Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

GENERAL REPORT

ON

PUBLIC INSTRUCTION,

IN THE

Lower Provinces

OF

THE BENGAL PRESIDENCY,

FOR

1847-48.

CALCUTTA.

W. RIDSDALE, MILITARY ORPHAN PRESS.

M.DCCC.XLVIII.

[merged small][ocr errors][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »