Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. IV.

LOVE'S LABOUR'S LOST,

MUCH ADO ABOUT NOTHING,

MERCHANT OF VENICE.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING.

ARD COLL GE LIBRARY
FROM

THE BEQUEST OF
"VERT JANSEN WENDELL

1918

LOVE'S LABOUR'S LOST.

VOL. IV.

B

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »