Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small]

THE AUTHOR OF THE ÆNEID AS HE SEEMED

IN THE MIDDLE AGES

A SERIES OF STUDIES

BY

J. S. TUNISON

Magicas invitam accingier artis

CINCINNATI
ROBERT CLARKE & CO.

1888

[blocks in formation]

Testor, cara, deos et te, germana, tu umque Dulce caput, magicas invitam accingier artis.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »