Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. IV.

LOVE'S LABOUR'S LOST,
MUCH ADO ABOUT NOTHING,

MERCHANT OF VENICE.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »