Εικόνες σελίδας
PDF

The Gender of Substantives.

The Masculine are: 1. The names and professions of men as:

Carl, Charles – konung, king

fader, father – snickare, the joiner. 2. The names of the seasons, months, days, seas and ri.vers, as:

höst, autumn – Thorsday, Thursday
Mars, March - Mälaren, the Mälar lake

Rhen, Rhine.
3. The substantives ending in are, as:

murare, mason hammare, hammer. The Feminine are: 1. The names and occupations of females, as:

Selma, Selma - brud, bride moder, mother – drottning, Queen

ko, cow - svägerska, sister-in-law except:

fruntimmer,

quinfolk. female — sto, mare. 2. The names of sciences, arts and trees, as :

geometri, geometry – ek, oak

björk, birch - tall, pine. 3. Substantives ending in a, else, het, nad, ion, and the

abstract substantives in ing, as: menniska, man

- betraktelse, meditation klokhet, prudence sknapnad, shape, figure religion, religion gerning, deed förtjusning, inflammation.

The Neuter are: 1. The names of countries, towns and places, as:

Sverige, Sweden - Uppland, Stockholm, Rosendal. 2. All other parts of speech, if used as a substantive, as:

ett ja, a yes – ett men, a but.
3. The substantives ending on a short on or i, as:

smultron, strawberry hallon, raspberry
rytteri, horsemen,

except:

morgon, morning afton, evening, are masculine. 4. The Participles in nde if used as substantives, as:

resande, (the) travelling, It is often difficult to know whether a noun is masc. or. fem. — but there is no difficulty in practice, as the Swedish adjectives have the same termination

both for the masculine and feminine. 5. Some substantives have different meanings with diffe

rent genders, as :'
bål-en, the bowl bål-et, the funeral pile
damm-en, the dike damm-et, the dust
grund-en, the ground grund-et, the depth
lock-en, the curl - lock-et, the cover
lår-en, the case

lår-et, the thigh
nöt-en, the nut - nöt-et, the cattle
pris-en, the pinch of snuff — pris-et, the prize.

[ocr errors]

he

[ocr errors]

and

5.

Vocabulary. gamla, old

have far, father

räkna, to count gömmer, hides

Фррпаr, opens knif, knife

dör,

door han, hon, she

smyger, come in förslösar, squanders

rum,

room hvad, what

skall värna, will arm jag,

min

(neut. mitt), my ar,

bröst,

breast, chest tillhopa, together

strid, fight får man veta? mayoneknow? späd, pretty, gentle nyhet, news

kykling, little chickens vatten, water

siste, last susar, rushes

penning, penny för skull, for — sake ond,

angry fick du, receivedst thou samvette, conscience bref, letter

band, ribbon

year

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Examples. Den gamla far gömmer knifven under rockärmen. - Han förslösar hvad jag under året sparat tillhopa. -- Får man veta nyheten? - Vattnet susar. – For himlens skull! - Fick du mit bref ? Jag fick brefvet. – Jag har räknat minuterna.

– Hon öppnar dörren och smyger in i rummet. - Han skall värna mitt bröst i striden. — Den späde kyklingen. – Den siste penningen. — Ett ondt samvete. - Bandet är slitet. Den stolta lögnerskan. – Mitt hus. – Han ligger på dödsbädden. — En goda egenskap. - Herrskapet går härifrån. Frestelsen är stor. — Fängelset är mörkt. – Han utsär et giftfrö. – Han inympar en fördom i barnets hjerta. – Det första smultron. - Giftermålet angår inte mig. — Hon lutar hufvudet mot bröstet.

Exercises. A tall? man? A good? child. The good friend". God who 5 created the world'. The life ® is short'. The proud 10 youth". The gilding 12 is bad". A dangerous 14 illness 15. The fat 16 calf 7. The great kindness 18. A great 19 mind 20. A good father 21. The dear mother 22. A good brother 23. My 24 good father. My good mother. My tall brother.

1 stor. 2 man. 3 beskedlig. 4 vän. 5 som. 6 skapade. 7 verld, f.

8 lif, n. 9 kort. 10 stolt. 11 yngling. 12 förgyllning. 13 dålig. 14 farlig. 15 sjukdom.

16 fet. 17 kalf. 18 godhet f. 19 stor. 20 förstånd m. 21 far.

22 mor. 23 bror. 24 min.

[merged small][merged small][ocr errors]

Jag har
Har Ni?
Har herrn
Ja, min herre, jag har,
Icke, ej.
Nej
Jag har icke
Nej, min herre
Något, någonting
Intet, ingenting
Har Ni någonting?
Jag har ingenting
Jag är
Är Ni?
Är Ni hungrig?
Jag är hungrig
Är Ni törstig?
Är Ni trött?
Är Ni sömnig?

I have not,
No Sir
something
nothing
Have you something?
I have nothing
I am
Are you?
Are you hungry?
I am hungry
Are you thirsty ?
Are you tired ?
Are you sleepy ?

Formation of the Feminine. Feminine Substantives are formed by adding ska or inna to the Masculine: inna, is added to monosyllables or those syllables ending in a vowel which is dropped, as:

grefve, count - grefvinna, countess

lejon, lion - lejoninna, lioness; ska, is added to those of two or more syllables ending in hund,

a consonant.

The following names of animals differ entirely, as:

räf, the fox - räfhona
höns, the fowll

- höna, hen
hane, tupp, cock
häst,

horse

sto, mare hingst,

dog hynda, bich.
Many other nouns are exceptions, as:

konung, King - drottning, Queen
poët, poet - poëtissa, poetess

__maka,
äktaman,

prins, Prince - prinsessa, Princess. Others add: hustra or kona, as :

tjub, thief – tjufkona, female thief.

[ocr errors]

Shusband

hustru.]

hustru,

wife

Diminutives. are formed in Swedish by:

lille, lilla, liten, litet, små — dear, little, neat, as : lille far, dear father - lilla mor, dear mother

liten flicka, dear little girl bror lille,

flickebarn, / liten mane, little man lilla qvinna, little woman liten hanne, little male lilla hona, little female (of (of animals)

animals) liten stad or småstad, little town.

lille bror,l

dear brother

9.

Examples. Denna sköna sångerskan”. - En arm herdinna?. Når 3 Elskungen“ med sin drottning dansar 5. - Den starka lejoninnan. – En listig räfhona. – Ett eldigt sto. — En

1 singer. 2 shepherdess. 3 when. 4 elfking. 5 to dance. 6 fiery.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »