Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1792. Diss. Astronomica, de computando Effeetu Aber

rationis Luminis in Eclipsibus.--Præs. J.H.

LINDQUIST.-M. J.TOLPO, Borea-Fenno. 1792. Diss. Astronom. de Methodo inveniendi Latitu

dinem Loci ex observatis duabus Solis vel Stella cujusdam Altitudinibus.-Præs. J.H. LINDQUIST.

-A.J. METHER, Tavastensis. 1792. Diss. Gradualis, de Loxodromiis in Superficie

Ellipsoidica.-Præs. J. H. LINDQUIST.-N. M.

Tolpo, Borea-Fenno. 1793. Diss. Acad. de invenienda Longitudine Loci ex

observata Distantia Lunæ a Stella quadam.

Præs. J.H. LINDQUIST-M. AVELLAN. 1794. Diss. Medica, sistens Casum Hæmorrhoïdum sup

pressarum.-Præs. G. E. HAARTMAN.-S. BJÖRK

LUND. 1794. Diss. Acad. Cogitationes sistens de Libertate

Græcis callidè a Romanis oblata.-Præs, H.G.

PORTHAN.-M. ENEGREN, Ostro-Botniensis. 1794. Diss. Acad. Animadversiones sistens de Studio

novitatis in Philosophia.-Præs. H.G. PORTHAN.

-S. Bohm, Ostro-Botniensis. 1794. Diss. Acad. de Imperio Hermanrici Ostro-Gotho

rum Regis.--Præs. H.G. PORTHAN.-E. HIL

DEEN, Borea-Fenno. 1795. Diss. Acad. sistens Cogitationes quasdam de Lin

guarum Usu Historico.-Præs. H. G. Porthan.

-J. H. AVELLAN, Tavastensis. 1795. Diss. Acad. de Libertate Philosophandi.-Præs.

H. G. Porthan.-P. Wallenius, Wiburgensis. 1795. Diss. Acad. sistens Cogitationes quasdam de Pan

dora Hesiodea.-Præs. H, G. PORTHAN.-J. H. FATTENBORG, Nylandus.

1795. Diss. Acad. de Theoria Solutionis Chemicæ.

Præs. J. GADOLIN.-M. HARFVELIN, Aboensis. 1795. De Natura Salium Simplicium. -Præs. J. GA

DOLIN.-J.G. HAARTMAN. 1795. De computando Effectu Convexitatis Superficiei

in Arte Libellandi, posita Figura Telluris Ellipsoidica.—Præs. J.H. LINDQUIST.-C.G.UTTER,

Satacundensis. 1796. De Invenienda Parallaxi Altitudinis, ex datis Pa

rallaxi Sideris Horizontali, et vera ejus a Zenith Distantia.-Præs. J. H. LINDQUIST.-T.T. KRI

ANDER, Satacundensis. 1797. De corrigendis Erroribus Instrumenti Culmina

torii.-Præs. J. H. LINDQUIST.-G. LAURELL. 1797. De Declinatione Nominum in primis Fennicorum.

-E. HILDEEN et G. LAURELL. 1797 Animadversiones nonnullæ circa Quæstionem,

“Quid Moses de Diis Gentium senserit?"

Præs. G. GADOLIN.-J. AVELLAN, Tavastensis. 1797. Dissertatio Inauguralis Medica, sistens Toxico

logiæ primas Lineas.-Præs. G. E. HAARTMAN.

B. HOLMUDD, Uleaburg. 1797. De Tussilagine Commentarii Botanici.-J. G.

HAARTMAN, et A. J. ORRSTRÖM, Aboensis. 1797. De Speciebus Solutionis Chemicæ.-Præs. J.

GADOLIN.-M. Sylvex, Satacundensis. 1798. Examen Methodi Æquationes Algebraicas resol

vendi; a C. L. Bendavid, nuper propositæ.Præs. J. H. LINDQUIST.-J. F. Ahlstedt, Sata

cundensis. 1798. De Natura Carbonis Vegetabilis.—Præs. J. GA

DOLIN.-T.T. KRIANDER, Satacunda-Fenno.

1798. De Silica ex Solutione Alkalina per Calcem pre

cipitata.—Præs. J.GADOLIN.–J.Holstius, Ostro

Botniensis. 1798. De Variationibus Avium quoad ipsarum Colorem.

-Præs. C. N. HELLENIO.-A. CAJAN, Ostro

Botniensis. 1798. De Philosophia Populari complexa.-Præs. H. G.

PORTHAN.-G. PALANDER, Tavasiensis. 1798. De Pancratio Gymnici apud Veteres Græcos

Ludi Genere.--Præs. G. GADOLIN.--G. Do

MANDER, Tavastensis. 1798. De Dignitate Jarlorum in Suecia.-Præs. H.G.

PORTHAN.-E. J. FROSTENES, Ostro-Botniensis. 1798. Specimen Descriptionis Organicæ Linearum Cur

varum.-Auctor, G. G. HALLSTRÖM; et Re

spondens, C. H. STRANBERG, Nylandus. 1798. Specimina quædam Geometriæ Curvilineæ.-Præs.

A.J. METHER, et N.J. BERGHÆll, Tavastensis. 1799. De Methodo Superficies Solidorum duplici Inte

gratione investigandi.-Auctor, G. PALANDER;

et Respondens, C. Aström, Tavastensis. 1799. De Fide Revelationi Divinæ habenda.Præs. J.

TENGSTRÖM.-E.J. FROSTERUS, Ostro-Botniensis. 1799. De inveniendis Lineis Curvis ex datis Radii Cur

vaturæ Proprietatibus, Problemata. - Auctore, G.G.HALLSTRÖM; et Respondente, C.H.HOLL

BERG, Borea-Fenno. In the year 1766, Professor Porthan, then Student in the University, produced his learned Dissertation De Poesi Fennica; one of the most erudite and interesting Essays that have appeared among the Academic Dissertations of Åbo.

No. II.

INDEX PRÆLECTIONUM,

QUAS, BONO CUM DEO,
IN REGIA ACADEMIA ABOENSI,

OMNIUM FACULTATUM

PROFESSORES, CETERIQUE DOCENTES,

A DIE I. OCTOBRIS

AN. MDCCXCIX. AD IDEM TEMPUS ANNI SEQUENTIS,

PUBLICE ET PRIVATIM HABEBUNT.

IMPERANTE AUGUSTISSIMO ET POTENTISSIMO,

GUSTAVO ADOLPHO,
SVECORUM, GOTHORUM, VANDALORUMQUE REGE &c. &c. &c.

DOMINO NOSTRO CLEMENTISSIMO.

REGIÆ ACADEMIÆ ABOENSIS

CANCELLARIO,
ILLUSTRISSIMO ATQUE EXCELLENTISSIMO COMITE,
DOMINO CAROLO ADAMO WACHTMEISTER,

EX IMPERII SVIOGOTHICI PROCERIBUS UNO,
SUPREMO AD AULAM REGINÆ VIDUÆ MARESCHALLO, EDUCATIONIS REGIÆ

ANTEHAC GUBERNATORE VICARIO,
ORDINUM REGIORUM EQUITE AC COMMENDATORE.

PRO-CANCELLARIO, REVERENDISSIMO DOMINO, JACOBO GADOLIN, s S. THEOL. DOCTORE, DIOCESEOS ABO ENSIS EPISCOPO, ORDINIS REGII

DE STELLA POLARI COMMENDATORE.

[blocks in formation]

PROFESSORES.

In Facultate Theologica: CHRISTIANTS CAVANDER, S.S. Theol. Prof. Prim, et

Archi-Præp. in üs Capitibus, quæ ex Evangelio Lucæ adhue supersunt, publice interpretandis, primum b.e. D. versabitur, in Auditorio Majori h. a. m. IX, deinde Johannis Evang. suscepturus. Privatim futuris Auditoribus, in primis S. Ministerü Candidatis, fidelia saltem consilia monitaque ad praxin muneris et vitæ

spectantia suppeditare studebit. LACRENTITS O. LEFREX, S.S. Theol. Professor Reg. et

Ordin. hoe anno Academico Esaiæ Prophetiam pubEce explicare constituit, idque h. III. post meridiem; privatas Scholas desideriis expetentium adcom

modaturus. Jacobus TexgSTRÖM, S.S. Theol. Prof. Reg. et Ord. nec

mon R. Acad. h. a. Rector. Doctrinam morum e Christianæ Theologiæ fontibus haustam, præeunte Cel J. C Döderlein, publice legendo tradere et absolvere conabitur; Dogmaticam non minus quam Homileticam Religionis proponendæ rationem privatis lectionibus alternis persecuturus.

In Facultate Juridica: MATTHIAS CALONIUS, Juris Prof. Reg. et Ord. Eques

Ord. Reg. de Stella Polari, Supremi Reg. Tribunalis Revisorii p.t. Membrum, Holmiæ munere clementissime sibi delato detentus adhuc versatur. Partes vero ejus, donec ad nos redierit, R. Acad. Secretarius interim administrabit,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »