Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

128.

341

State Report Citation of Cases in the SOUTHERN REPORTER, VOL. 98. The left-hand column shows the page of this volume on which a case begins, and opposite at the right is shown where the same case is to be found in the State Report.

Illustration : The case of Doby v. Layton is in South. Rep., vol. 98, p. 9. This table shows that the same case is reported in “210 Ala. 303." Repr. Repr. Repr. Repr.

Repr. Page State Report | Page State Report Page State Report Page State Report Page State Report 1. .210 Ala. 336 104.........133 Miss. 610 240.. .133 Miss. 738 268.. .210 Ala. 442 534**

Miss. 3. 210 Ala. 279 105. .133 Miss. 627 241. .133 Miss. 796 270. .210 Ala. 423 535*

Miss. 41 .210 Ala. 338 106*

Miss. 243.

.133 Miss, 866 373. ..210 Ala. 452 5372 .134 Miss. 175 42. 210 Ala. 306 | 107

Miss. 244.
.154 La. 782 378.

.210 Ala. 436 5372. 134 Miss. 211 6. .210 Ala. 346 | 108 .133 Miss. 634 247

,154 La, 791 382.

.210 Ala. 519 539. .134 Miss. 837 9. .210 Ala, 303 109. 133 Miss. 644 250... .154 La. 798 387. ..210 Ala, 463 541.

.134 Miss. 126 12. .210 Ala. 286

111.
134 Miss. 132 251.

154 La. 802 389.

,210 Ala. 469 | 542* (3 mems).... Miss. 15. ..210 Ala. 330 117.. ...133 Miss. 652 252.

.154 La. 804 390. ..210 Ala, 475 543.

134 Miss. 132 16. .......210 Ala. 364 119. ......210 Ala. 352 255.

.154 La, 811 | 397.

154 La. 860 | 544* (4 mems.).... Miss. 18. ...210 Ala. 356

123.
.210 Ala, 381 256
.154 La. 815 598.
154 La, 863 544%.

.154 La. 965 19. ..210 Ala. 339 124.

.210 Ala. 388 259..

...154 La. 822

400.
154 La. 869 | 546.

154 La. 971 20. .210 Ala. 340 126. .......210 Ala. 380262.

154 La. 830 402.
.154 La. 873 49.

..154 La. 980 22 ..210 Ala. 294 127. .210 Ala, 419 | 263. ..154 La. 835 4034. .154 La. 876 (552.

.154 La. 988
.210 Ala. 341
210 Ala. 389 265.. ..154 La. 839

4032
..154 La. 877 553.

145 La. 991 26. .210 Ala. 359 130. ..210 Ala. 378 266..

.154 La. 843 406.
154 La. 883 555.

154 La. 995 27. ..210 Ala. 308 | 132.. . 19 Ala. App. 439 269..

..154 La, 852 410.
.154 La. 894 €56.

.154 La. 998 32.....19 Ala. App. 457 134. ......210 Ala. 369 270.

.154 La. 854 411.
154 La. 899 558.

154 La. 1003 33. ..19 Ala. App. 459 135. .19 Ala. App. 471 271.

.154 La. 856 413.

154 La. 902 559.

..210 Ala. 488 ..19 Ala. App. 459 136. . 19 Ala. App. 471 272.. .210 Ala. 460 415.

154 La. 907 560.

.210 Ala, 505 34...,19 Ala. App. 470 | 1362....19 Ala. App. 472 274.. 210 Ala, 374 4161.

.154 La. 910 562.

210 Ala. 508 35. ..19 Ala. App. 462 | 137.....19 Ala. App. 473 276.. .210 Ala. 444 416%.

154 La, 912 564.

210 Ala. 509 37.....19 Ala. App. 468 138 19 Ala. App. 474 278..

.210 Ala. 516 417.

154 La. 912 566.

210 Ala. 587 38. .19 Ala. App. 463 139. ......86 Fla. 322 281. ..210 Ala. 420 418.

154 La. 915 568. ...210 Ala, 590 40. .19 Ala. App. 460 140. ......86 Fla. 376 283. ....210 Ala. 467 419.

.154 La. 919 669.

.210 Ala, 496 41. 154 La. 614 | 143. ...86 Fla. 371 285. ...210 Ala. 457 4201

154 La. 921 573.

210 Ala, 579 43. ...154 La. 618 145. ...133 Miss. 808 286.

210 Ala. 440 | 420P
.154 La. 922 575.

.210 Vla. 572 45.. .154 La. 625 1481. ..133 Miss. 725 87. ...210 Ala. 474 421. ...151 La. 925 | 578.

210 la. 525 47. ..134 La. 631 1482 .133 Misg. 714 288. ...210 Ala. 375 422.

.154 La. 928 581.

.210 Ala, 529 49. 154 La. 635 150. ..133 Misg. 684 | 290.

.210 Ala. 369 429.
154 La. 946 582.

.86 Fla, 556 50. 154 La, 633 156. ..133 Miss. 675 294. ..210 Ala, 446 430.

154 La. 950 584.

.86 Fla. 544 58. .154 La. 662 157. ..133 Miss. 744 299. ..210 Ala. 396 431.

154 La. 953 586.

86 Fla. 525 39. .154 La. 665 158. 134 Miss. 533 303.

.210 Ala. 392 4341.

.154 La, 961 589

..86 Fla. 515 133 Miss. 543 159* (8 mems.)....Miss, 307 .19 Ala. App. 465 4342

154 La, 962 590.

S6 Fla, 552 61 .133 Miss. 617 | 160.

154 La. 709 3091
.210 Ala. 372 436. 134 Miss. 827 592.

86 Fla. 484
. Miss. | 162,
154 La. 716 309?... .. 19 Ala. App. 406 437*

Miss. 5931 ..134 Miss. 180 63. .133 Miss. 567 163

154 La. 717 3093,

210 Ala. 464 440. 133 Miss. 663 5932 .134 Miss. 235 64* (5 mems.).... Miss.

1632
154 La, 719 310.....19 Ala. App. 418 442. .134 Miss. 41 594.

.134 Miss. 185 640*

164.
154 La. 722 312.. .210 Ala. 471 444,

.134 Miss. 169 5971*

Miss. Miss, 166.

154 La. 726 | 313. .19 Aia. App. 467 | 445. 136 Miss. 194 597*.. .134 Miss. 247 652 ..133 Miss. 662 167.

154 La. 7:9 314.
.210 Ala, 377 447. ...134 Miss. 84 | 598.

.134 Miss. 323 65* (5 meme.). .... Miss. | 168.

154 La. 70 315. .19 Ala. App. 481 449. ...133 Miss. 883 602* (3 mems.).... Miss. ..Miss. 170. 154 La. 37 | 316.....19 Ala. App. 484 452.

.134 Miss. 1 603* (3 mems.)....Miss. 66 86 Fla. 350 172. .154 La. 743 317.....19 Ala. App. 483 4551* (mem.)......Miss. 603“.

.86 Fla. 519 69 86 Fla. 326 174. .154 La. 749 318..... 19 Ala. App. 480 455%. 134 Miss, 116 6051

.86 Fla. 575 .86 Fla, 361 ) 175. . 154 La. 752 319.....19 Ala. App. 49% 458. 134 Miss 20 6052.

.86 Fla. 533 71. 86 Fla. 385 | 1841 154 La. 775 520.....19 Ala. App. 495 459. ..134 Miss. 110 09.

86 Fla, 564 .86 Fla. 307 | 1842. .154 La, 776 321...,19 Ala. App. 495 460* (6 mems.)....Miss. 613.

.87 Fla. 17 724 .86 Fla. 330 | 186. 210 Ala. 363 321?.... 19 Ala. App. 498 4611a

Miss. 6181

86 Fla. 625 .86 Fla. 338 | 187. 210 Ala. 368 3221 19 Ala. App. 499 4612 .210 Ala. 459 ( 6182

86 Fla. 524 752 86 Fla, 339 188 .210 Ala. 434 3222....19 Ala, App. 5024621 ..210 Ala. 465 6191.

.86 Fla, 561 86 Fla. 341 190. 210 Ala. 349 3231 19 Ala. App. 484 4622

.210 Ala, 471) 6192

.86 Fla. 624 76. .86 Fla. 467 192. 210 Ala. 383 3232 .19 Ala. App. 486 463

.210 Ala. 466 6193

.86 Fla. 563 86 Fla. 468 | 197. 210 Ala. 361 329 ......86 Fla. 390 465.

210 Ala. 485 6194.

86 Fla. 562 .86 Fla. 340 199. 210 Ala. 366 330. ...86 Fla. 309 466.

210 Ala. 489 6201

86 Fla. 637 77 86 Fla. 360 200. 210 Ala. 372 331 ..S6 Fla. 365 | 467. ...210 Ala. 486 620%.

.86 Fla, 638 781 86 Fla. 316 201. 210 Ala. 427 332, ...86 Fla, 478 468. .210 Ala, 500 620

154 La. 1006 782 .86 Fla. 358 203. 210 Ala. 331 333

.86 Fla. 494 469.
210 Ala. 501 622.

154 La. 1011 78 .86 Fla. 359 206.....19 Ala. App. 475 337 ,134 Miss, 63 470

210 Ala. 491 | 623.

.154 La. 1013 86 Fla, 315 | 207, .19 Ala. App. 476 3361*

..Miss. 474.
210 Ala. 502 625.

154 Lö. 1019 785 .86 Fla. 339 208. .19 Ala. App. 398 338. 134 Miss, 76 478.

210 Ala. 472 628.

154 La. 1027 .86 Fla. 312 | 2101 ..210 Ala. 366 | 3101. .134 Miss. 31 479.

..910 Ala. 483 6301

.154 Lä. 1033
.86 Fla, 319 2102. .19 Ala. App. 402 3102. .133 Miss. 842 482.. .19 Ala. Anp. 444 6302 .210) Ala, 429
.86 Fla. 306 211"
210 Ala, 374 341

Miss. 483
210 Ala. 505 635,

210 Ala. 401 794

.86 Fla. 345 211?. ..19 Ala. App. 478 342". 133 Miss. 801 4832. ..19 Ala. App. 510 6524. ..19 Ala. App. 525 SO!

..86 Fla. 347 | 213. ..19 Ala. App. 432 3422 .133 Miss. 789 | 4881 19 Ala. App. 517 6522....19 Ala. App. 529 800

.86 Fla. 348 | 215.. ..210 Ala. 374 | 344. 133 Miss. 730 4882....19 Ala. App. 516 653.....19 Ala. App. 524 S03.

.86 Fla. 313 216'. .19 Ala. App. 331 345. ,134 Miss. 101 489.....19 Ala. App. 518 654. .19 Ala, App. 528 811

..134 La. 667 216", .210 Ala. 463 547* (7 mems.)....Miss. 4901....19 Ala. App. 517 656. 19 Ala. App. 631 81. ..154 La. 669 216", .19 Ala. App. 442 348* (8 mems.)....Miss. 4902....19 Ala. App. 5196577

154 La. 1034 82 154 La. 671 2191 ..210 Ala. 401 349* (7 mems.). ...Miss. 4922. 19 Ala. App. 519 657".

154 La 1036 83. 154 La. 675 | 219. .86 Fla, 367 3498. .86 Fla. 4704922 .19 Ala. App. 501 658.

.154 La, 1039 8. 154 La, 676 220. ..86 Fla. 298 352.. .86 Fla. 506 493.....19 Ala. App. 505 662..

154 La. 1048 8. 154 La. 650 223. .86 Fla, 357 354. .86 Fla. 479 436. . 19 Ala. App. 522 663.

154 La. 1012 86. 154 Lå. 683 2241 .86 Fla. 409 357. .86 Fla, 487497 .86 Fla. 208 664.

151 La. 1054 87. . 154 La. 686 2242 86 Fla. 466 3581. .86 Fla, 476 502. .86 Fla 208 666.

154 La. 1000 ..154 La. 693 224°. .86 Fla. 316 358?. .86 Fla. 491 .86 Fla. 514 669.

154 La. 1068 92. ..154 La. 699 225. 133 Miss. 847 359, 19 Ala. App. 496 505?.

.86 Fla. 384 672

154 La. 1076 133 Miss, 591 .134 Miss. 816 361. 19 Ala. App. 498

86 Fla, 393 674.

154 La. 1081 98. .133 Miss. 585 | 229 .133 Miss. 837 362. ...19 Ala. App. 508 529. .134 Miss. 217 677

64 L4. 10191 99 .133 Miss. 554 | 230. .134 Miss, 53 363. . 19 Ala. App. 500 530. ..134 Miss. 162 | 679

154 La. 1097 .133 Miss. 562 231. .133 Miss, 824 365. . 19 Ala. App. 503 031

.134 Miss, 203681.

135 La. 1 .133 Miss. 570' 233. .133 Miss. 753 1 367.. .......210 Aia. 419 5341 .134 Miss. 222'682*

..Miss.

...Miss.

651*

661

751

784

95.

1011 101?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »