Εικόνες σελίδας
PDF
[ocr errors]

32.

Exercises. I have wronged' my friend. His resolution is taken?. Come“ my friends. He and his daughters. Your mother is still alive. Your child will hide from your eyes. She leaned 6 her head" on his (hans) shoulder. The father, who (som) sees 10 his dying" daughter. I will loosen 12 your chains 13.

I jag har bedragit. 2 beslut n. 3 fattadt. 4 kom. 5 lefver ännu. 6 lutar. 7 hufvud. 8 mot. 9 axel. 10 ser. 11 dö. 12 jag skall lösa. 13 kedja.

33.

Demonstrative Pronouns.

This one.

Singular.
Masc. Fem.

Neuter.
Nom. den i den I det.
Gen. (dens) dess dess dess.

Plural.
Nom. de, those
Gen. deras, of those of all genders.
Dat. & Acc. dem, those

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

This same, that same.
Singular.

Plural.
Masc. Fem. & Neuter.
Nom. samme samma samma.
Gen. sammes sammas sammas.
Dat. & Acc. samma | samma samma.
Singular.

Plural.
Masc.

Fem. Neuter. Nom. den samme den samma det samma de samma. Gen.

den sammes den sammas det sammas de sammas. Dat.& Acc. den samma den samma det samma de samma. Obs. 1. Hin, that one, is rarely used and is not de

clined; that one, is generaly translated by:
den der.
The Pron.: den, det, is used when in connexion
with a relative Pronoun, as:
det bordet, som du köpte, that table which you

bought.
3. The Genitive dens, is only used of persons.
. 4. This, this one, is generally expressed in con-

versation by: den här, det här.
That, that one, by: den der, det der.

34.

Vocabulary hem, home

kalla,

to call, name andra gång, second time trodde,

believed kunskap, knowledge hedning, heathen utbildades, was perfected

death fullkomlig, complete

bortryckt, taken away mun, mouth

två tredjedelar, two thirds från, from

folkmängd, population kust, coast

trädde fram, stood forth ropade, called

,

on, upon efter, after, by

stenklimp, stone heap.

[ocr errors]

Examples. I detta nya hem giste hon sig för andra gången. – Denna kunskaps utbildades till fullkomlig klarhet. – Det var den lilla systerns mun. – De komma från dessa kuster. Den, som ropade efter honom. – Jag vill kalla dem, som trodde detta, hedningar. — Döden hade bortryckt två tredjedelar af dess folkmängd. – Dessa både trädde fram, och Gud välsignade dem, som trodde på honom. — Den här stenklimpen.

35.

Exercises. In this house and in that garden'. The one whom? thou condemnest 3. God be praised“ for this joy: It is the first time, that I call" you by 8 this dear' name. This heart is cold. I saw him in the same town". That man's wise 12 is dead 13. This one here is my friend, that one (there) is my enemy, and the other (that one) is in different to me 14.

i trädgård m. 2 som. 3 du förbannar. 4 lovfad vare. 5 glädje f.

6 första gången. 7 nämnar. 8 vid. 9 kär. 10 namn n. 11 stad m. 12 maka. 13 död. 14 likgiltig.

36.

Relative Pronouns.
The relative pronouns in Swedish are:

hvilken (m. f.), which; hvilket (n.)
som, which, who; this is not declined.

Who, which, that.

Singular.
Masc. & Fem.

Neuter.
Nom. hvilken

hvilket.
Gen. hvilkens

hvilkets.
Plural.
Masc.

Fem. & Neuter.
Nom. hvilke

hvilka.
Gen. hvilkas

hvilkas. Dat. & Acc. hvilka

hvilka. Obs. Instead of the Genitive hvilkens, hvars is used from the antiquated hvar.

[ocr errors]

37.
• Vocabulary
now

| erhålla, receive vacklar mot, goes towards penningar, money tjenst, occupation, busi vilja, wish ness

öfrige, others, the rest. kunde,

could

Examples. Du är den som nu vacklar mot grafven. -- J ären menniskor, som förbannade honom. – En god tjenst under hvilken hon kunde erhålla en summa penningar. - Han är en man, hvars vilja är starkare än alla öfrigas

Lenström's Swedish Grammar.

38.

Exercises. He who says so?. Those who believe this. The general, under whose command 3 he stood. The name under which he serves 5. The princes 6 under whose protection' he stood.

1 sligt, sådant. 2 tro. 3 befallning, befäl. 4 jag stod (I stood).

5 han tjenar. 6 furste. 7 skydd.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

41.

Exercises. Who has done this? Whose son is this youth?? To whom did we give 3 it? What is that? What do you say? What man can believe such * ? What caress have you ?

1 gjort. 2 yngling. 3 gofvo. 4 sådant, slikt. 5 sorg m., bekymmer n.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »