Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED FOR THOMAS TEGG & SON, 73, CHEAPSIDE;

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Miss R. Richardson,

1.07.1913! KERARY

ANALOGY OF RELIGION,

Natural and Kevealed,

TO THE

CONSTITUTION AND COURSE OF NATURE.

TO WHICH ARE ADDED,

TWO BRIEF DISSERTATIONS :

I. OF PERSONAL IDENTITY.

11. OF THE NATURE OF VIRTUE.

BY JOSEPH BUTLER, LL.D.

LATE LORD BISHOP OF DURHAM.

Ejus ( Analogic) hæc vis est, ut id quod dubium est, ad aliquid simile de quo non

quæritur, referat: ut incerta certes probet. Quinct. Inst. Orat, lib. i. c. 6.

A New and Improved Edition.

LONDON:
PRINTED FOR THOMAS TEGG AND SON,

73, CHEAPSIDE; R. GRIFFIN AND CO., GLASGOW; TEGG AND CO., DUBLIN ; AND

J. AND S. A. TEGG, SYDNEY AND HOBART TOWN.

MDCCCXXXVIII.

LONDON : BRADBURY AND EVANS, PRINTERS,

WHITBPRIARS,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »