Εικόνες σελίδας
PDF
[ocr errors]

17.
Observations to the Declensions.
Irregular are:

mus, mouse Plur. mössl oth
gås, goose - gäss /
öga, eye - ögon, ögonen) 5th De

*} 5th Decl.
öra, ear - öron, öronen
The following have a double Plural:

land, land Plur. länder, landen, länderna
vin, wine - viner, vinen, vinerna
bräde, board - bräder, bräden
tyg, utensil - tyger, tygen, tygerna
man, man - män, männer.

[ocr errors]
[ocr errors]

19.

Exercises. He has five sons and four daughters, they are boys and girls'. Men are not all good. I saw yesterday? the workmen , servants* and peasant women". We sat all Sunday? afternoons 8 with the book in our hands'. The doctors 10 are not all quacks 11. The evenings become 12 long 13. I like to read 14 novels. Have you mended 15 my boots 16 ? You know 17 my 18 habits 19. You preach 20 to deaf 21 ears. We do not know 22 the reasons23. There were 24 many counts 25 and barons 26 present. Such 27 men are my enemies 28. Here are

1 flicka (1st D.). 2 igår. 3 arbetare. 4 tjenstepiga (1st D.). 5 bond

flicka (1st D.) 6 vi suto. 7 söndag. 8 eftermiddag (2nd D.). 9 hand (3rd D.). 10 läkare. 11 fuskare. 12 bli. 13 lång. 14 jag läser gerna. 15 har ni gjort. 16 stöfvel (2nd D.). 17 ni känner. 18 min. 19 vana (1st D.). 20 ni talar för. 21 döf (Pl. döfva). 22 vi känna icke. 23 orsak. 24 der voro. 25 grefve (2nd D.). 26 baron (3rd D.). 27 sådan. 28 ovän.

rooms 29 to let 30. I like 31 apples 32. The hearts are faithful 33. The offices are rare 34. The seas 35 and the islands. The smiths 36 lifted 37 the hammer up. The ladies are sisters. A house of a prince. Where are the servants 38 ? The children's mother.

29 rum (4th D.). 30 att hyras. 31 jag tycker om. 32 äple (5th D.).

33 trogen. 34 rar. 35 sjö (m.). 36 smed. 37 upplyfta. 38 tjenare.

Practice. Hvad? Hvad för?

What? Hvad har Ni?

What have you? Detta

That Är detta min bok ?

Is that my book ? Hvem?

Who? Hvem har?

Who has ? Jag har rätt

I am right Ni har orätt

You are wrong
Har jag rätt ?

Am I right?
Nej, min here, Ni har orätt No Sir, you are wrong
Han har

He has
Han är

He is Han har knifven

He has the knife Han har den

He has jt.

20.

The Adjective. An adjective before a substantive is not declined, but takes the termination of the gender of the noun. If the indefinite article preceds it, masculine and feminine adjectives are alike, as:

en ärlig man, an honest man

: en ärlig fru, an honest woman. In the neuter it takes a t, as :

ett ärligt barn, an honest child. Obs. 1. If the definite article preceds it, the adjective takes an e in the masculine and an a in the feminine and neuter, as:

den ärlige mannen, the honest man
den ärliga fruen, the honest woman

det ärliga barnet, the honest child. Obs. 2. If the adjective is used as an adverb, it remains unchanged in the masculine and feminine; but it takes a t in the neuter, as:

mannen är ärlig, the man is honest
fruen är ärlig, the woman is honest

barnet är ärligt, the child is honest. Obs. 3. If the adjectives end in en, they change it into et in the neuter, as:

trogen, faithful, neut. troget. Adjectives ending in a and t do not change in the neuter, but those ending in i and a, add in the neuter two tt's.

Obs. 4. If adjectives ending in ad are placed with the definite article before a substantive they add e for all genders.

Those ending in el, er, en, drop the e of the root, when the termination is in e and a, as:

vacker, pretty: den vackra flickan, the pretty girl. If a fv preceds these terminations, the v is also dropped, as:

dufven changes into dufna
liten (little) - - lille

gammal (old) - - gamle. If the en belongs to the root, a t is added, as:

ren rent. Obs. 5. The adjective has always the same termination in the Plural which it has in the Singular with the definite article, as:

den vackra flickan, Plur. vackra flickor with the article:

de vackra flickorna.
Obs. 6. The following form their Plural irregulary: as:

mycken, much — Plur. månge (a)
liten, little - - små
liten, few - - .

sit pale

bli,

21.

Vocabulary. bortlagt,

renounced sitt, förbannad, cursed

blek, spelsjuka, f.; gambling bedröfvad, sad nu för tiden, at the pre han välsignar, he blesses

sent time okänd, unknown stursk,

uncivil välgörare, benefactor som om de vora, as if they hvad,

what were upptåg, behaviour to become svart,

black herre, gentleman, moln,

cloud Sir

äabriged foräro, are annan,

other

áskmoln, cloud with thunslägte, gender

der än de,

than you bekant, acquaintance det vore, it were

child rolig,

agreeable väder, wind om,

råd,

council, advice jag kunde, I could förhållande, conduct föra hit, conduct hi- döf,

deaf ther quinna, woman aktningsvärd, esteemed

barn,

Examples. Han har bortlagt den förbannade spelsjuka. - Nu for tiden bli handtverkarne så sturska som om de voro baroner.

– Du ville bli en präktig herre. – Vi äre af ett annat slägte än de. — Det vore roligt om jag kunde föra hit min aktningsvärda vän. — Sitt icke så blek och bedröfvad! – Min lilla flicka! – Den unga menniskan. – Han välsignar sin okända välgörare. - Hvad är det der för förbannade upptåg. - Alla svarta moln ä' inte åskmoln. – En gammal bekant. - Den gamle vän. – Barnet är artigt. - Det artiga barnet. - Det förbannade vädret. — En vackra flicka. — Den vackra flickan. — De vackra människorna. — Kloka männers råd. — Det kloka barnets förhållande. - Et klokt barns förhållande. – En kloks råd. – En döf quinna.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »