Εικόνες σελίδας
PDF

22.

Exercises. The sad girl. The child is pale. A despairing father. I am quiet? and cold?. The wind is cold. The child is quiet. The new fraud". With deep 6 voice?. Great God. He stands 8 like stone'. He goes out of 10 the door 11 at the right 2. He enters 13 violently. The violent man. The rough 15 bear 16. The behaviour of prudent "7 men. The rational 18 behaviour of prudent men. The deck'' is clean. The ripe 20 ear 21.

I förtviflad. 2 lugn. 3 kall. 4 ny. 5 svek n. 6 dof. 7 stämma.

8 han står. 9 förstenad. 10 han går ut genom. 11 dörr. 12 hö. ger. 13 han kommer in. 14 häftig. 15 luden. 16 björn. 17 klok. 18 förnuftig. 19 däck n. 20 mogen. 21 ax. n.

23.

Comparison of Adjectives. The Comparative is formed by adding are, the Superlative by adding ast to the Positive, as: Positive. Comparative.

Superlative. fri, free friare, freeer friast, freeest ringa, mean – ringare, meaner - ringast, meanest. With the article the superlative adds an e, as :

den friaste mannen den friaste quinna, etc.

Obs. 1. Some adjectives ending in f take in the comparative and superlative an additional v; those in m double it, and those in el, en, er, drop the e.

. Obs. 2. Adjectives ending in isk and ad form their comparative by mer (mera), more, and mest, most, as: behjertad, courageous – mer behjertad, more courageous –

mest behjertad, most courageous.

24.

Irregular Comparisons.
Positive.. Comparative.

Superlative. god, good -- bättre, better

bäst, best elak, bad - sämre, värre, worse — sämst, värst worst

Positive.
Comparative.

Superlative. hög, high - högre, higher högst, highest stor, great — större, greater störst, greatest liten, small – mindre, smaller – minst, smallest Plur. små - smärre

smärste , few - färre, less minste, least lång, long längre, longer längst, longest mycken, much – mer, more mest, mäst, most Plur. månge - flere

fläste, meste nära, near – närmare, nearer - näst, närmast, nearest gammal, old äldre, older - äldst, oldest ung, young yngre, younger yngst, youngest tung, heavy – tyngre, heavier tyngst, heaviest.

IIIIIII

25.

Vocabulary.' redig, clear

tid,

time hufvud, head

förälskade sig, fell in love slår sig fram, fights through giftes, married himverld, world

self vishet, wisdom

skola,

school spel, play

sednare,

later docka, doll

folk,

people han begär, he wants

shrewd höns, hen

herrskare, ruler basket

styf,

awkward lämplig, suitable

arbetare, workman namn, name

from,

pious lycklig, happy

ännu,

yet.

slug,

[ocr errors]

Examples Ett redigt hufvud står sig mycket bättre fram i verlden än den största vishet. – Hon är spelets bästa docka. – Han begär att vara högsta hönset i korgen. – Det är ett lämpligare namn. – Lyckligare tider. - Philips äldre dotter förälskade sig i Jacobs yngre son, och Jacobs äldste son giftes med Philips yngsta dotter. - Den ärligesta människan. – Han är främst i skolan. – På sednare tider. - Det sämre folket. - Han är slugare än jag, men min bror är den slug

aste. – Hon är den skönesta flicka. — De vackresta quinnor. — Gud är den mägtigste herrskare. — Den styfvaste arbetare. - Jag är from, men ham är ännu frommare. – Bästa far!

26.

Exercises. I am better than he. He is my worst enemy. He is older than I, but I am calmer than he. My eldest daughter is younger than his youngest son. He is the most pious man in the town'. He is ruder than you. The heaviest load 3. The highest price“. Most men. The noblest“ gentleman and the lowest workman. The least fault 6. I saw more men in the street? The worst boys. The nearest house. A more agreeable society. The surest 11 bail 2. The bravest soldier. I gave 13 the book to the most beloved 14 friend.

1 by. 2 grof. 3 börda f. 4 pris, m. 5 förnam. 6 fel, n. 7 gata, f.

8 hof, skälm. 9 rolig. 10 sällskap, n. 11 säker. 12 borgen, löftesman. 13 jag gaf. 14 älskad.

The lowest w The worst he surest

27. Personal Pronouns.

Singular. 1st Person 2nd person.

3rd Person. Nom. Jag, I | du, thou han, he, hon, she, det, it.

Gen. hans, hennes, dess. Dat.& Acc. mig, me dig, thee 1 honom, henne, det.

Plural.
Nom. vi, weli, you de, they.

Gen. deras of them.
Dat.& Acc. oss, us leder(er),you dem, sig, them.
Obs. Du, is only used to relations

Ni, is used for „you” in conversation
om Ni vill, if you will.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Examples. Jag älskar dig. – Hon hatar mig. – Ni hörer honom inte. - J älsken henne. – Han kan görat. – Han troddet. - Jag toget. – Det är godt. – Det gör jag för Er. - Det gör jag för Eder alla. — Låt na inte vetat. – Låten icke hörat. – Det är hans fel. – Hennes kärlek. – Han understår sig. – Det är deras dygders lon. - Jag såg dem. – Sök sanningen, så finder du den.

29.

Exercises. We love him, but he loves us not. Thou canst do it. Did you take it from him ? I gave it to you. I gave it you. That is 3 nothing* to us. Fortune changes 6 (itself). How? will it go with us? I heard their children. Let her not hear 10 it. Fetch " him, I will speak 12 with him alone.

1 tog. 2 jag gaf. 3 angår. 4 inte. 5 lycka. 6 vänder. 7 hur.

8 skall gå. 9 hörde. 10 erfara, få veta. 11 låt komma. 12 vill tala.

[blocks in formation]

Plural.
Masc.

Fem.
Nom, mine, my mina

Gen. minas, of my minas
In the same way are declined:

din, ditt, thine
sin, sist, his.

Neuter. mina. minas.

Neuter.
vårt.

Vår, our.

Singular.
Masc.

Fem.
Nom vår, our vår
Gen. vårs, of ours.

Plural.
Nom. våre, ours våra
Gen. våras, of ours.

vara.

Masc.

Eder (er), yours.
Singular.

Fem. Neuter.
Nom. eder (er), your eder (er) edert (ert).
Gen. eders, of yours.

Plural.
Nom. edre (ere), yours e dra (era) edra (era).
Gen. edras, of yours.

[merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »