Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Text Notes
92 153
15 136
114 157
102 155
54 146
59 146
79 150
123 159
115 158

98 154
119 158
IOI 155
71 149
24 138
107 156
73 149
93 153
107 156
15 136
43

144

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Extempore in the Court of Session .
Fair, The Holy
Fathful Fair My, Thine am I
Farewell, Macpherson's
Farmer's Salutation, The Auld
First Epistle to John Lapraik .
Five Carlins, The .
Flow Gently Sweet Afton
Fond Kiss, Ae.
Gloomy Night, The
Gray, Duncan
Green Grow the Rashes, O
Haggis, To a
Halloween
Heart's in the Highlands, My
Henderson, Captain Matthew, Elegy on
Highland Welcome, A
Highlands, The, My Heart's in
Holy Fair, The
Holy Willie's Prayer
Honest Poverty, Is there for .
In Lamington Kirk
Indies, The, Will ye go to
Is there for Honest Poverty
It was a' for our Rightfu' King ·
Jockey's ta'en the Parting Kiss
John Anderson .
John Barleycorn
John Lapraik, First Epistle to
Jolly Beggars, The
King, It was a' for our Rightfu'
Kiss, Ae Fond
Kiss, Jockey's ta'en the Parting
Lad, There was a
Lamington Kirk, In
Lang Syne, Auld
Lapraik, John, First Epistle to
Ling'ring Star, Thou
Macpherson's Farewell
Mailie, the Death of Poor
Mailie's Elegy, Poor

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors][merged small]

.

[ocr errors]

.

I 22 159
· 127

160
109 156
94 154
59 146
I

132
122 159
IIS 158
127 160
105 156
92 153

[ocr errors]

.

.

126 159

59 146

11Ο

102

157
155
142
143

33
35

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

.

.

.

.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

129 160

[ocr errors]

.

43 144
IOI 155
I21

158
I 22

159
100 155

54 146
128

.

Mary Morison.
Maut, Willie Brewed a peck O'
May O, Thy Morn
Morison, Mary
Morn, The Tither.
My Faithful fair, Thine am I
My Nannie, O. .
O, Leeze me on My Spinnin-Wheel

O May, Thy Morn
20 wert Thou in the Cauld Blast

Of a' the Airts . .
On Tam the Chapman
Poor Mailie, The Death of
Poor Mailie's Elegy
Poverty, Is there for Honest .
Prayer, Holy Willie's .
Rashes, Green Grow the
Red, Red Rose, A.
Rightfu’ King, It was a' for our
Rigs o' Barley, The
Salutation, The Auld Farmer's
Scots Wha Hae .
Session, Extempore in the Court of
Silver Tassie, The .
Shanter, Tam O'
Spinning - Wheel, O Leeze me on My
Star, Thou Ling'ring
Syne, Auld Lang
Tam the Chapman, on
Tam O'Shanter
Tassie, The Silver .
The Auld Farmer's Salutation
The Death of Poor Mailie
The Deil's Awa
The Five Carlins
The Gloomy Night
The Holy Fair.
The Jolly Beggars
The Rigs o' Barley
The Silver Tassie.
The Tither Morn.

.

.

.

160

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

93 153
83 150
104 155
54 146
33 142
118 158
79 150
98 154
15 136

132
100 155
104 155
113 157

[ocr errors][ocr errors]

1

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

Introduction.

Robert Burns, in a unique sense the national poet of Scotland, was probably the first of his ancestral line to attain very special distinction. The eldest child of William Burnes and Agnes Broun, he was born, 25th January 1759, in the “clay biggin” built by his father's own hands at the hamlet of Alloway--about two miles south of the county town of Ayr-on a portion of the seven acres of nursery ground which he had taken on lease. Both on the paternal and maternal side the poet was of ancient farmer descent, his paternal ancestors having an immemorial connection with Kincardineshire in the northern portion of Scotland, and his maternal ancestors with Ayrshire in the south-west. The advocates of the “Celtic element" in Burns have mooted the theory that he was really descended from one Walter Campbell of Argyleshire, who having for some reason fled to Kincardineshire was known there as Walter Burnhouse or Burnes; but the story is a mere baseless conjecture, opposed to well-established facts. On the mother's side, however, the Celtic element may have been more predominant, for Ayrshire is included in the district of the Strathclyde Welsh. Still all such theorizing is more or less fallacious. Burns, like most lowland Scots, was probably a blend of several racial elements, and whether he derived his exceptional genius from a particular race, or a particular blend, it would be merely futile to enquire.

Only this may be said that it was not of distinctively Celtic type; such Celtic characteristics as his poetry may occasionally betray are external rather than intrinsic, and seem to have a more direct connection with his perusal of Ossian than his own native idiosyncrasy.

More relevant to the question of his poetic origination and character, is the fact that both by descent and environment he was peculiarly a “son of the soil.” Celtic Norse, Saxon, or aboriginal, in whatever proportions, the blood, the bodily frame, the mental disposition and habit which he inherited were, by long ancestral lines, those of the Scottish peasant-farmer; and to the last the radical elements of his nature were those of the peasant. During his earlier years the seal of peasanthood was also impressed upon him in characters that cut deep into his nature. Indeed his early experiences—combining, as he asserted, “the cheerless gloom of the hermit with the ceaseless toil of the galley slave”-were of a kind to have hopelessly barbarized him, but for certain redeeming circumstances. These were created mainly by his father's highly enlightened sense of parental duty. Exceptionally intelligent for one of his class, he took a peculiar interest in fostering the intelligence of his children. True, the rudiments of education had almost since the Reformation been within the reach of most Scottish children even of the poorer classes; but the mere rudiments of education could have done little to ameliorate the moral and intellectual lot of those young peasants. Happily, however, the ideals of education entertained by William Burnes were of a somewhat comprehensive character, and even as regards the mere rudiments he was rather punctilious. At Alloway he induced a number of his neighbours to combine in engaging John Murdoch, a young man of special abilities, as a teacher of their children, a room

[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »