Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 317 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 317 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 317 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord...
Σελίδα 317 - LENGTH 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet = 1 yard (yd.) 5| yards = 1 rod (rd.) 320 rods = 1 mile (mi.) 1 mile = 1,760 yd.
Σελίδα 319 - Measures of Length. 10 millimeters (mm.) 1 centimeter (cm.) 10 centimeters 1 decimeter (dm.) 10 decimeters 1 meter (m.) 10 meters 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters 1 hectometer (Hm.) 10 hectometers 1 kilometer (Km.) 10 kilometers 1 myriameter (Mm.) 1181.
Σελίδα 75 - TABLE. 4 farthings (far.) = 1 penny, d. 12 pence = 1 shilling, s. 20 shillings = 1 pound, or sovereign, £. 21 shillings = 1 guinea, G.
Σελίδα 317 - Dry Measure 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) A bushel contains 2150.42 cubic inches.
Σελίδα 319 - Scale: 4 farthings (far.) = 1 penny (d.); 12 pence = 1 shilling (s.) ; 20 shillings — 1 pound (£). 156.
Σελίδα 320 - OF CAPACITY 10 milliliters (ml.) = 1 centiliter (cl.) 10 centiliters = 1 deciliter (dl.) 10 deciliters = 1 liter (1.) 10 liters = 1 dekaliter (Dl.) 10 dekaliters = 1 hektoliter (hi.) 10 hektoliters = 1 kiloliter (kl.) MEASURES OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hektogram (hg.) 10 hektograms = 1 kilogram (kg.) 18.
Σελίδα 151 - The money for the use of which interest is paid is called the Principal, and the sum of the principal and interest is called the Amount.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας