Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

That I may drink before I go,

A service to my bonnie lassie. The boat rocks at the pier o' Leith,

Fu' loud the wind blaws frae the Ferry; The ship rides by the Berwick-law,

And I maun leave my bonnie Mary.

II.
The trumpets sound, the banners fly,

The glittering spears are ranked ready; The shouts o' war are heard afar,

The battle closes deep- and bloody. It's not the roar o sea or shore

Wad make me langer wish to tarry; Nor shouts o' war that's heard afar -

It's leaving thee, my bonnie Mary.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]

II.
Our monarch's hindmost year but ane
Was five-and-twenty days begun,
'Twas then a blast o' Janwar' win’

Blew hansel in on Robin.

III.
The gossip keekit in his loof,
Quo' she, Wha lives will see the proof,
This waly boy will be na coof;

I think we'll ca' him Robin.

IV.
He'll ha'e misfortunes great and sma',
But aye a heart aboon them a';
He'll be a credit till us a' -

We'll a' be proud o' Robin.

V.
But sure as three times three mak' nine,
I see by ilka score and line,
This chap will dearly like our kin',

So leeze me on thee, Robin.

OF A THE AIRTS.

I.
OF a' the airts the wind can blaw,

I dearly like the west,
For there the bonnie lassie lives,

The lassiel I lo'e best:
There wild woods grow, and rivers row,

An' mony a hill between;

1 The reading in Stewart is “The lass that."

But' day an' night my fancy's flight
Is ever wi' my Jean.

II.
I see her in the dewy flow'rs,

I see her sweet an' fair;
I hear her in the tunefu' birds,

I hear her charm the air :2
There's not a bonnie Alow'r that springs

By fountain, shaw, or green,
There's not a bonnie bird that sings,

But minds me o' my Jean.

MY HEART'S IN THE HIGHLANDS.

[ocr errors]

I.
My heart's in the Highlands, my heart is not here;
My heart's in the Highlands, a-chasing the deer;
A-chasing the wild deer, and following the roe-
My heart's in the Highlands wherever I go!
Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birth-place of valour, the country of worth;
Wherever I wander, wherever I roye,
The hills of the Highlands for ever I love.

II.
Farewell to the mountains high cover'd with snow;
Farewell to the straths and green valleys below:

A Stewart reading is "Baith.” 2 In Stewart this half stanza reads:

I see her in the dewy flow'rs,

Sae lovely, sweet and fair;
I hear her voice in ilka bird

Wi' music charm the air.

[graphic]

Farewell to the forests and wild-hanging woods;
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.
My heart's in the Highlands, my heart is not here;
My heart's in the Highlands, a-chasing the deer
A-chasing the wild deer, and following the roe--
My heart's in the Highlands wherever I go!

YE FLOWERY BANKS O' BONNIE DOON.

O

I.

Ye flowery banks o' bonnie Doon,

How can ye bloom sae fair!
How can ye chant, ye little birds,

An' I sae fu' o' care!

II.
Thou'll break my heart, thou bonnie bird,

That sings upon the bough;
Thou minds me o' the happy days

When my fause Luve was true.

III.
Thou'll break my heart, thou bonnie bird,

That sings beside thy mate;
For sae I sat, an' sae I sang,

An' wistna o' my fate.

IV.
Aft hae I rov'd by bonnie Doon,

To see the woodbine twine,
An' ilka bird sang o' it's luve;

An' sae did I o' mine.

V.
Wi' lightsome heart I pu'd a rose,

Frae aff its thorny tree;
An' my fause luver staw the rose,

But left the thorn wi' me.

JOHN ANDERSON.

I.
John ANDERSON, my jo, John,

When we were first acquent,
Your locks were like the raven,

Your bonie brow was brent;
But now your brow is beld, John,

Your locks are like the snaw;
But blessings on your frosty pow,
John Anderson, my jo!

II.
John Anderson, my jo, John,

We clamb the hill thegither,
And monie a cantie day, John,

We've had wi' ane anither;
Now we maun totter down, John,

But hand in hand we'll go,
And sleep thegither at the foot,

John Anderson, my jo.

O MERRY HA'E I BEEN.

1. O MERRY hae I been teethin a heckle,

An' merry hae I been shapin' a spoon,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »