Εικόνες σελίδας
PDF

day?, the fifth Friday 8 the sixth Saturday' and the seventh Sunday 10. It is the 24th of April. The 523rd. I remained there 11 5 hours. The clock strikes a quarter past four. That is a double sin 12 Four times I warned 13 him.

7 thorsdag. 8 fredag. 9 lördag. 10 söndag. 11 jag blef qvar.

12 synd f. 13 varnat.

Practice. Den första gången

The first time
Den sista gången

The last time
Huru många gånger ? . How many times ?
Tre gånger

Three times
Flera gånger

Several times Huru många gånger har Ni How often have you been in varit theatern ?

the theatre? Jag har varit der bara två I was only there twice.

gånger Hvad har Ni gjort?

What have you done? Jag har icke gjort nagot. I have done nothing. Är Ni sjuk?

Are you ill? Jag är det icke.

No, I am not. Förstår Ni mig?

Do you understand me? Jag förstår eder.

I understand you. Har Ni förstått mannen? Did you understand the man? Jag har förstått honom. I have understood him. Jag hör eder, men jag förstår I hear you, but I do not undereder icke

stand you. Klockan nio morgonen. At 9 o'clock in the morning Klockan elfva aftonen At 11 o'clock at night Huru länge?

How long? En dag

A day En timme

An hour En minut

A minute Ett ögonblick

An instant.

[merged small][merged small][ocr errors]

En vacker stad. Vattnet var kallt. Elden brann

A beautiful town. The water was cold. The fire burned

hela dagen. Han har ersatt henne det. Herr A the whole day. He has compensated her for that. Mr. A var en erfaren man. Var han ensam ? Att bemanna. Det was an experienced man. Was he alone? To man. The rena vattnet. Han gaf dem ett bredt band. De sade clear water. He gave them a broad band. They said att de hade sett banken. Har han mat? Ett matt sken. that they had seen the bank. Has he food ? A faint light.

Var han stark ? Det var en sed. Han har sett platsen. Was he strong ? It was a custom. He has seen the place. Att efterspana en. En egenskap. Dagen var klar. Han To search for one. A quality. The day was clear. He var fadder. Hennes fader var hemma Daggen faller. was godfather. Her father was at home. The dew falls.

2.

1. 0. o. De gripa honom. Gif mig en griffel. Han tog

They seize him. Give me a slate-pencil. He caught tre fiskar De kommo hoptals. Kan han hoppa? En three fishes. They came in heaps. Can he jump? A

from man. Att koka mat. De inviga platsen. Det hade pious man. To boil meat. They consecrate the place. It had varit ohelsosamt att bo der. Tag min bok. Hon tog den been unwholesome to live there. Take my book. She took it bort. Mitt kort var icke der. Han har vackra rosor. Denaway. My card was not there. He has beautiful roses. This na socken har blotten prest. En son. Konungen var

parish has only one clergyman. A son. The king was med honom. Han var i denna orden. Att tala ett ord. with him. He was in this order. To speak a word.

Bordet var af marmor. Till Herrans lof. Den vackraste The table was of marble. To the Lord's praise. The most beautiful blomman. En blomstrande stad. Ett kort tal. Molnet

flower. A flourishing town. A short speech. The cloud utbreder sig Min moster var med henne. En tung stil.

spreads. My aunt was with her. A heavy style. En stor mur. Har du murbruk? Hennes morbror kom in i A great wall. Have you mortar ? Her uncle came into rummet. the room.

3.

x. . A. 6. En dygdig qvinna. Rådet är godt. ön år

A virtuous woman. The advice is good. The island is mycket stor. Att åkalla vår Herres bihtånd. Detta hus är

very great. To implore our Lord's assistance. This house is högre än det der. Månen lyste klart i Måndags higher than that. The moon shone brightly last Monday. Hon åt fyra ostron. Åtta tjufvar blefvo tagna. Hon sålde She ate four oysters. Eight thieves were taken. She sold

hästen. De kommo förr än du. Åskan slog ned i the horse. They came before you. The thunder struck the trädet. Höet är icke dorrt ännu. Mörkret tilltog. Det

tree. The hay is not dry yet. The darkness increased. It var Guds ord. Den nya båten är färdig. Låset är nytt. was God's word. The new boot is ready. The lock is new. The Consonants.

he chi

B. C. D. F.
En Christen bör handla enligt sin store Mästares

A Christian ought to act according to his great Master's lära. Chefen är icke med oss. Barnet hade skrofler. doctrine. The chief is not with us. The child had the king's evi).

Räfven tog bort min dufva, och dödade henne. De voro The fox took away my dove, and killed it. They were mycket torftigt klädda. Carl var mycket djerf. Det är

very poorly dressed. Charles was very bold. It is so landtligt här. Choret är bredt. Denna charad är rätt

rural here. The choir is broad. This charade is really rolig. Hålan var femtio alnar djup. Hon åkte i en amusing. The cave was fifty ells deep. She rode in a

chäs med en häst. Gif honom brefväskan. chaise with one horse. Give him the letter-bag.

dover och

[ocr errors]

5.

G. H. J. K.
En gnista föll golfvet. Flickan hade en stor krage.

A spark fell on the floor. The girl had a large collar. Detta kött är ganska segt. Karlen har icke skjutit en enda This meat is very tough. The man has not shot a single fogel. Herr G. är född i Norge, men är nu bosatt i bird. Mr. G. was born in Norway, but is now established in

Sverge. Jag kan icke gilla h vad han sade. Konungen Sweden. I can not approve of what he said. The king gynnade denna religion. De bestego berget. Jag sköt favoured this religion. They ascended the mountain. I shot

vargen. Det var en hel legion. Ett verkligt geni. En the wolf. There was a whole legion. A real genius. A page kom emot mig. Är detta hufvud gjutet? Hvem har page came towards me. Is this head cast? Who has

gjort det? Menniskan är dödlig. Kapten H. har seglat omkring done it? Man is mortal. Captain H. has sailed round

jorden. Färgen är skarlakansröd. En vacker guldkedja. the world. The colour is scarlet. A beautiful gold chain. Kan du köra? Flickans kjortel var för lång. Hjorten Can you drive? The girl's petticoat was too long. The stag stannade för att hvila. Hon var ute i kylan. Den himstopped to rest. She was out in the cold. The heamelska syn som han såg. venly vision which he saw.

6.

L. M. N. P. Q.
Karlen var lam. Jag såg ett litet lam nära quarnen.

The man was lame. I saw a little lamb near the mill.
Efter det regnar skola vi fara hem i en vagn. Han är

As it rains we shall drive home in a carriage. He is en man, som har sett verlden. Damerna sade, att det

a man, who has seen the world. The ladies said that there var för mycket dam. Det ljufva ljudet af hennes röst. Vinden was too much dust. The sweet sound of her voice. The wind rasslade i quistarne och afbröt lugnet. Vattnet var sounded in the branches and interrupted the calm. The water was nästan ljumt. Kapten P. hade ett tamt lejon med sig almost lukewarm. Captain P. had a tame lion with him.

R. S. T. V. X. Z.
Han är en god skytt. Nu, stjernorna skina.

He is a good shot. Now, while the stars are shining. Vi voro der till den sjunde dagen. Mannen har tjenat mig We were there till the seventh day. The man has served me i tjugu år. Dessa äro hans initial bokstäfver. Huru många .. twenty years. These are his initial letters. How many aktier har du? De fingo blotten portion hvar. Vägen shares have you? They got only one plate each. The road

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »