Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Rectangle, 69, 225.
Rectify, 77.
Rectitude, 225.
Recumbent, 324.
Recur, 79.

Recusant, 172.

Redeem, 393.

Redolent, 203.

Redound, 69.

Reduce, 111.

Redundant, 69.

Refectory, 162.

Refer, 196.

Refine, 69.

Reflect, 393.

Reflex, 393.

Reflux, 108.

Reform, 254.

Refract, 200.

Refrain, 45.

Refresh, 437.
Refrigerate, 436.

Refuge, 138.

Refulgent, 431.

Refund, 273.

Refuse, 172.

Refute, 453.

Regal, 77, 225.

Regale, 77.

Regard, 265.
Regenerate, 393.

Regent, 77.
Regicide, 225.

Regimen, 77.
Regiment, 225.

Region, 77.

Register, 204.

Regret, 437.
Regular, 77.
Regulate, 77, 225.

Rehearse, 426.

Reign, 225.
Reimburse, 433.
Reiterate, 359.

Reject, 114.

Rejoice, 283.
Rejoin, 75.
Rejuvenate, 269,

Relapse, 281.

Relation, 225
Relax, 403.
Release, 403.
Relegate, 214.
Relent, 390,

[ocr errors]

Relevant, 127.
Relic, 79.

Relict, 79.

Relief, 127.
Religion, 184.
Relinquish, 79, 184.

Relish, 278.

Reluctant, 123.
Relune, 298.
Rely, 196.

Remain, 204.

Remand, 196.

Remark, 403.

Remedy, 301.

Remember, 120.

Reminiscence, 210.

Remiss, 198.

Remit, 198.

Remnant, 204.
Remonstrate, 198.

Remorse, 278.

Remote, 254.

Remove, 254.
Remunerate, 380.
Rencounter, 366.

Render, 114, 222.
Rendezvous, 237.
Renegade, 156.
Renew, 204.
Renounce, 206.

Renovate, 204.

Renown, 303.

Renunciation, 206.

Repair, 306.

Repartee, 278.

Repast, 194.

Repeal, 301.

Repeat, 88.

Repel, 118.

Repent, 245.

Repertory, 454.

Repetition, 88.

Repine, 433.

Replenish, 89.

Replete, 107.

Reply, 125, 199.

Report, 123.

Repose, 194.
Reprehend, 2€9.
Represent, 273.

Repress, 138.

Reprieve, 125.
Reprimand, 138.
Reprisal, 269.

[blocks in formation]

Satiety, 231.
Satire, 528.

Satisfaction, 231.

Saturate, 231.

Saturday, 424.

Saturnine, 240.

Saucy, 28.

Saunter, 187.

Savage, 86, 123.

Saviour, 49.

Savor, 49.

Scald, 88.

Scale, 45.

Scan, 49, 69.

Scandal, 359.
Scapulary, 133.

Scar, 105.

Scarf, 415.

Scarlet, 26.

Scene, 274, 331.
Scent, 184.

Sceptical, 108.

Sceptre, or Scepter,

399.

Schedule, 449.

Scheme, 269.

Schism, 57.

Scholar, 63.

Schooner, 26.
Science, 77, 123.

Scimitar, 26.

Scintillate, 49.

Scissors, 49.

Scope, 57, 131.
Scribble, 310.

Script, 49, 310.
Scripture, 310.

Scruple, 246.

Scrutator, 49.
Scrutiny, 287.
Sculpture, 393.

Scurrile, 449.

Scutiform, 431.

Season, 281.

Secant, 281.

Secede, 310.

Seclude, 72.

Second, 298.

Secret, 72, 200.

Secretary, 72, 200.

Section, 281.

Secular, 49.

Secure, 265.
Sedate, 162.

Sedentary, 162.

Sediment, 162.

Sedition, 314.

Seduce, 274.

Sedulous, 162.

Segment, 281.
Segregate, 153.
Select, 79.

Semi, 35, 50.

Seminal, 123.

Seminary, 123.
Sempiternal, 454.

Senate, 301.

Senile, 301.

Senior, 301.
Sensation, 184.

Sensory, 184.

Sententious, 184.
Sentient, 50, 184,
Sentiment, 184.
Sentinel, 454.

Separate, 306.
September, 291.

Sepulchre, 146.

Sepulture, 146.
Sequel, 269.

Sequester, 366.

Serenade, 424.

Serene, 424.
Sergeant, 153.

Series, 194.

Serious, 454.

Sermon, 194.
Serpent, 50.
Serpentine, 291.
Serrate, 291.

Servant, 50.

Servile, 153.

Session, 162.

Sever, 306.

Several, 306.

Severe, 172.

Sextant, 50.
Shamefaced, 298.
Sheik, 346.

Shingle, 295.

Shuttlecock, 298.

Sibilant, 433.

Sic, 437.

Sidereal, 50.
Siege, 162.

Sierra, 291.

Signal, 225.
Signature, 225.

Signify, 225.
Silent, 177.

Silicious, 50,

Silly, 237.
Similar, 50, 278.

Simple, 199.
Simulate, 278.
Simultaneous, 246,
Sincere, 393.

Sine die (L.), 449.
Sinecure, 206, 225.
Single, 298.

Sinister, 298.

Sinuous, 50, 454.
Sister, 446.

Site, 200.

Situation, 200.

Skeleton, 129.

Skeptic, 57, 108.

Sketch, 440.

Skirmish, 306.
Sloop, 26.

Smith, 240.

Sobriety, 44.
Social, 123.

Socket, 399.
Sofa, 26.

Soil, 454.

Sojourn, 245.
Solace, 287.

Solar, 50.

Solder, 393, 436.

Soldier, 393.

Sole, 75.

Solecism, 449.

Solemn, 291.

Solicit, 127.

Solidity, 393.

Soliloquy, 75, 153.

Solitary, 75.

Solstice, 50, 194.

Soluble, 100.

Solvent, 100.
Somnolent, 50.
Sonnet, 153.

Sonorous, 153.
Sophistry, 359.

Soporific, 50.

Sorcery, 172.

Sordid, 50.

Sororicide, 50.

Sort, 50.

Sortilege, 172.
Sound, 153.

Source, 146.
Sovereign, 254.

Space, 50, 331.
Spaniel, 27.

Sparse, 137.
Spasmodic, 57.

Special, 225.

Specie, 225.
Species, 156, 225.

Specific, 225.
Specimen, 225.
Specious, 225.

Spectacle, 225.

Spectre, 225.

Speculate, 225.
Sphere, 225.

Spider, 42.

Spinal, 50.

Spire, 50, 281.

Spirit, 81, 118.

Spissitude, 50.

Splendid, 50, 351.
Spoil, 50, 251.

Spoliate, 54.

Sponsor, 265.

Spontaneous, 63.

Sporadic, 57.

Spousal, 265.

Sprightly, 118.

Sprite, 81, 118.

Spurious, 50.

Squadron, 254.
Squalid, 449.

Square, 254.

Stable, 194.

Stage, 194.

Stalactite, 57.

Stalwart, 281.
Stamen, 194.

Stamina, 194.
Stand, 194.

Stanza, 194.
State, 191.

Station, 111, 194.

Stationary, 194.

Stationery, 194.

Statistic, 194.

Statue, 129, 194.

Stature, 194.

Statute, 194.

Steady, 194.

Stellar, 50, 350.

Stenography, 57.
Stereoscope, 57, 210

[blocks in formation]

Tenuity, 51.
Tenure, 319.
Tepid, 446.
Tergiversation, 103.
Terminate, 162.

Terminus, 162.

Terrace, 51, 129.

Terrestrial, 295.

Terrier, 295.

Territory, 295.

Terror, 172.
Terse, 51.

Tertiary, 454.

Tesselate, 451.

Test, 166.

Testaceous, 51.

Testament, 166.

Testator, 166.
Testimony, 166.

Testudo, 51.

Textile, 214.
Texture, 51, 214.

Theatre, 95.

Theist, 103.

Theme, 57.

Theodolite, 449.
Theology, 103.

Theorem, 57.
Theory, 57, 214.
Theosophy, 359.
Therapeutic, 426.
Thermal, 57.

Thermometer, 57
Thesaurus, 451.

Thesis, 25, 57.

Theurgic, 449.

Thimble, 252.

Thorax, 51.

Thorough, 399.
Threaten, 295.

Throne, 283.

Thunder, 403.
Thursday, 424.
Ticket, 454.

Time, 200.

Timid, 51, 281.
Tincture, 346.

Tinsel, 222.

Tint, 346.

Tirade, 454.

Tissue, 214.

Title, 51, 359.

Tobacco, 26.

Toilet, 383.

Tolerate, 287.
Tomb, 346.

Tone, Tonic, 253.
Tonsure, 257.

Topic, 57, 69.
Topography, 69.

Torment, 301.
Torpedo, 51.

Torpid, 51.

Torrent, 51.

Torrid, 51

Torsion, 301.

Tortoise, 301.

Tortuous, 301.

Torture, 301.

Total, 51.

Toxicology, 51.

Tractable, 214.

Trade, 214.

Tradition, 137.

Traduce, 274.

Tragedy, 196.
Trait, 214.

Traitor, 137.
Trance, 314.

Tranquil, 72.
Transact, 393.
Transcend, 103.

Transcript, 310.

Transfer, 196.

Transfix, 265.
Transform, 254.

Transfuse, 273.

Transgress, 198.

Transient, 314.
Transit, 314.

Translate, 225.
Translucent, 298.
Transmit, 198.

Transmute, 240.
Transparent, 133.
Transpire, 81, 118.

Transplant, 48.

Transport, 123.

Transpose, 194.

Transverse, 103.
Traverse, 103.

Treason, 422.

Treasure, 117.
Treatise, 214.

Tremendous, 278.

Tremor, 278.

Trepan, 359.

Trepidation, 245.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »