Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

bus Domini, ac beatissimæ ejus Matris consecrata, et a peregrinis visitari solita, visitavit ;-in quorum onnium, et singulorum fidem, has manu nostrâ subscriptas, et Sigillo majori Officii nostri munitas expediri mandavimus. Datum ex hoc nostro Conventu Sancti Salvatoris Civitatis Jerusalem, Die 12 Mens. Julii, An. 1801.

(Signed)
“Fro. PRUDENTIUS FRASCHETTI,

de FlorentiA, PRÆSES ET
Custos totiuS TERRÆ SANCTÆ."

“ DE MANDATO PRUDENTIÆ SUÆ REVERENDISSIMÆ,

F. DARIUS, DE GRÆCIO,

SECRETARIUS TERRÆ SANCTÆ."

No. II.

TEMPERATURE OF THE ATMOSPHERE,

ACCORDING TO

DIURNAL OBSERVATION;

WITH

A CORRESPONDING STATEMENT OF TEMPERATURE IN ENGLAND

DURING THE SAME PERIOD,

AS EXTRACTED FROM THE REGISTER KEPT IN THE APARTMENTS OF THE ROYAL

SOCIETY OF LONDON, BY ORDER OF THE PRESIDENT AND COUNCIL.

N.B. The Observations during the Journey were always made at Noon ; those of the

Royal Society at Two P.M.; and both on the Scale of Fahrenheit.

50

Scale of Fahrenheit. Where made. 530 Constantinople,

Constantinople, 49 Constantinople, 41 Constantinople, 47 Constantinople, 48 Constantinople, 46 Constantinople, 46 Constantinople, 51 Constantinople, 48 Constantinople, 48

Constantinople, 47 Constantinople, 41 Constantinople, 48 Constantinople,

When made. January 1, 1801 January 2. January 3. January 4. January 5. January 6. January 7. January 8. January 9. January 10. January 11. January 12. January 13, January 14.

Observation in London.

470 48 52 45 49 44 45 41 44 47 42 39 44 45

Scale of Fahrenheit.

41° 41 44) 41 39

Observation in London.

430
46

49 46 43 54 46

41

43

41 46 46 61 59} 61

38 36 33 36 41

51

48

52

46 47 46 46 47 46 45 48 46 50 46 50 51

Where made. Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople,

When made. January 15. January 16. January 17. January 18. January 19. January 20. January 21. January 22. January 23. January 24. January 25. January 26. January 27. January 28. January 29. January 30. January 31. February 1. February 2. February 3. February 4. February 5. February 6. February 7. February 8. February 9. February 10. February 11. February 12. February 13. February 14. February 15. February 16.

44 49 49 49 54 56 54

53

59

44 43 40 37 34 33 30 31

59 51

53

50 47 15

34

35

Scale of Fahrenheit.

6220
60
63
64
65

61 51

43

50

44

61

50 46

45 44 45 51

55

Where made. Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Sea of Marmora, Sea opposite Gallipoli, Aianteum, on the Hellespont, Plain of Troy, Bonarbashy, Tchiblack Hill, Heights beyond Bonarbashy, Road to Beyramitch, Beyramitch, Summit of Gargarus, Source of the Scamander, Ruins of Kuchunlů Tepe, Æné, Alexandria Troas, Udjek Tépe, Dardanelles, Dardanelles, Dardanelles, Dardanelles, Dardanelles, Dardanelles,

Observation
When made. in London.
February 17. 419
February 18. 38
February 19. 39
February 20. 45
February 21. 50
February 22.
February 23. 46
February 24.
February 25. 51
February 26. 51
February 27. 49
February 28. 50
March 1. 55
March 2. 58
March 3.

59
March 4. 53
March 5. 51
March 6. 49
March 7.
March 8. 43
March 9.

50
March 10. 45
March 11. 50
March 12. 53
March 13. 52
March 14. 52
March 15. 44
March 16. 49
March 17. 51
March 18. 47
March 19. 47
March 20.

45
March 21.

45

52 54

52 46

44

543 32.

52

51 49 49 503 61 60 62 63

65

70

Scale of Fahrenheit.

660 63 66 60 58 56

Observation in London.

470 47 50 50 55 56 58

53 541 63

59

51

603

of the Triopian Promontory; } March 31.

54

57 61 64

65

57 62 56 53 59 604 63 73 711 78 711 70

Where made.

When made.
Dardanelles,

March 22.
Dardanelles,

March 23.
Dardanelles,

March 24.
Dardanelles,

March 25.
Dardanelles,

March 26.
Dardanelles,

March 27.
At sea, off Tenedos,

March 28.
At sea, between Scio and Samos, March 29.
Harbour of Isle Stanchio,

March 30.
s

Cape Crio,
Entrance to Rhodes Harbour, April 1.
Rhodes,

April 2.
Rhodes,

April 3.
Rhodes,

April 4.
Rhodes,

April 5.
Rhodes,

April 6.
At sea, off the Gulph of Glaucus, April 7.
At anchor in the Gulph,

April 8.
Genoese Isle in the Gulph,

April 9.
Gulph of Glaucus,

April 10.
Gulph of Glaucus,
Gulph of Glaucus,

April 12.
S At sea, off Seven Capes, N. and
by E. 5 leagues,

April 13.
Ditto,

April 14.
Ditto, lat. 33o. 32.

April 15.
Ditto, lat. 32o. 51'.

April 16.
Ditto, lat. 31

April 17.
Aboukir bay, coast of Egypt,

April 18.
Aboukir bay, coast of Egypt,

April 19.
Aboukir bay, coast of Egypt, April 20.

46 50 47 49 52 51

April 11.

48 39

71

44

711 68 73 68 68 691 68

48 49 48 57 59 62 65

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »