Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Te ma

rf his riun. Con this decision, that the be che ceremony night be rendered il astrijas bi tiruel 1 reg of profusion unknown in any former instance, Erni sem bied the most skilful nuiaas, wrestiers, and gladiators, from all para cr sie worst. The solemnity wis to be renewal curr iti vear.

It was afterwards thth a Canina Fkvit in consequence of pri di te viilus TV by Espulsiun". But, as we wever the rains vé this memorable city, every oker circumstance respecting its history was sko absorbed in the cocsideration that we were actually beholliay the very spot where St. Pesula after two years imprisonment, made that eloquent appeal, in the audience of the king of Judas, which must ever be remembered with piety and delight.

[ocr errors]
[ocr errors]

as the day advanced, a breeze sprang up; and standing out farther from the shore, we lost sight of Cæsarea. The heat became intolerable; and the powerful odour from the melons, which constituted the freight of our

(1) In the 1920 Olympiad.
(2) Josephas rates the expense of it at five hundred talents.

(3) “ Parlem Cæsarea, ab Herode rege condita : nunc colonia prima Flavia, à Vespasiano Imperatore dedacta.” Plinii Histor. Natural. lib v.c. 13. tom. I. p. 262. L. Bat. 1635.

IX.

Return to

ittle bark produced faintness and indisposition CHAP. hroughout all our party. Towards evening

ve made the point of Mount Carmel, and we Acre. zaw the monastery very distinctly upon its

ummit. Afterwards doubling the promontory, z ve entered the Bay of Acre, and were greeted vith the welcome sight of the Romulus at anchor.

As we drew near, the Captain's barge came to neet us; and we quitted our vessel. Suddenly, is the boat's crew pulled stoutly for the frigate, a shout from all the sailors on board was repeated from the barge, the men standing with their oars erect, and waving their hats. Sup

posing this to be intended as an expression of welcome upon the return of the Captain, we congratulated him upon the mark of attachment manifested by his crew,

This worthy officer shook his head, however, and said he should feel = more satisfied without any such demonstration, 3 which amounted to little less than a symptom its of mutiny. Upon our arrival on board, we were 3 informed that the men, having been employed : in hard labour during the Captain's absence, in

repairing the rigging and in painting the frigate, had thus thought proper to testify their satisfaction at the termination of what they considered to be tyrannical government in the inferior officers.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

451

APPENDIX.

No. I.

COPY OF A CERTIFICATE

GIVEN TO THE AUTHOR

BY THE GUARDIANS OF THE HOLY SEPULCHRE, AT JERUSALEM,

AS A TESTIMONIAL

OF HIS PILGRIMAGE IN THE HOLY LAND, &c.

The Original bears the Seal of St. Salvador, together with the Signature

of the President, and of the Secretary.

“F. PRUEDNTIUS FRASCHETTI DE FLORENTIA, Or

dinis Minorum Seraphici Sancti Patris nostri
Francisci Almæ Observantis Provinciæ Tusciæ Lec-
tor, Prædicator, et Aggregatus; Sacre Congrega-
tioni de Propaganda Fide Responsalis ; Missionum
Ægypti ; et Cypri Præfectus; in Partibus Orientis
Commissarius Apostolicus; Sacri Montis Sion, et
Sanctissimi Sepulchri Domini nostri Jesu Christi
Preses, Custos, et Visitator totius Terræ Sanctæ;
et humilis in Domino Servus :-

NOVERITIS, qualiter illustrissimus Dominus EdVARDUS DANIEL CLARKE, Armiger, Artium Magister,

Collegii Jesu Cantabrigiensis Socius, devotionis gratiâ suscepit peregrinationem ad Sancta Loca, anno 1801, et die 9 mensis Julii, Ierosolymam appulit: inde subse• quentibus diebus præcipua Sanctuaria, in quibus Mundi Salvator suum populum dilectum, imò et totius humani generis massam damnatam, a miserabili Dæmonum potestate misericorditer salvavit ; utpotè Calvarium, ubi cruci affixus, devictâ morte, coeli januas nobis aperuit; Sepulchrum, ubi sacrosanctum ejus corpus reconditum triduò ante suam gloriosissimam resurrectionem quievit; Montem Sion, ubi cum Discipulis ultimam fecit cænam ; Hortum Getsemani; Montem Oliveti, ubi, videntibus Discipulis, ad cælos ascendit Dominus, suorum pedum vestigia in æternam reliquens memoriam ; cæteraque alia in et extra Ierosolyman constituta. Item et Bethlehem, ubi idem Salvator Mundi de Virgine Mariâ nasci non est sanè dedignatus ; et quæ circa Bethlehem, et in viâ Bethlehemitica, conspiciuntur. Insuper et quæ in Galilæâ similiter continentur; nimirum domum Nazareth, ubi beata Virgo ab Angelo salutata, meruit Filium Dei concipere incarnatum ; Mare Tyberiadis, cujus mentio sæpè fit in Sacris Evangelii paginis, propter assiduam Christi Domini consuetudinem; civitatem Cana Galileæ, ubi primum miraculum fecit Dominus; aliaque omnia loca, quæ in universâ Judæa et Galilæa, continentur, gressi

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »