Εικόνες σελίδας
PDF

Indefinite Pronouns.

Neuter.

Plural. All, all

Jallt

Jalla аппап, others

annat

andre, andra en,

some one enhvar, every one

etthvart hel, all, entire Thelt

hele, hela hvar (hvarje), each

hvart hvar och en, all and every one hvart och ett hvarannan, each other hvartannat hvarandra hvardera, each hvarjehanda, all sorts ingen, no one, none intet

linga ingendera, neither

intetdera likadan, such one man,

one, they mången, many a one

månge, många någon, somebody

något någre, några. samme, same, the same samma sjelf, self

sjelft slik, . such, such one somlige, some

somliga & fem. sådan, such, the like sådant

Most of those Pronouns are declined like the Adjectives.

43.

Examples

Han är grymmare än alla de andra. -- Skolgossen?, som läst några blad“ i sin grammatica. – En planta", som trifves i all slags jord 8. – Hän kommer någon. – Det är då förbjo med allt, med hela den gyllene 10 drömmen 11! Han kedjas 12 vid 13 andras magtspråk 4. – Hvarje timme 15 lekte 16 han med döden. — Han gör ingen skillnad 7. – Många gör detta. — Somliga ska 18 gå oppfore 19 och somliga ned

1 cruel. 2 school boy. 3 läsa, to read. 4 page. 5 plant. 6 trif

vas, to grow. 7 kind, manner. 8 soil. 9 past. 10 golden. 11 dream. 12 is chained. 13 by. 14 word of command. 15 hour. 16 played. 17 difference. 18 skola, are, become. 19 raise, go up.

före 20. – En annan gång"! - Bara 22 man kommer sig upp 23 i verlden. — Sådana ormar 24 skola icke hväsa 25. – Hvarje godt tillfälle 26. – Hvarjehanda grums 27 grumlade 28 upp den lekande 29 bäckens 30 våg 31.

20 down. 21 another time. 22 if only. 23 get up. 24 orm, ser

pent. 25 to hiss. 26 opportunity. 27 mud. 28 darkens. 29 playing. 30 rivulet. 31 the wave.

44.

Exercises. I gave him all. All men love him. It is another boy?. The others are coming“ Another child. Every body knows 5 him. Every work ® is useful, if one has an object 10 with 11 it. I do not say 12 it to every body. Nobody is happy 13. They have no child. Many a name is forgotten 14. I saw many flowers 15. Is anyone present 16 ? There are some strangers 17 coming 18. That is something new 19. The same man. He comes himself. I do not believe 20 such things. Some people believe 21 such fables 22.

1 jag gaf. 2 älska. 3 gosse (2nd Decl.). 4 komma. 5 känner.

6 arbete n. 7 nyttig. 8 när, om. 9 har. 10 ändamål n. 11 dervid, derhos. 12 jag säger. 13 lycklig. 14 glömmes, forgätes. 15 blomma. 16 närvarande. 17 främmande. 18 der komme. 19 ny. 20 jag tror. 21 tro. 22 fabel (3rd Decl.).

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

nitton .

19 | åttatio, åttio, åttie, .. 80 tjugu (tjugo, tjuge) :: nittio, nittie . . . . . tjuguen . . . . . .

hundra, hundrade . . 100 tjugu två . . . . .

tvåhundrade . . . . 200 trettio, trettie . . . .. tusende, tusen, tusan . 1000 fyratio, fyrtio, fyrtie... två tusen . . . . . 2000 femtio, femtie . . . . 50 tio tusen . . . . . 3000 sextio, sextie . . . .

60 | hunda tusen . . . 100,000 sjuttio, sjuttie . . . . 70 1 en million . . . 1,000,000

Obs. 1. The units between 20 to 100 are added as in English, as: 24 tjugufyra, 97, nittio sju. — In the hundreds the smaller number is prefixed as in English 300: trehundrade, 3000, tretusende. In the year 1826: år ett tusen atta hundra tjugu sex.

Obs. 2. The forms in e, as: nie, tie, trettie, are only used in common life.

Obs. 3. Tvenne (tvänne) is used instead of två if two people or things belong together.

Obs. 4. The old form: tve, two, is only used in compounds as: tvekamp, duel - tvekönig, of two genders — tvedydig, double meaning — also: båda, bägge, both, from: bägge två, both of them.

46.

Examples. Hit? med fyra nitlagar?! - Om sju månader 4 dapsar jag 5 icke mer. - Han har varit 6 här fem veckor och tre dagar. – Jag arbetar för två. — Jag såg der tvenne bröder. – Sjutton tusan djeflor! - De voro trettio sju kaptener', hundrade tio löjtnanter 10, fem hundrade aderton sergeanter 11, och två tusen fyra hundrade femtio åtta soldater. Året 12 ett tusen åtta hundrade fyratio åtta.

1 hither. 2 nail. 3 over. 4 month. 5 I dance. 6 has been.

7 week. 8 work. 9 captain. 10 lieutenant. 11 sergeant. 12 year.

47.

Exercises. There were three boys, four girls, ninteen men, 25 women', 33 old men and 2 42 old women. The clock strikes4 six. That makes 5 21 rixdollars. London has 3 millions 8 hundred and 50 thousand inhabitans?, Paris has one million 850 thousand, Vienna 830 thousand 853, Berlin 960 thousand 693.

1 quinna (1 st D.). 2 gubbe (2nd Decl.). 3 gumma (1st Decl.).

4 klockan slår. 5 det är. 6 ricksdaler (4th Decl.). 7 inbyggare (4th Decl.).

48.

[ocr errors]

2. Ordinal Numbers. den förste, a, det första the 1st den adertonde .. the 18th

- andre, a, det andra the 200 - nittonde . . . the 19th • tredje, . . . . the 3rd - tjugonde .. the 20th fjerde . . . . the 4th - tjugofemte . . the 25th - femte . . . . the 5th - trettionde . the 30th - sjette . . . . the 6th - fyrationde . the 40th - sjunde . . . . the 7th femtionde . . the 50th åttonde . . . the 8th sextionde . . the 60th - nionde . . . . the gth - sjuttionde . the 70th - tionde . . . . the 10th åttationde. . the 80th - ellofte . . . . the 11th nittionde . . the 90th - tolfte . . . . the 12th - hundrade . . the 100th - trettonde . . . the 13th - två hundrade, the 200th - fjortonde . . the 14th - tusende . . . the 1000th - femtonde .... the 15th tio tusende. the 10000th - sextonde . . . the 16th - hundra tusende sjuttonde . . . the 17th

the 100,000th

49.

3. Collective, Proportional and Fractional Numbers. det första, for the first enananaa, of one kind time

en slags, för det fjerde, for the 4th time tvåhanda, först,

{ of two kinds firstly

tvåslags, or

[blocks in formation]

en skock, three score

(60 p.) en gång, once två gånger, twice tio gånger, ten times enda,

once enkel,

single dubbel,,

double
tvåfaldig,

twofold
tvåfallt, s
tredubbel,)
trefaldig, threefold
trefallt,
månge,

many
some

all
allahanda, all sorts

few
den siste (sidste), the last.

någre, alle,

,

50.

Examples.
Det första smultron'. — Andra scenen ? af skådespelet?.

Tredje akten är ledsam“. – Arbete först, nöje 5 sen. Han er den tvåhundrade. – Den femtiofemte. - Han lefte7 ännu 8 tre fjerdedels timma. - Klockan slår trequarter till tre. – Han fick' halftredje ricksdaler. – Hon köper 10 två femtedels mark". - Et dussin strumpor 12. - Jag såg honom fyra gånger. – Vi fingo 13 detta till halfs 14. — En enda gädda 15 – Ett par stora löfruckor 16. — Sen en halftimma.

1 strawberry. 2 scene. 3 play. 4 tiresome. 5 amusement. 6 afterwards. 7 live. 8 yet. 9 he received. 10 to buy. 11 pound. 12 stocking. 13 we received. 14 to half. 15 pike. 16 green branch.

51.

Exercises. The first day of the week 2 is called 3: Monday 4. the second Tuesdays, the third Wednesday, the fourth Thurs

1 dag. 2 vecka. 3 heter. 4 måndag. 5 tisdag. 6 onsdag.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »