Magnify, 420.
Magniloquent, 127.
Magnitude, 420.
Main, 420.
Maintain, 310, 319.
Maintenance, 319.
Majesty, 118, 420.
Majority, 420.

Malady, 172.

Malaria, 426.
Malcontent, 319.

Malediction, 34.

Malefactor, 172.

Malevolent, 146.
Malformation, 34.

Malice, 172.

Malign, 172.

Malleable, 345.

Mallet, 345.

Manes, 453.

Manger, 46.

Mania, 55.

Manifest, 172.
Manipulate, 107.

Marble, 69.

March, 433.

Margin, 351.

Marine, 46.

Mariner, 118, 166.
Marital, 237.

Manna, 240.

Manner, 359.
Manœuvre, 359.
Manor, 204.

Manse, 204.

Mansion, 204.
Mantle, 167.
Mantua-maker, 436.
Manual, 359.
Manufacture, 117.

Maritime, 166.

Market, 225.

Marriage, 237.

Mars, 46.

Marshal, 303.
Martial, 46.

Martyr, 56, 63.
Marvel, 393.

Matrimony, 75.
Matron, 75.
Matter, 75.

Mattress, 26.

Mammalia, 46.

Mature, 46, 301.

Mammon, 436.

Maudlin, 427.

Manacle, 359.

Mausoleum, 310.

Maxilla, 453.

Mauage, 204.
Mandamus, 114, 196. Maxim, 420.

Mandate, 114.

Mandatory, 196.

Mandible, 46.

Masculine, 453.
Masonry, 254.
Massacre, 310.

Master, 225.

Masticate, 424.

Mastodon, 56.

Material, 75.

Maternal, 75.
Mathematics, 81.
Matin, 433.

Maximum, 420.
May, 433.

Meagre, 257, 429.
Meander, 26, 453.

Measure, 100.

Mechanic, 111.

Mediæval, 440.

Mediate, 269.
Medicament, 301.

Medicine, 301.
Mediocrity, 269.
Meditate, 420.

Mediterranean, 335.
Medium, 269.
Medullary, 453.
Melancholy, 95, 153.
Meliorate, 46.
Mellifluous, 46.

Memorandum, 25,
Memorial, 210.

Menace, 146.
Mend, 46.

Mendacious, 46.

Mendicant, 46.

Mensurable, 100.

Mental, 46.

Mention, 210.

Mentor, 314.

Mephitic, 449.
Mercantile, 225,

Mercenary, 225
Mercer, 225.

Merchant, 225.

Mercurial, 240.

Mercy, 390.

Merge, 350.

Meridian, 451.

Merit, 46.

Mesopotamia, 346.

Messenger, 383.

Metallurgy, 54.

Metamorphosis, 56.
Metaphor, 34, 56.
Metaphysics, 103.
Mete, 100.
Metempsychosis,

426.
Meteor, 56.

Meter, 100.
Method, 83, 92,

Metonymy, 34.

Metropolis, 123.
Miasma, 26.

Microcosm, 56.

Microscope, 131, 210.

Middle, 440.

Mignonette, 431.

Migrate, 351.

Mile, 440.

Military, 254.
Militate, 254.

Millenary, 46.
Millennium, 245.

Milliner, 77.

Million, 245.

Mimic, 56.
Minatory, 46.

[blocks in formation]

Nominal, 303.

Nondescript, 34.

Nonenity, 273.

Nonpareil, 253.
Nonplus, 34, 48.
Nonsense, 184.
Normal, 47, 245.

Nosology, 56.

Nostrum, 454.

Notable, 273.

Notice, 273.

Notion, 273.

Noun, 303.

Nourish, 227.

Novel, 204.
November, 92.

Novice, 204.

Novitiate, 204.

Noxious, 92.

Nucleus, 413.

Nude, 47.

Nugatory, 47.

Nuisance, 92.

Nullity, 359.

Number, 278.

Numerous, 278.

Nuncio, 47.

Nuptial, 129.

Nursery, 227.

Nurture, 227.

Nutation, 424.

Nutriment, 227.

Oasis, 192.

Obdurate, 194.

Obedient, 171.

Obeisance, 171.

Obelisk, 92.

Obese, 436.

Obey, 171.
Obfuscate, 451.

Obituary, 314.

Object, 114.
Objurgate, 436,

Oblation, 225.

Oblige, 184.

Oblique, 47.
Obliterate, 194.

Oblivion, 131.

Oblong, 245.
Obloquy, 153.
Obnoxious, 92.
Obovate, 431.

Obscure, 231.

Obsequies, 269.

Obsequious, 269.
Observe, 225.

Obsess, 162.
Obstacle, 194.
Obstinate, 194.
Obstreperous, 50.

Obstruct, 72.

Obtain, 319.

Obtest, 166.

Obtrude, 246.

Obtuse, 51, 454.
Obverse, 103, 439.

Obviate, 117.

Occasion, 34, 127.
Occident, 162.
Occiput, 69.

Opulent, 40, 291.
Oracle, 172.

Pachyderm, 451.
Pacific, 166.

Oral, 172.

Packet, 440.

Occult, 47.

Pæan, 454.

Occupy, 380.

Pagan, 47, 172.

Occur, 310.

Ocean, 166.

Page, 436.
Pageant, 440.

Pain, 240, 245.
Paint, 291.

Pair, 253.

Octagon, 69.

Octave, 47.

October, 424.

Ocular, 47.

Ode, 196.

Odious, 47.

Odontalgia, 47.

Odor, 47, 287.

Offend, 278.

Offer, 196.

Office, 198.
Oil, 319.

Ointment, 89.

Oleaginous, 319.

Olefiant, 319.

Olfactory, 203.
Oligarchy, 399.

Olive, 429.

Omega, 53.

Omen, 47.

Omit, 198.

Omnibus, 449.

Omnific, 47.

Omnipotent, 240.
Omniscient, 77.
Omnivorous, 278.
Onerous, 436, 449.
Onomatopy, 247.
Onomatopoeia, 57.
Ontology, 433.
Onus, 436.

Opacity, 47.

Open, 446.

Opera, 433.

Operate, 47.

Ophthalmia, 426.

Opinion, 108.

Opium, 426.

Opponent, 194.

Opportune, 108,

Oppose, 34, 194.

Oppress, 138.

Oppugnancy, 454.
Optative, 47.

Optics, 56.

Optimist, 422.
Option, 47.

Orator, 172.

Orbit, 283.

Orchard, 346.

Orchestra, 434.

Ordain, 245.

Ordeal, 454.

Order, 47, 245.

Ordinal, 245.

Ordinary, 245.

Ordnance, 245.

Organ, 56, 265.
Orgies, 433.
Oriel, 433.

Orient, 47, 265.

Orifice, 38, 172.
Oriflamme, 303.
Origin, 265.

Orison, 433.
Ornament, 298.
Ornate, 298.
Ornithology, 56.
Orotund, 436.

Orphan, 146.

Orphean, 433.

Orphic, 433.

Orrery, 451.

Orthodox, 56.

Orthoepy, 54, 56.

Oscillate, 47.
Oscitancy, 214.
Osseous, 47.

Ostensible, 366.
Ostentatious, 366.
Osteology, 56.

Ostracize, 436.

Outline, 172.

Outrage, 89.

Oval, 47.

Ovation, 436.

Overt, 359.

Overture, 359.

Oviform, 47.

Oxalic, 56.

Oxide, 56.

Oxygen, 204.

Oyes, 222.
Oyster, 436.
Ozone, 454.

Pacate, 166.
Pace, 153.

Palace, 177.

Palate, 376.

Palaver, 26.
Palæontology, 451.
Pale, 366.
Palette, 450.

Paraphernalia, 440..
Paraphrase, 81.

Parasite, 380.

Parasol, 436.

Parcel, 278.
Parchment, 27, 359.

Pardon, 114.

Paregoric, 426.

Parent, 48, 234.
Parenthesis, 25, 54.

Parhelion, 55.

Parietal, 450.

Parish, 287.

Parity, 253.

Pallet, 449.

Parlance, 162.

Parley, 162.

Palliate, 449.
Pallid, 366.

Parliament, 162.

Parlor, 162.

Palm, 420.
Palmistry, 420.

Parochial, 287.

Palpable, 319.

Parody, 196.

Palpitate, 319.
Pamphlet, 436.
Pamper, 454.

Parole, 449.
Paronymous, 437.

Paroxysm, 56.

Panacea, 56.
Pancreatic, 55.

Parricide, 254.
Parse, 278.
Pandemonium, 54, Parsimony, 454.

Parson, 75.
Part, 278.
Parthian, 198.

Partial, 278.
Participate, 380.

Particle, 204.
Particular, 278.

Partisan, 278.

Partitive, 278.

Partner, 278.

Pass, Passage, 153.

Palimpsest, 429.

Palindrome, 56.
Palingenesis, 56.
Palisade, 429.
Pall, 47, 449.
Palladium, 441.

56.

Panegyric, 443.
Panel, 426.

Panic, 129.

Pannier, 127.
Panoply, 34.

Panorama, 56.

Pantaloons, 26.

Pantheism, 34.

Pantheon, 56.

Pantology, 34.

Pantomime, 440.
Pantry, 127.

Paper, 359.
Par, 253.

Paradox, 54

Paragoge, 451.
Paragon, 153, 399.
Paragraph, 237.

Parallel, 359.

Paralysis, 100.

Paramount, 433.

Parapet, 415.

Parable, 443.
Paraclete, 449.
Parachute, 245.
Parade, 214.

Paradise, 278, 420.

Passenger, 153.

Passion, 63, 79.

Passive, 79.

Pastime, 153.

Pastor, 194.
Pasture, 194.
Patent, 48, 446.
Paternal, 206.
Pathology, 214.

[blocks in formation]

Pistil, 48.

Pistol, 359.

Pity, 451.

Placid, 48, 206.
Plagiarism, 428.
Plain, Plane, 335.
Plaintive, 334.
Planet, 79.

Plangent, 48.
Plant, 48.

Plastic, 56, 265.

Plate, 69.

Plateau, 69.

Platitude, 428.

Plaudit, 233.

Plausible, 233.

Pleasant, 206.
Plebeian, 138.
Plenary, 89.
Plenipotentiary, 240.
Plenitude, 89.
Plenty, 89.
Pleonasm, 428.
Plethora, 454.

Pleurisy, 454.

Pliable, 199.

Plumber, 200.

Plume, 303.

Plummet, 200.

Pluperfect, 252.
Plural, 48.

Pluvial, 48.
Ply, 199.
Pneumatic, 56.
Pneumonic, 56.
Poet, 57, 103.
Poignant, 431.
Point, 196.

Poise, 157.
Poison, 430.

Polar, 48.

Polemic, 57.

Police, 123.

Policy, 123.

Polite, 123.

Politic, 123.
Poll, 383.

Pollen, 48.

Polyglot, 54.
Polygon, 69.
Polynesia, 166.

Polypus, 25.
Polysyllable, 57.
Polytechnic, 35.

Preside, 162.

Polytheist, 35, 103.
Pomace, 48.
Pomatum, 426.

Produce, 274.
Profane, 44.

Press, 138.
Prestige, 436.
Prestidigitation, 436. Proffer, 196.

Profess, 269.

Proficient, 291.
Profile, 428.

Profit, 278, 301.

Profligate, 231.

Profluvium, 436.

Pomp, 454.

Ponder, 157.

Poniard, 196.

Pontiff, 301.

Pontoon, 48.

Popular, 246.

Porch, 123.

Porcine, 454.

Pore, 57, 319.
Porphyry, 440.
Porpoise, 426.

Porridge, 436.
Portable, 123.

Portal, 123.

Portend, 366.

Porter, 123.

Portico, 123.

Portion, 123.

Portly, 123.
Portmanteau, 257.
Portrait, 72, 214.
Portray, 214.

Pose, Posit, 194.

Position, 194.
Positive, 194.

Posse, 240.

Possess, 162.

Possible, 240.

Post, Postage, 194.
Posterior, 48, 123.
Posterity, 123.

Postern, 123.

Postfix, 265.

Posthumous, 123.

Post-mortem, 451.

Postpone, 194.

Postscript, 35.

Postulate, 306.

Posture, 194.

Potable, 48.

Potato, 26.

Potentate, 240.
Potential, 240.

Pound, 157.

Poverty, 376.

Powder, 204.

Power, 240.

Practice, 265.

Prænomen, 433.

Pragmatic, 265.
Prairie, 278.

Praise, 225.

Prandial, 48.
Pravity, 48, 265

Pray, 257.

Preach, 233.

Preamble, 214.

Prebend, 443.

Precarious, 257.

Precede, 310.

Precept, 380.

Precinct, 43.

Precious, 225.

Precipice, 69.

Precise, 81, 254.

Precocious, 431.

Precursor, 310.

Predatory, 48.

Predecessor, 310.
Predestinate, 334.
Predicament, 234.
Predicate, 233.
Predict, 269.
Predilection, 79.
Predominate, 334.
Pre-emption, 393.
Preface, 295.

Prefect, 301.

Prefer, 196.

Prefix, 265.
Prehensile, 269.
Prejudice, 83, 265.
Prelate, 225.
Preliminary, 81.
Prelude, 203.

Premature, 301.

Premeditate, 420.

Premier, 265.

Premise, 198.

Premium, 449.
Premonition, 331.

Prepare, 306.

Prepense, 273.
Preponderate, 157.
Preposition, 194.

Prepossess, 162.

Preposterous, 123.

Prerogative, 237.
Presage, 301.

Presbyter, 57.

Prescience, 77.

Prescribe, 310.

Present, 138, 273.
Presentiment, 184.
Preserve, 225.

Presume, 184.

Pretend, 366.

Pretense, 214.

Preterite, 314.

Pretermit, 198.

Preternatural, 351.
Pretext, 214.

Prevail, 281.

Prevaricate, 52.

Prevent, 63, 210.

Previous, 117.

Prevision, 254.
Price, 225.

Priest, 454.

Primary, 265.
Primer, 265.

Primeval, 265.
Primogeniture, 265.
Primordial, 265.

Primrose, 265.
Prince, 265, 380.
Principal, 265.
Print, 138.

Prior, 265.

Prism, 454.

Prison, 269.
Pristine, 265.
Prithee, 210.

Private, 265.

Privateer, 265.

Privative, 265.

Privilege, 265.
Privy, 265.

Prize, 225, 269.
Probable, 125.
Probation, 125.
Probe, 125.
Probity, 125.
Problem, 157.

Proboscis, 436.

Proceed, 100.

Process, 310.

Proclaim, 75.

Proclivity, 291.

Procrastinate, 44.

Procreate, 245.

Proctor, 225.

Procure, 225.
Prodigal, 393.
Prodigy, 269.

Profound, 172.

Profuse, 273.

Progeny, 393.
Prognostic, 54.

Programme, 240.

Progress, 131, 198.

Prohibit, 225.

Project, 69, 114.

Proletaire, 430.

Prolific, 48.

Prolix, 403.

Prologue, 35, 55.
Prolong, 245.

Promenade, 433.

Promethean, 252.
Prominent, 146.

Promiscuous, 324.
Promise, 198.

Promontory, 83.

Promote, 254.

Prompt, 393.
Promulgate, 287.
Prone, 48.

Pronoun, 303.

Pronounce, 206.

Propagate, 48.

Propel, 118.
Propensity, 274.

Proper, 184.
Prophet, 69.
Prophylactic, 436.

Propinquity, 233.
Propitious, 233.

Proportion, 278.

Propose, 89, 194.

Profound, 194.

Propriety, 184.

Propulsion, 118

Prorogue, 237.

Proscribe, 310.
Prose, 454.

Prosecute, 269.
Prosody, 56, 196.
Prospectus, 225.
Prosper, 366.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »