Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 148 - If two chords intersect within a circle, the product of the segments of one is equal to the product of the segments of the other.
Σελίδα 180 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. B' ADC A' D' C' Hyp. In triangles ABC and A'B'C', ZA = ZA'.
Σελίδα 45 - If two triangles have two sides of one equal respectively to two sides of the other, but the included angle of the first triangle greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second.
Σελίδα 31 - The median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base.
Σελίδα 209 - The area of a regular polygon is equal to onehalf the product of its apothem and perimeter.
Σελίδα 130 - If a line divides two sides of a triangle proportionally, it is parallel to the third side.
Σελίδα 71 - The midpoints of two opposite sides of a quadrilateral and the midpoints of the diagonals determine the vertices of a parallelogram. * Ex.
Σελίδα 26 - If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two, the triangle can be divided into two isosceles triangles.
Σελίδα 190 - The areas of two similar triangles are to each other as the squares of any two homologous sides.
Σελίδα 56 - A line which joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας