Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

CHAP.

XI.

as to conceal the mode of his death, which, however, was very visible in the features of the face. The following night he was buried in the church of the Monastery of St. Alexander Nevsky

[ocr errors]

[For a Continuation of the Author's Narrative, of his departure from PETERSBURG to Moscow, of his interesting description of the latter city, and his journey to the SOUTHERN PROVINCES of the Russian EMPIRE, &c.

&c. the Reader is referred to the First Volume of these Travels.]

No.'I.

AMENITATES ACADEMIÆ ABOENSIS.

I COLLECTED, by favour of Professor Porthan, Seventy of the ACADEMIC DISPUTATIONS of Å BO. And, as a Catalogue of their subjects, with their respective dates, will afford a tolerable idea of the line of study pursued in that University, and of the time in which any particular study was the most favoured, sixty-one of them are here added.

It will appear, that under the Presidency of PORThan the most interesting topics were discussed.

They form a complete History of Science in Åbo, for the last twenty years of the eighteenth century.

1782. Dissertatio Botanica, de Calla.--Præside, C. N.

HELLENIO.-J. F. SACKLEN, Satacundensis. 1785. Dissertatio Mathematica, de Quadratura Para

bolæ. -Præs. J. H. LINDQUIST.-J.J. LAGER

STRÖM, Satacundensis, 1785. Dissertatio Astronomica, Methodum sistens inve

niendi Tempus Verum, ex observatis æqualibus diversarum Stellarum Altitudinibus.-Præs. J.H. LINDQUIST.-A. J. TAMMELANDER, Tavastensis.

1786. Specimen Academicum, de invenienda Sectione

Conica circa focum datum per data tria puncta transeunte.-Præs. J. H. LINDQUIST.-J. WE

GELIUS, Ostro-Botniensis. 1786. Dissertatio Gradualis, Observationes quasdam

circa Reductionem Angulorum ad Horizontem

continens.-Præs.J.H.LINDQUIST.-J.RIKSTRÖM. 1786. Dissertatio Astronomica, de Parallaxi Annua Pla

netarum Primariorum ac Cometarum.-Præs.

J. H. LINDQUIST.-S. Castren, Ostro-Botniensis. 1786. Diss. Botanica, de Evonymo.Præs. C. N. HEL

LENIO.-C. ASCHOLIN, Satacundensis. 1786. Diss. Botanica, de Hippuride.-Præs. C. N. Hel

LENIO.-C.R. BRANDER, Satacundensis. 1786. Specimen Calendarii Flora et Fauna Aboënsis.

Præs. C. N. HELLENIO.-J. G. JUSTANDER, 1786. Dissertatio, de Origine Literarum Latinarum.

Præs. H. G. PORTHAN.-G. J. CAJANDER, Ny

landus. 1786. Dissertatio Academica, de Bircarlis.--Præs.H.G.

PORTHAN.-F. M. FRANTZEN, Ostro-Botniensis. 1787. Prospectus Methodi Rem Pecuariam scientificè

pertractandi.-Præs. G. BONSDORFF.-A Box

STRÖM, Nylandus. 1788. Animadversiones in novam Nomenclaturæ Che

micæ Methodum.-Publico Examini subjicit J. GADOLIN._Respondente, N. AVELLAN, Ta

vastensis. 1788. Diss. Academica, de Asparago.-Præs. C. N. Hel

LENIUS.-U. PRYSS. 1788. Diss. Acad. de Observationibus Barometricis ope

Thermometri corrigendis.-Præs. J. H. LIND-
QUIST.-J. WEGELIUS, Ostro-Botniensis,

1789. Meletema Academicum, de Favorino, Philosopho

Academico.-Præs. H.G. PORTHAN.-Z. FORS

MAN, Ostro-Botniensis. 1789. Diss. Astronomica, de invenienda apparente Lunæ

Diametro ex data ejus Parallaxi.- Præs. J. H.

LINDQUIST.-A. SANDER, Borea-Fenno. 1789. Diss. Academica, de Interpolatione pro inveniendo

loco Lunæ ex Ephemeridibus.-Præs.J.H.LIND

QUIST.-J. ÆJMELÆUS. 1789. Diss. Academica, sistens Theoriam Linearum

Parallelarum.--Præs. J. H. LINDQUIST.-E. Ro

SEN BACK, Satacundensis. 1789. Diss. Botanica, de Tropæolo.-Præs. C. N. HEL

LENIO.-A. F. Laurell, Wiburgensis. 1789. Diss. Acad. de Fama Magiæ Fennis attributa.

Præs. H. G. PORTHAN.-F.J. ROSENBOM, Ostro

Botniensis. 1789. Diss. Acad. de Hippophaë.—Præs. C. N. HEL

LENIO.-P. STENBERG, Westro-Botniensis. 1791. Animadversiones de Libris raris.-Præs. H. G.

Porthan.-P.J. ALOPÆus, Wiburgensis. 1791. De vario Usu Litteraturæ Orientalis.-Præs. P.

MALMSTRÖM.-G. KROGIUS, Wiburgensis. 1792. Diss. Acad. sistens Specimina quædam instinctus,

quo Animalia suæ prospiciunt Soboli.--Præs.

C. N. HELLENIO.-F. JUVELIUS, Ostro-Botniensis. 1792. Diss. Botanica, de Cichorio.-Præs. C. N. Hel

LENIO.-H. NELLY, Svio-Gothus. 1792. Diss. Academica, de Imperio Hermanrici Ostro

Gothorum Regis.-Præs. H. G. PORTHAN.-

C. Rein, Ostro-Botniensis. 1792. Cogitationes de Poëmate Prosaico.-Præs. H.G.

PORTHAN.-A. KELLANDER. Satacundensis.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »